Odpad (ne)rovná sa problém

Nie len kvety sa usmievajú v tráve.

Čitajte tiež

V tomto článku sa reportéri chceli pozrieť na problém znečisťovania očami štátu, a preto položili niekoľko zásadných otázok Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Na otázky reportérom odpovedal Mgr. Maroš Stano z odboru komunikácie.

Reportéri od ministerstva zistlil, že keď človek odhodí fľašu v prírode, tak ide o priestupok. Pán Stano povedal: ,,Ide o porušenie ustanovení zákona o odpadoch a v prípade chránených oblastí aj porušenie zákona o ochrane prírody a návštevného poriadku chráneného územia.” Reportéri tiež zistili, že kontrolovanie dodržiavania týchto zákonov majú v kompetencii okresné úrady, Slovenská inšpekcia životného prostredia, polícia resp. správy národných parkov.

Reportérom bolo povedané, že problematiku nelegálnych skládok vraj rieši nový zákon o odpadoch.Tento zákon posilňuje kompetencie polície v boji proti čiernym skládkam. Reportéri sa taktiež dopočuli, že pokuta za nelegálne uloženie odpadu na čiernej skládke sa zvýšila desaťnásobne na 1500 eur. Pán Stano taktiež uviedol, že ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu, zabezpečí zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad.

Ministerstvo nám taktiež bližšie špecifikovalo pojem čierne skládky: ,,Takzvané čierne skládky sú odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000, takže problém je skutočne vypuklý.” Preto podľa hovorcu MŽP začalo veľký projekt- Veľké upratovanie Slovenska.

Reportéri sa dozvedeli, že na tento projekt bolo vyčlenených 10 miliónov eur. Ministerstvo ale dodáva, že program vraj nemal ambíciu vyriešiť odstránenie všetkých existujúcich čiernych skládok, ktoré na našom území máme, ale výrazným spôsobom pomôcť samosprávam miest a obcí pohnúť s riešením dlhodobého problému, na ktorý doposiaľ nemali vo vlastných rozpočtoch peniaze. Mladí reportéri zistili, že dotáciu využilo 211 žiadateľov a že ministerstvo pripravuje druhé kolo.

Podľa reportérov je možným riešením do budúcna viac takýchto projektov zameraných na vyčistenie Slovenska a tiež väčšia spolupráca medzi jednotlivými úradmi, ktorá je, ako reportérom uviedli niektorí zamestnanci jedného nemenovaného úradu nedostatočná.

 

Meno autora/autorov

Filip Glatz, Katarína Poljaková, Simona Murániová, Kristína Murániová, Albert Vrzgula, Andrea Ševčovičová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: