Sme pripravení na bioodpad?

Od roku 2022 je na Slovensku povinné triedenie bioodpadu. Nie však vo všetkých mestách sa už bioodpad naozaj triedi. Bratislava a Košice majú ešte zo zákona výnimku, boli sme sa teda pozrieť aj do miest, kde bioodpad už triedia.

Príkladom je mesto Sládkovičovo, kde sa bioodpad už triedi. Veľkým problémom pri triedení je hlavne neinformovanosť obyvateľov, ľudia zväčša nevedia, čo do koša na bioodpad patrí a čo tam naopak nepatrí. V mestách by napríklad stačilo rozdávať informačné letáky o tom, čo ľudia môžu hádzať do košov na biologický odpad. Informovanosť ľudí by stúpla a naša Zem by bola aspoň o niečo čistejšia. 

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Hana Noščáková, Ella Radimská

Veková skupina

15-18

Škola

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Tým, že vytriedime biologický odpad si život nie len skvalitníme, ale aj spríjemníme tým, že nám kuchynský bioodpad nebude smrdieť v koši na komunálny odpad, alebo niekde v kuchyni. Dobrým príkladom udržatelných miest a komunity idú aj niektoré mestské časti Bratislavy, kde majú poriešené kompostéri na biologický odpad. Spaľovňa je technologické zariadenie slúžiace na spaľovanie odpadu. Spaľovne odpadov nevyriešia problém s odpadmi. Potláčajú obehové hospodárstvo, produkujú toxický odpad, znečisťujú ovzdušie a prispievajú k zmene klímy. Ak sa bude biologický odpad triediť a nie odvážať do spalovní prispejeme tým k zníženiu zmenám klímy a k zníženiu znečistenia ovdzušia.