Dôstojná práca a ekonomický rast

Podpora trvalého, inkluzívneho a udržateľného ekonomického rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých

8.1 Udržovať ekonomický rast per capita v závislosti od podmienok jednotlivých krajín, predovšetkým minimálne 7%-ný ročný nárast HDP v najmenej rozvinutých krajinách.

8.2 Dosiahnuť vyššiu úroveň ekonomickej produktivity pomocou diverzifikácie, technologického rozvoja a inovácií, okrem iného tiež zameraním sa na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a vysokým podielom ľudskej práce.

8.3 Podporovať politiky orientované na rozvoj, ktoré podporujú produktívne činnosti, vytváranie dôstojných pracovných miest, podnikanie, kreativitu a inovácie, a podporujú vznik a rast mikropodnikov, malých a stredných podnikov, okrem iného prostredníctvom sprístupňovania finančných služieb.

8.4 Postupne až do roku 2030 zlepšovať efektívne využívanie globálnych zdrojov v spotrebe a výrobe a spraviť všetko potrebné pre to, aby ekonomický rast nebol spojený s poškodzovaním životného prostredia, v súlade s 10-ročným rámcovým programom trvale udržateľnej spotreby a výroby, na ktorého čele stoja rozvinuté krajiny.

8.5 Do roku 2030 dosiahnuť plnú a produktívnu zamestnanosť a zabezpečiť dôstojnú prácu pre všetky ženy a mužov, vrátane mladých ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, a zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu.

8.6 Do roku 2020 podstatne znížiť podiel mladých ľudí, ktorí nepracujú ani neštudujú.

8.7 Prijať okamžité a účinné opatrenia na odstránenie nútenej práce, skoncovať s modernými formami otroctva a s obchodovaním s ľuďmi a dosiahnuť zákaz a odstránenie najhorších foriem detskej práce, vrátane náborov a využívania detských vojakov, a do roku 2025 odstrániť detskú prácu vo všetkých jej formách.

8.8 Chrániť práva a podporovať bezpečné a stabilné pracovné podmienky pre všetkých pracujúcich, vrátane pracujúcich migrantov – najmä žien a ľudí s nebezpečným povolaním.

8.9 Do roku 2030 navrhnúť a realizovať politiky podpory udržateľného cestovného ruchu, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty.

8.10 Posilniť kapacitu domácich finančných inštitúcií na podporu a rozšírenie prístupu k bankovníctvu, poisťovníctvu a finančným službám pre všetkých.

8.a Zvýšiť podporu konceptu „Pomoc na podporu obchodu“ (Aid for Trade) pre rozvojové krajiny, hlavne tie najmenej rozvinuté, okrem iného prostredníctvom programu „Prehĺbený integrovaný rámec pre obchodnú technickú asistenciu pre najmenej rozvinuté štáty“ (Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries, EIF).

8.b Do roku 2020 rozvinúť a priviesť k životu globálnu stratégiu pre zamestnávanie mladých a realizovať Globálny pakt pre pracovné miesta Medzinárodnej organizácie práce.