Kvalitné vzdelanie

Zabezpečenie inkluzívneho,  spravodlivého a kvalitného vzdelávania a podpora príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých

4.1 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávne a kvalitné primárne a sekundárne vzdelanie, ktoré bude viesť k zodpovedajúcim a efektívnym študijným výsledkom.

4.2 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci mali možnosť kvalitného rozvoja v ranom detstve, prístup k starostlivosti a predškolskému vzdelávaniu, aby boli pripravení pre základné vzdelanie.

4.3 Do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup všetkých žien a mužov k cenovo dostupnému a kvalitnému odbornému, učňovskému a vyššiemu vzdelaniu, vrátane univerzitného.

4.4 Do roku 2030 výrazne zvýšiť počet mladých a dospelých, ktorí majú potrebné zručnosti vrátane technických a odborných, ktoré budú predpokladom pre zamestnanie, dôstojné pracovné zaradenia a pre podnikanie.

4.5 Do roku 2030 eliminovať nerovnosti vo vzdelávaní medzi pohlaviami a zabezpečiť rovný prístup ku všetkým úrovniam vzdelania a odbornej prípravy pre znevýhodnených – osoby so zdravotným postihnutím, pôvodné obyvateľstvo alebo ohrozené deti.

4.6 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci mladí a značná časť dospelých mužov a žien dosiahla gramotnosť a matematickú gramotnosť.

4.7 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti a zručnosti potrebné na podporu udržateľného rozvoja, okrem iného prostredníctvom vzdelávania o udržateľnom rozvoji a trvalo udržateľnom spôsobe života, o ľudských právach, rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému rozvoju.

4.a Vybudovať a vylepšiť vzdelávacie zariadenia, ktoré budú citlivo pristupovať k deťom, zdravotne postihnutým a tiež k otázkam rovnosti pohlaví, a poskytnú bezpečné, nenásilné, inkluzívne a efektívne vzdelávacie prostredie pre všetkých.

4.b Do roku 2020 na celom svete výrazne rozšíriť počet štipendií pre študentov z rozvojových krajín – hlavne tých najmenej rozvinutých, malých ostrovných rozvojových štátov a afrických štátov – pre zápis na vysokoškolské vzdelávanie, učňovskú prípravu a vzdelávacie programy v informačných a komunikačných technológiách, v technologických, stavebných a vedeckých odboroch v rozvinutých a rozvojových štátoch.

4.c Do roku 2030 výrazne zvýšiť počty kvalifikovaných učiteľov, a to prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pre vzdelávanie učiteľov v rozvojových krajinách, predovšetkým v tých najmenej rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátoch.