Rodí sa komunitná záhrada v Sládkovičove

Komunitná záhrada je jednou z možností relaxácie pre obyvateľov miest, ktorí nemajú vlastnú záhradu. Okrem prínosu pre ľudí majú komunitné záhrady veľký význam aj pre životné prostredie. Nájdeme tu pestré výsadby okrasných rastlín, zeleniny i bobuľových krov.

Komunitné záhrady nájdeme vo väčšine miest, v Sládkovičove ale chýba. Aktívni študenti zo Sládkovičova sa to rozhodli zmeniť a oslovili samosprávu s návrhom na vytvorenie komunitnej záhrady. Podnet bol  prerokovaný s pozitívnym koncom - Mestské zastupiteľstvo návrh podporilo a v najbližšej dobe očakávajú konkrétny projekt na realizáciu komunitnej záhrady v meste Sládkovičovo.

Záhrada bude v budúcnosti oázou, kde bude príjemne aj v horúcich letných dňoch, vytvorí malý ostrov biodiverzity v meste a stane sa  priestorom pre stretávanie rôznych generácií  - pri práci či ochutnávkach darov záhrady.

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Nina Šidlíková

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná Priemyselná škola Elektrotechnická Hálova 16 Bratislava , ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

3. Za kvalitne strávený čas sa môže považovať nekonečné množstvo vecí a aktivít, čo tak ale miesto pozerania do mobilu vybehnúť von, na záhradu a nadýchať sa čerstvého vzduchu.

4. Komunitná záhrada je miesto, kde si obyvatelia predovšetkým bytových domov, môžu sadiť rôzde druhy rastlín. Záhrada prispeiva aj k vzdelaniu ľudí všetkých vekových kategórií napríklad v oblasti rastu rastlín. 

11. Komunitná záhrada sa väčšinou nachádza v blízkosti sídliska, kde sa o ňu starajú obyvatelia z okolitých bytoviek a teda skrášluje mesto a prispieva k udržatelním mestám a komunitám, keďže fungovanie takejto záhrady si vyžaduje starostlivosť a chuť záhradkárčiť všetkých členov záhrady. 

13. Rastliny vysadené v záhrade prijímajú oxid uhličitý, vďaka ktorému rasltiny dýchajú a produkujú kyslík, teda svojim spôsobom ochraňujú klímu. 

15. Komunitná záhrada sa nachádza na sídliskách alebo v priestoroch mesta, kde je viacej bytových domov a ľudia tu nemajú možnosť sadiť si vo vlastnej záhrade. 

17. Ako mladí reportéri sme podali návrh na mestské zastupiteľstvo ohľadom vybudovania komunitnej záhrady v našom meste a tým sme nadviazali vzťah a našim cielom je udržať partnerstvo medz nami, ako mladými reportérmi a mestom Sládkovičovo.