Spracovanie bioodpadov v našom meste

Čitajte tiež

Bioodpad je jednou zo zložiek komunálneho odpadu, ktorý je možné separovať aj recyklovať. Predstavujú ho všetky biologicky rozložiteľné odpady ako sú tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Súčasťou sú aj jedlé oleje. Nič z týchto vecí nezaťažuje životné prostredie a príroda ich dokáže opäť využiť vo forme živín.

Miriam Klottonová, referentka oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Seredi, nám povedala ako to funguje s bioodpadmi v našom meste a ako sa s nimi nakladá. „Od roku 2014 je firmou TEKADEX s.r.o. Chynorany vybudovaná bioplynová stanica priamo v našom meste, v časti Malý Háj. Zváža sa tam pokosená tráva z parkov, cintorínov, zo záhrad rodinných domov, potravinový odpad z domácností. Obyvatelia rodinných domov zhromažďujú biologicky rozložiteľný odpad z potravín, ( kuchynský odpad z domácností - zvyšky ovocia a zeleniny) a trávu zo záhrad v hnedých nádobách, ktoré pre obyvateľov bezplatne zabezpečilo mesto v celkovom počte cca 2200 kusov. Uvedený odpad môžu naviac zhromažďovať i v čiernych vreciach, ktoré im rovnako zabezpečuje mesto. Konáre zo stromov a kríkov musia byť zviazané vo zväzkoch a tie sa následne zvážajú do priestorov bývalých kasární pri Váhu, kde má sídlo firma ONE TRADE s.r.o. zaoberajúca sa spracovaním dreva.“ Zber prebieha od začiatku sezóny, teda od marca až do konca novembra.

S príchodom jari ľudia začínajú upravovať svoje záhrady, takže čoskoro sa opäť začnú zvážať hnedé nádoby na bioodpad, zberať čierne vrecia s pokosenou trávou a zväzky konárov. O termíne začiatku zberu bioodpadov, ako i harmonograme týždenného zberu, mesto informuje svojich občanov prostredníctvom rozhlasu, informačnej tabule mesta, internetovej stránky mesta www.sered.sk, príp. prostredníctvom portálu odpadového hospodárstva www.ekoportalsered.sk . Je dôležité triediť bioodpad spôsobom určeným mestom a tým umožniť jeho recyklovanie.

www.separujodpad.sk
www.nazeleno.cz


Meno autora/autorov

Katarína Plaštiaková

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: