Udržateľné mestá a komunity

Budovanie inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest a ľudských sídiel

11.1 Do roku 2030 všetkým zabezpečiť prístup k zodpovedajúcemu, bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu a základným službám, a zlepšiť podmienky bývania v slumoch.

11.2 Do roku 2030 všetkým poskytnúť prístup k bezpečným, finančne dostupným, ľahko prístupným a udržateľným dopravným systémom, zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým rozšírením verejnej dopravy so zvláštnym dôrazom na potreby ľudí v ťažkej situácii, ako sú ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia.

11.3 Do roku 2030 posilniť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacity pre participatívne, integrované a udržateľné plánovanie a správu miest a obcí vo všetkých krajinách.

11.4 Zlepšiť úsilie na ochranu a záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

11.5 Do roku 2030 výrazne znížiť počet úmrtí a ďalších negatívnych dopadov prírodných katastrof zahŕňajúcich pohromy spojené s vodou. Týka sa to tiež priamych ekonomických strát vo vzťahu ku globálnemu HDP. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať ochrane chudobných a zraniteľných ľudí.

11.6 Do roku 2030 znížiť nepriaznivý dopad životného prostredia miest na ich obyvateľov, predovšetkým zameraním pozornosti na kvalitu ovzdušia a nakladanie s komunálnym a iným odpadom.

11.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k bezpečnej, inkluzívnej a prístupnej mestskej zeleni a verejnému priestoru , najmä pre ženy a deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.

11.a Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne väzby medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami, zlepšením národného a regionálneho rozvojového plánovania.

11.b Do roku 2020 výrazne zvýšiť počet miest a obcí, ktoré prijímajú a realizujú integrované politiky a plány na podporu inklúzie, účinného využívania zdrojov, zmierňovania a adaptácie na klimatické zmeny, odolnosť voči katastrofám, a vypracovať a realizovať komplexné riadenie rizika katastrof na všetkých úrovniach v súlade so Sendaiským rámcom pre DRR 2015 – 2030.

11.c Podporovať najmenej rozvinuté krajiny, okrem iného aj prostredníctvom finančnej a technickej pomoci, pri stavbe udržateľných a odolných budov, s využitím miestnych materiálov.