Partnerstvá za ciele

Posilnenie spôsobu realizácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj

FINANCIE

17.1 Posilniť mobilizáciu domácich zdrojov na zlepšenie domácich kapacít pre výber daní a ďalších príjmov, okrem iného aj prostredníctvom medzinárodnej podpory rozvojových krajín.

17.2 Plne realizovať záväzky rozvinutých krajín v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), vrátane záväzku mnohých rozvinutých krajín, poskytnúť 0,7% ODA/HND rozvojovým krajinám a 0,15 až 0,20% ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám; poskytovatelia ODA by mali zvážiť stanovené ciele na poskytnutie aspoň 0,20% ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám.

17.3 Mobilizovať dodatočné finančné prostriedky z rôznych zdrojov pre rozvojové štáty.

17.4 Pomôcť rozvojovým štátom pri dosahovaní dlhodobej dlhovej udržateľnosti, prostredníctvom koordinovaných politík zameraných na podporu financovania dlhu, oddlženia a reštrukturalizáciu dlhu podľa potreby, a zaoberať sa vonkajším zadlžením silne zadlžených chudobných krajín, aby sa znížila ich miera zadlženosti.

17.5 Prijať a realizovať režimy na podporu investícií pre najmenej rozvinuté štáty.

TECHNOLÓGIE

17.6 Posilniť spoluprácu sever – juh, juh – juh, trojstrannú regionálnu a medzinárodnú spoluprácu v prístupe k vede, technológiám a inováciám, a posilniť zdieľanie znalostí za vzájomne dohodnutých podmienok, okrem iného aj prostredníctvom lepšej koordinácie existujúcich mechanizmov, hlavne na úrovni OSN a prostredníctvom mechanizmu medzinárodného sprístupňovania technológií.

17.7 Podporovať rozvoj, transfer a rozširovanie technológií šetrných k životnému prostrediu, do rozvojových krajín, za výhodných podmienok, vrátane koncesií a preferenčných podmienok, na základe vzájomných dohôd.

17.8 Úplne sprevádzkovať technologickú banku a mechanizmy budovania vedeckých, technologických a inovačných kapacít pre najmenej rozvinuté krajiny do roku 2017, a rozšíriť používanie technológií, najmä informačných a komunikačných. BUDOVANIE KAPACÍT

17.9 Posilniť medzinárodnú podporu pre realizáciu efektívneho a cieleného budovania kapacít v rozvojových krajinách na podporu národných plánov naplňovania všetkých cieľov udržateľného rozvoja, a to aj prostredníctvom spolupráce sever – juh, juh – juh a trojstrannej spolupráce.

OBCHOD

17.10 Podporovať univerzálny, štandardizovaný, otvorený, nediskriminačný a spravodlivý, multilaterálny obchodný systém pod dohľadom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a to aj prostredníctvom záverov vyjednávania o Rozvojovej agende WTO z Dauha.

17.11 Výrazne zvýšiť vývoz rozvojových krajín, najmä s cieľom do roku 2020 zdvojnásobiť podiel najmenej rozvinutých krajín na svetovom vývoze.

17.12 Umožniť najmenej rozvinutým štátom bezcolný a bezkvótový prístup na trh v dlhodobom meradle, v súlade s rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie, okrem iného aj zabezpečením toho, že preferenčné pravidlá pôvodu, vzťahujúce sa na dovoz z najmenej rozvinutých krajín, sú transparentné a jednoduché a prispievajú k uľahčeniu prístupu na trh. SYSTÉMOVÉ OTÁZKY Politika a inštitucionálna súdržnosť

17.13 Posilniť globálnu makroekonomickú stabilitu, okrem iného aj prostredníctvom koordinácie politík a ich koherencie.

17.14 Podporovať politickú súdržnosť pre udržateľný rozvoj.

17.15 Rešpektovať politiku jednotlivých štátov pri zavádzaní a uskutočňovaní politík na odstránenie chudoby a udržateľný rozvoj. Mnohostranné partnerstvá

17.16 Posilniť globálne partnerstvá pre udržateľný rozvoj, podporované mnohostranným partnerstvom v prospech mobilizácie a zdieľania znalostí, expertízy, technológií a finančných zdrojov, na podporu dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách.

17.17 Podnecovať a podporovať efektívne partnerstvá verejných inštitúcií, partnerstvá verejného a súkromného sektoru a partnerstvá v rámci občianskej spoločnosti, a to na základe skúseností a využívania zdrojových stratégií partnerstva. Dáta, monitorovanie a zodpovednosť

17.18 Do roku 2020 zvýšiť podporu budovania kapacít rozvojových krajín, vrátane najmenej rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátov, k výraznému zvýšeniu dostupnosti vysoko kvalitných, aktuálnych a spoľahlivých údajov, členených podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, etnického pôvodu, migračného statusu, zdravotného postihnutia, geografickej polohy a ďalších relevantných charakteristík v národnom kontexte.

17.19 Do roku 2030 stavať na existujúcich iniciatívach, s cieľom rozvinúť prostriedky na meranie pokroku v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré doplnia hrubý domáci produkt a podporiť budovanie štatistických kapacít rozvojových štátov.