Zníženie nerovností

Zníženie nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a medzi krajinami

10.1 Do roku 2030 postupne dosiahnuť a udržať rast príjmov spodných 40% populácie na úrovni vyššej ako je celoštátny priemer.

10.2 Do roku 2030 posilňovať a podporovať sociálne, ekonomické a politické začleňovanie všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasu, etnický pôvod, náboženské vierovyznanie a ekonomické alebo iné postavenie.

10.3 Zabezpečiť rovnosť príležitostí a znížiť nerovnosti, najmä odstraňovaním diskriminačných zákonov, politík a postupov a podporou vhodných právnych predpisov, politík a postupov.

10.4 Prijať politické opatrenia, hlavne vo fiškálnej a mzdovej oblasti a v oblasti sociálnej ochrany a postupne dosiahnuť väčšiu rovnosť.

10.5 Zlepšiť reguláciu a monitoring globálnych finančných trhov a inštitúcií a posilniť uplatňovanie týchto regulácií.

10.6 Zabezpečiť väčšie zastúpenie a silnejší hlas pre rozvojové štáty, pri rozhodovaní v rámci medzinárodných ekonomických a finančných inštitúcií, s cieľom vytvoriť efektívnejšie, vierohodnejšie, spoľahlivejšie a legitímnejšie inštitúcie.

10.7 Uľahčovať riadenú, bezpečnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, zahŕňajúcu uplatňovanie plánovaných a dobre riadených migračných politík.

10.a Uplatňovať zásadu zvláštneho a diferencovaného prístupu k rozvojovým krajinám, hlavne k tým najmenej rozvinutým, v súlade s dohodami Svetovej obchodnej organizácie.

10.b Podporovať oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) a finančné toky zahŕňajúce priame zahraničné investície do štátov, ktoré to najviac potrebujú, hlavne najmenej rozvinuté, africké štáty, malé ostrovné a vnútrozemské rozvojové štáty, v súlade s ich národnými plánmi a programami.

10.c Do roku 2030 znížiť náklady na transakcie na odosielanie migrantov na menej ako 3% a eliminovať kanály s nákladmi vyššími než 5%.