Objektívne o klimatickej zmene - seminár pre pedagógov

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 16.09.2019

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) štartuje vzdelávací projekt OBJEKTív 21 seminárom o klimatickej kríze. Koná sa na pôde Metodicko-pedagogického centra Trenčín, štyri dni pred globálnym klimatickým štrajkom. CEA pripravila pre pedagógov výučbový program s videom a inšpiruje k akcii na úrovni jednotlivca, školy a komunity. V rámci projektu OBJEKTív 21 vznikne celkom päť výučbových programov, ktoré prepájajú environmentálne a mediálne zručnosti s občianskym aktivizmom, ako odpoveď na výzvy 21. storočia, z ktorých klimatická kríza predstavuje pre ľudstvo najväčšiu hrozbu.

Cieľom seminára je vybaviť pedagógov aktuálnymi informáciami, metodickými materiálmi a tipmi, ako učiť o klimatickej zmene pútavo a inšpiratívne. Richard Medal, lektor: „Chceme seminár urobiť maximálne interaktívne. Učitelia budú v roli žiakov testovať ukážky výučbového programu, na ktorom pracujeme. Odrazíme sa od motivačného videa z vlastnej dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie, v ktorom predstavíme klimatickú aktivistku Luciu Szabovú. S pedagógmi budeme diskutovať o spôsoboch, čo môže pre zmiernenie klimatickej zmeny urobiť jednotlivec, škola či obec. Každý účastník si so sebou odnesie anketu, pracovné listy a veľa námetov, ako s témou klimatickej krízy pracovať na školách – od integrácie témy do vyučovania, až po praktické tipy do každodenného života školy, vrátane školskej jedálne a záhrady.“

V súlade s cieľmi projektu OBJEKTiv 21, koordinátori projektu z CEA ešte začiatkom septembra komunikovali s pedagógmi pilotných škôl a škôl zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie a ponúkli zopár tipov, ako uchopiť tému klimatickej krízy na školách zodpovedne a iniciatívne. Myšlienku „štrajkovania dobrým príkladom“ školy vítajú.

Celý piatok 20.9. sa na škole ZŠ Mládežnícka v Púchove bude niesť v duchu zvýšenia povedomia o klimatickej kríze. „Pripravili sme rovesnícke vzdelávanie, kde žiaci 9. ročníka postupne prejdú všetkých 28 tried na škole a budú mladších spolužiakov zapájať do diskusie a motivovať  k prijatiu osobného záväzku. Na technike odštartujú novú výsadbu ovocných stromov v areáli školskej záhrady a obed bude vegetariánsky,“ uviedol RNDr. Jaromír Flaškár, ktorý na škole vedie program Mladí reportéri pre životné prostredie.

ZŠ Jána Palárika Majcichov sa do globálneho klimatického štrajku zapojí partnerským vzdelávaním. „Pre mladších žiakov pripravili vzdelávacie aktivity mladé reportérky pre životné prostredie z 9. ročníka so svojimi spolužiakmi. Ku klimatickému štrajku sa pripojila aj naša školská jedáleň, ktorá v piatok 20. septembra uvarí bezmäsitý obed pre všetkých stravníkov,“ vysvetľuje RNDr. Ľubica Hildebrandová, ktorá vedie mladých reportérov na škole už 7 rokov.

Klimatický štrajk „akciou“ na škole víta aj koordinátorka mladých reportérov z  Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, RNDr. Zuzana Dzurišinová: „Naši študenti na web školy pripravili oznam, že podporujú klimatický štrajk a ako. Zároveň chcú prispieť aj vlastnými fotkami o dopadoch zmien klímy v okolí Sabinova. Druhá skupina študentov bude rovesnícky učiť prímu a sekundu o tom, čo znamená zmena klímy. V rámci anglického jazyka sa v piatok 20.9. budú študenti učiť o nizkouhlíkových jedlách. A s vedúcou jedálne dohodli  študenti nízkouhlíkový obed, pripravia k nemu aj plagát do jedálne s vysvetlím, aký to má význam.“

Seminár Objektívne o klimatickej zmene je prvým podujatím v rámci projektu OBJEKTív 21. Koordinátori z CEA Richard a Klaudia Medalovci pozývajú základné a stredné školy z celého Slovenska, aby sa zapojili.  Projekt trvá do decembra 2020 a CEA bude okrem seminárov na školách a tvorby výučbových programov organizovať pre najaktívnejšie školy a reportérov aj terénne workshopy. Zvlášť vítané sú Zelené školy a všetky školy s environmentálnou a mediálnou výchovou, či krúžkami v oblasti foto a video. Účasť v projekte je bezplatná a školy sa môžu prihlasovať mailom na cea(at)cea do 30.9.2019. Každá škola či pedagóg si môžu zvoliť úroveň zapojenia – od dostávania informácií o projekte, cez zorganizovanie seminára na škole, až po aktívnu spoluprácu pri tvorbe výučbových programov.

***

Viac o projekte OBJEKTtív 21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť

Cieľom projektu je zlepšiť mediálnu gramotnosť žiakov, v prepojení na aktívne občianstvo a ochranu životného prostredia. „Vytvoríme 5 interaktívnych výučbových programov, ktoré budú aj pilotne otestované a zapojení pedagógovia budú vyškolení. Žiakov povzbudíme, aby si viac všímali svoje okolie. Naučia sa, kde hľadať informácie, nebáť sa kontaktovať verejné orgány a spracovať zistenia do mediálneho výstupu“, uviedla Klaudia Medalová, koordinátorka.

Metodická príručka je určená všetkým pedagógom, vyučujúcim občiansku, etickú, environmentálnu a mediálnu výchovu. Spracované budú témy:

1) Klimatická kríza: Čo môžeme robiť – ako jednotlivec, škola či obec?

2) Bez odpadu: Ako môžeme minimalizovať odpad na úrovni rodiny, školy, obce?

3) Územné plánovanie: Ako (a prečo) sa môžeme zapojiť do procesu tvorby, resp. pripomienkovania územného plánu?

4) Všímavý občan: Kam sa môžem obrátiť, ak natrafím na problém?

5) Občianska participácia: Prečo je fajn zaujímať sa o veci verejné?

Súčasťou každého modulu bude krátke video a metodický materiál, zameraný na skupinovú prácu v triede a interaktívne aktivity. Veľký priestor – naprieč všetkými témami – dostane rozvoj zručností pre aktívne občianstvo a mediálnu gramotnosť.

Žiaci sa naučia, ako postupovať a kam sa môžu obrátiť v súvislosti s výrubmi, zábermi zelene, zmenami územného plánu, znečistenia, zranených zvierat, čiernymi skládkami... ako aj v oblasti využívania práv občanov združovať sa, zakladať občianske združenia, dávať podnety, požadovať informácie a mnohé ďalšie. Príručka je nastavená tak, aby mladých ľudí povzbudila k pozitívnym zmenám v mieste bydliska. „Budeme ich viesť k tomu, aby sa v rámci triednych projektov aj pokúsili dosiahnuť o zmenu stavu k lepšiemu, či už v škole alebo v obci,“ povedal Richard Medal, riaditeľ CEA Trenčín.

Na záver každého výučbového programu žiaci v skupinách spracujú mediálny výstup vo forme krátkeho článku, fotografie alebo videa.

Projekt nadväzuje na medzinárodný certifikovaný vzdelávací program „Mladí reportéri pre životné prostredie“. V roku 2019 program oslavuje 25 rokov od svojho vzniku. Je do neho zapojených 42 krajín z celého sveta, Slovensko od roku 2009. V medzinárodnej súťaži Mladých reportérov získalo Slovensko v tomto roku 5 prvých a 1 druhé miesto, čím sa stalo najúspešnejšou krajinou na svete.

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.