Kvalita zdravia a života

Zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých, v každom veku

3.1 Do roku 2030 celosvetovo znížiť mieru úmrtnosti matiek na menej ako 70 na 100 000 pôrodov.

3.2 Do roku 2030 zabrániť úmrtiam novorodencov a detí mladších ako 5 rokov, ktorým je možné predísť. Všetky krajiny sa budú usilovať o zníženie novorodeneckej úmrtnosti na úroveň maximálne 12 úmrtí na 1000 živonarodených detí a zníženie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov na úroveň menej ako 25 na 1000 živonarodených detí.

3.3 Do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických ochorení a bojovať proti hepatitíde, vodou prenosným ochoreniam a ostatným prenosným ochoreniam.

3.4 Do roku 2030 o tretinu znížiť predčasnú úmrtnosť na neprenosné choroby pomocou prevencie a liečby, podporovať duševné zdravie a duševnú pohodu.

3.5 Posilniť prevenciu a liečbu užívania návykových látok, vrátane užívania narkotík a škodlivého požívania alkoholu.

3.6 Do roku 2020 celosvetovo znížiť počet úmrtí a zranení pri dopravných nehodách na polovicu.

3.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k službám pre sexuálne a reprodukčné zdravie, ako sú programy plánovaného rodičovstva, informácie a vzdelávanie alebo zahrnutie problematiky reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov.

3.8 Docieliť univerzálne zdravotné pokrytie, vrátane ochrany finančných rizík, prístupu ku kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liečivám a očkovacím látkam pre všetkých.

3.9 Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení vplyvom nebezpečných chemických látok a znečisteného vzduchu, vody a pôdy.

3.a Posilniť uplatňovanie rámcovej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku vo všetkých krajinách podľa potreby.

3.b Podporovať výskum a vývoj nových vakcín a liekov na prenosné aj neprenosné choroby, ktoré primárne postihujú predovšetkým rozvojové krajiny, poskytnúť prístup k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam v súlade s Deklaráciou z Dauha o Dohode TRIPS a verejným zdravím, ktorá potvrdzuje právo rozvojových krajín plne využiť ustanovenie v Dohode o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu, pokiaľ ide o flexibilitu v ochrane verejného zdravia a najmä v prístupe k liekom pre všetkých.

3.c Podstatne zvýšiť financovanie zdravotníctva a nábor, rozvoj, školenie a retenciu pracovníkov v zdravotníctve v rozvojových krajinách, hlavne v tých najmenej rozvinutých a v malých ostrovných rozvojových štátoch. 3.d Zvýšiť kapacitu všetkých zemí, hlavne rozvojových, pre včasné varovanie, znižovanie rizík a riadenia národných a globálnych zdravotných rizík.