Krása "odpadu"

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Krása z prírodnín.

Meno autora/autorov

Roman Seko

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: