Metodika 4 krokov pri tvorbe reportérskych príspevkov

Metodika tvorby reportérskych príspevkov – 4 kroky:

 1. Skúmaj v teréne (Investigate)

 2. Navrhni riešenie (Propose Solution)

 3. Podaj správu formou článku, foto alebo video-reportáže (Report)

 4. Šír – publikuj, zdieľaj (Disseminate)

1. Dôkladne miestny environmentálny problém/záležitosť preskúmaj z rôznych zdrojov a viacerých uhlov pohľadu.

V procese skúmania:

 • Identifikuj, popíš a komunikuj miestny (v zmysle mesta/obce a širšieho okolia Tvojho bydliska) environmentálny problém alebo záležitosť;

 • Skúmaj (vyhľadaj, porovnaj, vysvetli, vyhodnoť) relevantné informácie z primárnych a sekundárnych zdrojov (tlač, online médiá, dokumenty z úradov, odborné štúdie...);

 • Identifikuj kľúčových jednotlivcov a skupiny a zisti, aké rôzne postoje majú k problému alebo záležitosti, ako by ho chceli riešiť a aké sú ich predpoklady a ciele;

 • Uskutočni pôvodný výskum formou prieskumu alebo dotazníka a urob rozhovory s kľúčovými jednotlivcami alebo skupinami, aby si získal(a) informácie z prvej ruky;

 • Obsiahni relevantné historické, ekonomické, sociálne a/alebo politické aspekty a možné dôsledky problému/skutočnosti;

 • Prepájaj miestny environmentálny problém s väčším, globálnym pohľadom a širšími súvislosťami.

2. Navrhni riešenie (Propose Solution)

Posuň sa od skúmania problému k hľadaniu (a realizácii) jeho riešenia na miestnej úrovni. Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE) povzbudzuje Mladých reportérov, aby sa snažili byť konštruktívni a optimistickí.

Navrhnutie riešenia vyžaduje tvorivosť, vedomosti, férovosť a veľa skúmania. V tomto procese ti môžu pomôcť miestni experti alebo lídri tým, že tebou navrhované riešenie podporia. Ubezpeč sa, že si si overil(a) všetky fakty a zapamätaj si, že riešenia, ktoré nie sú uskutočniteľné dnes alebo v dohľadnej dobe, sú nerealistické a patria skôr do ríše sci-fi. Zostaň pri zemi.

Navrhni riešenie miestneho environmentálneho problému/záležitosti:

 • Premysli možné riešenie a vyhodnoť jeho pravdepodobnú účinnosť, zváž pre a proti;

 • Navrhni riešenie a zdôvodni ho, s odvolaním sa na vyhlásenie znalca alebo komunitného lídra.

3. Podaj správu formou článku, foto alebo video-reportáže (Report)

Podaj správu o miestnom environmentálnom probléme a jeho možnom riešení formou článku, fotografie alebo video-reportáže, zameraných na miestne publikum.

 • Identifikuj cieľové publikum a vyber najlepší spôsob, ako ho osloviť a komunikovať s ním, napríklad aké médiá číta, sleduje, počúva?

 • Naplánuj si, ako podáš správu o probléme (Kto má byť informovaný? Ako? Kedy?) a použi vhodný žurnalistický formát a štýl;

 • Vytvor článok, fotografiu alebo video, ktoré dokumentujú environmentálny problém a možné riešenie;

 • Zaujmi pozitívny postoj s cieľom inšpirovať k zmene a nájsť riešenie.

Vytvorenie vynikajúceho článku, videa a fotografie musí spĺňať zopár základných princípov ako:

 • Zvolenie si uhla pohľadu: ten určuje, aký postoj zaujmeš a definuje tvoje ciele;

 • Pestrosť názorov: žurnalistický príspevok zahŕňa stanoviská ľudí reprezentujúcich rôzne strany problému s cieľom zabezpečiť nestrannosť a objektívnosť;

 • Odkazovanie na relevantné dáta: podpor svoj žurnalistický príspevok odvolaním sa na faktické a štatistické údaje, s uvedením ich zdrojov;

 • Vcítenie sa do svojho publika: maj na pamäti, že tvoj reportážny príspevok by sa mal dobre čítať, príjemne pozerať alebo počúvať tvojim publikom. Premýšľaj, ako pritiahnuť jeho pozornosť. Tvoja správa by mala byť stručná a presná, s cieľom udržať pozornosť čitateľov/divákov a mala by poskytovať jasné informácie.

V tomto štádiu odporúčame kontaktovať miestne médiá (noviny, TV, rádio) a sprístupniť im informácie. Môžeš si tiež nechať poradiť od odborníkov na médiá. Pri kontaktovaní médií možno budeš potrebovať pomoc učiteľov alebo rodičov, ale miestni novinári sú spolupráci zvyčajne otvorení. Keď už si rad vytvoríš cestičku a novinár/novinárka si nájde čas a je presvedčený/presvedčená o dôležitosti a pôvodnosti tvojho/vášho projektu, skús požiadať o spoluprácu. Tá môže byť vo forme workshopu, stretnutia ohľadne korektúr, zdieľania kontaktov, uhla pohľadu príspevku, revízií, pomoci so softvérom... Využi ich know-how!

4. Šír – publikuj, zdieľaj... (Disseminate)

Je dôležité, aby Mladí reportéri považovali za vec cti komunikovať svoje zistenia a skutky. Tento posledný krok dáva ďalší rozmer YRE programu tým, že Mladí reportéri môžu svojou tvorbou inšpirovať svojich priateľov, rodinu, susedov, a komunity.

Informuj miestne publikum prostredníctvom publikovanej/šírenej tvorby v regionálnych médiách, napr. noviny, časopis, rádio, TV, sociálne médiá, výstava, filmový festival a pod.

Svoj reportážny príspevok môžeš šíriť aj inými spôsobmi: výstava fotografií, plagáty, video, konferencia, diskusia, školský časopis, blog, sociálne médiá (Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, atď.). Tým rozšíriš pole pôsobnosti a získaš príležitosť objavovať svet žurnalistiky.

Práca v teréne – základ reportérskej práce

Program YRE je neobyčajne interdisciplinárny, zapája študentov množstvom spôsobov. Jeho najsilnejšou zložkou však zostáva investigatívny proces. Práca Mladých reportérov v teréne sa nedá ničím nahradiť.

Priložené obrázky
Metodika 4 krokov pri tvorbe reportérskych príspevkov