YRE AWARDS 2023/2024: Pravidlá súťaže Mladých reportérov

PODMIENKY ÚČASTI 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 11-25 rokov. Súťažiť môžu jednotlivci alebo tímy.
 • Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách: 11 až 14 rokov, 15 až 18 rokov, 19 až 25 rokov
 • Do súťaže  môžu zapojiť aj stredoškoláci zo škôl, ktoré nie sú zapojené do programu, podmienkou však je ich účasť v programe v minulých rokoch. Súťaž je otvorená aj pre všetkých vysokoškolákov vo veku 19-25 rokov, ktorí do súťaže vstupujú ako jednotlivci (sami za seba).
 • Hodnotia sa samostatne reportážne príspevky a propagačné príspevky (kategória fotografia a video), pričom reportážne príspevky majú prednosť pri výbere postupujúceho do medzinárodného kola súťaže.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

YRE - hlavná súťaž - príspevky reportážneho charakteru (článok, foto, video)

Reportéri môžu skúmať akýkoľvek problém životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života (v škole, v obci, regióne...). Dôležité je dodržať metodiku 4 krokov (skúmaj-podaj správu-publikuj-šír).

YRE - vedľajšia súťaž - príspevky propagačného charakteru (kampaňová/promo fotografia, edukačné/emotívne/PSA video)

Reportéri môžu skúmať akýkoľvek problém životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života (v škole, v obci, regióne...). Nie je potrebné dodržať metodiku 4 krokov (skúmaj-podaj správu-publikuj-šír). K fotografii v tejto kategórii stačí názov, popiska nemusí byť.

International Collaboration - Medzinárodná spolupráca https://www.yre.global/international-collaboration

TÉMY SÚŤAŽE

Témy vychádzajú z najdôležitejších výziev, ktorým čelíme v 21. storočí:

 • KLIMATICKÁ ZMENA - hlavná téma

 • STRATA BIODIVERZITY

 • ZNEČISTENIE

Forma súťažného príspevku: článok, foto, video v anglickom jazyku. Štýl a forma ako pri bežných článkoch a videách. V prípade fotografie môže byť do súťaže prihlásených aj foto-príbeh s max. 3 fotografiami.

POŽIADAVKY NA ŠTÝL A FORMU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

 • Všetky príspevky do medzinárodnej súťaže musia obsahovať: meno autora / autorov, ich vek, dátum predloženia práce do národnej súťaže, meno registrovanej školy alebo skupiny
 • Všetky príspevky v hlavnej súťaži sa musia týkať reálneho a aktuálneho miestneho/regionálneho problému životného prostredia (nie úvaha, rozhovor a pod., ale reportážny charakter)
 • Všetky príspevky v hlavnej súťaži sa musia zamerať na riešenie problému alebo prezentovanie existujúcich možných riešení prostredníctvom expertov (ktorých sa problém týka na miestnej úrovni)
 • Obrázky alebo hudba, ktoré nie sú pôvodné a sú použité v článkoch alebo videách, musia byť použité v súlade s pravidlami novinárskej etiky, teda bez porušenia autorských a licenčných práv (konkrétne pokyny sú vysvetlené v časti Články a Videá)
 • Všetky príspevky musia byť doplnené o poznámku popisujúcu, akým spôsobom boli prezentované na miestnej úrovni (kde bola práca prezentovaná, publikovaná, vystavená alebo odvysielaná). V prípade, že boli publikované online, treba pripojiť linku.
 • Pri všetkých súťažných príspevkoch treba uviesť prepojenie na jeden alebo viaceré ciele Agendy 2030 a pripojiť krátke zdôvodnenie, ako súťažný príspvok súvisí s daným cieľom/cieľmi.
 • Študenti môžu do súťaže zaslať jeden alebo viacero príspevkov (článok a fotku, fotku a video...). Max. počet fotografií prihlásených do súťaže na osobu v každej kategórii: 3. Počet článkov a videí nie je obmedzený.

Súťažné (novinové/reportážne) články

 • Nesmú mať viac ako 1000 slov.
 • Prínosom je ilustrácia článku fotografiami, obrázkami a pod. V prípade, že ilustračný materiál nie je pôvodný, musí byť uvedené meno autora a zdroj.
 • Článok je možné ilustrovať max. 3 fotografiami
 • Názov článku by nemal mať viac 140 znakov (pre kompatibilitu s Twitterom).
 • Články musia byť zaslané digitálne vo formáte Microsoft Word alebo pdf.
 • Sprievodné obrázky s krátkym popisom (max. 20 slov) treba priložiť samostatne vo formáte jpg, png, tif alebo gif (podľa dole uvedených pravidiel)

Súťažné (reportážne) fotografie

 • Do súťaže je možné prihlásiť len individuálne fotografie (maximálne 3, porota hodnotí najlepšiu z nich) v oboch kategóriách - reportážna fotografia a propagačná fotografia
 • K fotografiám je potrebné uviesť názov (max. 140 znakov)
 • Foto-príspevky reportážneho charakteru musia obsahovať popisku (max. 150 slov), ktorá vysvetlí prepojenie s environmentálnou udržateľnosťou a/alebo riešeniami problému a/alebo záležitosti, v prípade propagačnej/reflektívnej fotografie nie je popiska nutná 
 • Fotografie musia byť vložené na web v digitálnom formáte jpg, png, tif alebo gif (ideálne konvertované do vysokokvalitného pdf), s rozlíšením min. 150 až 300 dp.

Súťažné (reportážne) videá

 • Videá v štýle dokumentu, reportáže/rozhovoru alebo náučného krátkeho filmu (public service announcement, PSA) nesmú byť dlhšie ako tri minúty.
 • K videu je potrebné priložiť názov (max. 140 znakov).
 • Formát musí byť kompatibilný s YouTube: WebM súbory, MPEG4, 3GPP a MOV súbory, AVI, MPEGPS, WMV, FLV

NOVINÁRSKA ETIKA A COPYRIGT

Je dôležité, aby každý Mladý reportér pre životné prostredie ovládal základy novinárskej etiky a naštudoval si Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov http://www.mladireporteri.sk/o-programe/o-nas/preukazy-mladych-reportero... .

Rovnako je dôležité rešpektovať autorské a copyright práva. Články je možné ilustrovať fotografiami iných autorov, ale je potrebné uviesť meno autora/autorky a zdroj (v prípade online zdroja linku).

Pokiaľ ide o použitie hudby vo videách, pravidlá sú veľmi prísne. Bez výslovného písomného súhlasu držiteľa autorských práv je nezákonné kopírovať alebo inak využívať hudbu chránenú autorskými právami. Získanie licencie pre použitie hudby chránenej autorskými právami (a to aj v prípade videa na vzdelávacie účely), môže byť problematické. Mladým reportérom sa preto dôrazne odporúča, aby vo svojich videách nepoužívali hudbu chránenú autorskými právami.

Treba mať na zreteli, že mnohé online platformy v súčasnosti kontrolujú, či nahrané videá neporušujú pravidlá používania hudby chránenej autorskými právom. Dôsledkom môže byť odstránenie takého videa, ale aj finančná pokuta alebo záznam do trestného registra (v niektorých krajinách).

Alternatívou je použitie hudby zo stránok s voľne šíriteľných obsahom. Dôležité: v titulkoch videa uviesť zdroj, odkiaľ ste hudbu stiahli formou linky na konkrétny zvukový záznam (nestačí uviesť napr. YOUTUBE). Ak máte vyhliadnutú hudbu a nie ste si istí, či neporušíte autorské práva alebo podmienky pre bezplatné použitie, kontaktujte nás na cea(at)changenet.sk .

UPOZORNENIE: Kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie nenesie zodpovednosť za použitie hudby v rozpore s autorskými právami alebo licenčnými podmienkami webových stránok – je to zodpovednosť každého Mladého reportéra a koordinátora programu na škole.

V prípade, že do národného kola bude prihlásené video, kde bude použitá hudba bez uvedenia zdroja alebo v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, takéto video nemôže vyhrať žiadnu cenu a nemôže byť uvedené na www.mladireporteri.sk (neudelenie novinárskeho preukazu).

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Každý člen poroty označí známkou 1-5 (ako v škole) päť najlepších príspevkov. Porota rozhoduje o víťazoch formou konsenzu, t.j. vzájomná dohoda o príspevkoch na prvom, druhom a treťom mieste.
Pri hodnotení porota prihliada na päť rámcových kritérií:

štrukturovanosť/novinárska forma, objektívnosť, širšie súvislosti, originalita, komunikovanie posolstva

        1. Forma, štruktúra a kvalita

 • Je práca (článok alebo video) dobre štrukturovaná a pokrýva „kto“, „čo“, „kde“, „kedy“, „ako“ a „prečo“?
 • Má práca (článok alebo video) začiatok, stred a koniec? Má video tiráž a bola použitá hudba z voľne šíriteľného zdroja alebo so súhlasom autora?
 • V prípade fotografií a videa, je fotka / video na dobrej technickej úrovni a má posolstvo?

        2.  Férové, vyvážené a objektívne podávanie správ

 • Je práca (článok alebo video) vyvážená a férová z hľadiska prezentovania problematiky z rôznych uhlov pohľadu?
 • Sú použité (citované) skutočné, dôveryhodné zdroje/názory?
 • Je použitie vedeckých alebo štatistických údajov presné a podložené uvedením zdrojov v poznámke pod čiarou?

        3.  Informačná hodnota a hĺbka práce

 • Zohľadňuje práca relevantné historické, ekonomické, sociálne alebo politické súvislosti?
 • Je v nej prepojenie na vyšší, globálny rozmer?
 • Prezentuje viac možných riešení?
 • Je navrhované riešenie realistické, dobre vysvetlené a zdôvodnené?

        4.  Originalita, štýl a nezávislosť

 • Je práca originálna z hľadiska obsahu alebo štýlu? Bola spracovaná netradičná téma? Je práca inovatívna a pôsobivá?
 • Pracovali autori v teréne formou rozhovorov (osobne alebo telefonicky)?
 • Zaujali autori pozitívny postoj, teda zamerali sa na riešenia (nielen konštatovanie problémov)?

        5.  Šírenie prác v miestnej komunite

 • Zvolili autori dobrý typ média pre komunikovanie posolstva?
 • Zvážili, kto je cieľové „publikum“?
 • Dá sa overiť, že práca bola šírená aj iným spôsobom, napr. cez sociálne siete?
 • Bola práca šírená okrem online a tlačených médií (web školy, školský časopis, regionálne médiá...) aj v triede a škole (prezentácia, výstava, konferencia...)?

Základné (minimálne) formálne požiadavky na súťažné príspevky

 1. Poskytol autor/autorka, resp. tím autorov potrebné údaje (meno, vek, názov školy resp. skupiny)?
 2. Spĺňa príspevok (článok, fotografia alebo video) všetky požiadavky (dĺžka článku, názov, citovanie zdrojov, autorské práva, veľkosť a formát fotografie...)?
 3. Zameriava sa na skutočný a aktuálny miestny problém?
 4. Navrhuje možné riešenie?
 5. Bol predstavený verejnosti na miestnej úrovni (uverejnenie článku alebo fotografie v tlačených médiách alebo na internete)?

Základné požiadavky MUSIA splniť všetky práce (posudzuje národný, resp. medzinárodný koordinátor). Nesplnenie všetkých kritérií bude znamenať vyradenie príspevku zo súťaže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 

 • Do 1. marca – možnosť konzultovať práce zaslaním mailom na  medalova@biospotrebitel.sk. 
 • Do 25. marca musia byť práce publikované na webe Mladých reportérov, na webe školy a na sociálnych sieťach autorov. Výhodou je uverejnenie príspevku v online alebo tlačených regionálnych médiách. Každý príspevok musí byť publikovaný minimálne 3 rôznymi spôsobmi.
 • Do 8. apríla slovenská porota vyberie víťazov
 • 10. mája je uzávierka medzinárodného kola súťaže, do tohto dátumu musia byť víťazné práce v anglickom jazyku (videá s anglickými titulkami) nahraté na medzinárodnú stránku súťaže YRE
 • V júni bude zasadať medzinárodná porota.
 • Výsledky medzinárodného kola vyhlási medzinárodná porota najneskôr 28. júna
 • Ak žiaci alebo študenti nestihnú práce začaté v jednom školskom roku do termínu uzávierky národného kola dokončiť, môžu v nich pokračovať i v ďalšom školskom roku. Je len na zvážení autorov, kedy sa rozhodnú príspevky oficiálne prihlásiť do súťaže (najmä v prípade článkov dáva dlhšie časové obdobie príležitosť na hlbší ponor do problematiky a hľadanie riešenia v spolupráci s miestnou komunitou, resp. publikovanie v miestnej tlači).

CENY

V oboch súťažných kategóriách - reportážne príspevky aj propagačné príspevky budú udelené prvé, druhé a tretie miesto. Do medzinárodného kola postupujú prednostne reportážne príspevky. Porota si vyhradzuje právo prvé miesto pre nízku kvalitu neudeliť.

V národnom kole súťaže rozhodne porota v spolupráci s kanceláriou programu o tom, ktoré práce budú odmenené aj  pozvánkou na reportérsky workshop.

V medzinárodnom kole budú víťazi ocenení diplomom a publikovaním príspevku na medzinárodnej stránke programu na www.yre.global.

VYHLÁSENIE O SÚHLASE NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽITIE SÚŤAŽNÉHO PRÍSPEVKU

Pri registrácii do tejto súťaže súhlasíte s tým, že môžeme spracovať vaše osobné údaje poskytnuté v prihlasovacom formulári. Údaje spracovávame z dôvodu hodnotenia príspevkov v súťaži a ich publikovania v prípade výhry. Potrebné povolenie, napríklad na fotografovanie detských tvárí, je zodpovednosťou autora, prípadne pedagóga či rodiča (u detí na základnej škole). Vždy máte možnosť stiahnuť svoj súhlas a svoju prihlášku do súťaže.

 

Vyhlásenie o súhlase na spracovanie osobných údajov a použitie predloženého videa / fotografie / článku Pri registrácii do tejto súťaže súhlasíte s tým, že môžeme spracovať vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári na podanie a dané nám počas súťaže. Údaje spracovávame tak, aby sme mohli zaregistrovať vašu účasť, posúdiť podanie a uložiť to, čo ste predložili, a publikovať svoje podanie, ak ste vybrali ako víťaz 1., 2. alebo 3. miesta na medzinárodnej úrovni. Potrebné povolenie, napríklad na fotografovanie detských tvárí, je zodpovednosťou autora a musí sa preto hľadať. Všetci víťazi 1. miesta budú uložení v našom archíve. Vždy máte možnosť stiahnuť svoj súhlas a svoje podanie do súťaže.