SDGs

Program YRE podporuje program OSN pre udržateľný rozvoj a v mnohých aspektoch je prepojených s jeho 17 cieľmi. Životné prostredie je kľúčovou súčasťou programu, avšak v súlade so 17 cieľmi udržateľného rozvoja Agendy 2030 reportéri skúmajú témy životného prostredia v prepojení na sociálne a ekonomické témy. Dôležitou súčasťou vzdelávania pre udržateľný rozvoj je pomôcť študentom porozumieť týmto súvislostiam.

Z hľadiska metodiky programu YRE je úlohou reportérov, aby každý svoj (súťažný či nesúťažný) príspevok prepojili s jedným alebo viacerými zo 17 cieľov. Napríklad študenti, ktorí sa zaoberajú problematikou odpadu v riekach, si môžu vybrať prepojenie SDG 14 (Život pod vodou) a SDG 12 (Zodpovedná spotreba).

Program YRE podporuje ciele trvalo udržateľného rozvoja rôznorodým spôsobom. Svedčia o tom práce mladých reportérov a vplyv, aký má ich novinárska tvorba na miestne komunity, ale aj samotná štruktúra programu a jeho metodiky.

Odstránenie chudoby všade a vo všetkých jej formách

Odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, zlepšenie výživy a podpora udržateľného poľnohospodárstva

Zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých, v každom veku

Zabezpečenie inkluzívneho,  spravodlivého a kvalitného vzdelávania a podpora príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých

Dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat

Zabezpečenie dostupnosti vody, udržateľného hospodárenia s vodou a hygienických zariadení pre všetkých

Zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

Podpora trvalého, inkluzívneho a udržateľného ekonomického rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých

Vybudovanie odolnej infraštruktúry, podpora inkluzívnej a udržateľnej industrializácie a podpora inovácií

Zníženie nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a medzi krajinami

Budovanie inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest a ľudských sídiel

Zabezpečenie udržateľných spôsobov spotreby a výroby

Prijatie naliehavých opatrení na boj proti klimatickým zmenám a ich dopadom

Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie oceánov, morí, morských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj

Ochrana, obnova a podpora udržateľného využívania suchozemských ekosystémov, udržateľného hospodárenia s lesmi, boj proti rozširovaniu púští, zastavenie a zvrátenie znehodnocovania pôdy a zastavenie straty biodiverzity

Propagovanie mierovej a inkluzívnej spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, zabezpečenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých a vytvorenie efektívnych, spoľahlivých a inkluzívnych inštitúcií na všetkých úrovniach

Posilnenie spôsobu realizácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj

Prepojenia programu YRE na každý zo 17 cieľov udržateľného rozvoja:

1. Žiadna chudoba

Prístup ku kvalitnému vzdelávaniu zvyšuje šance detí na prelomenie bludného kruhu chudoby a preto vzdelávanie je základným predpokladom pre znižovanie chudoby. YRE ako vzdelávací program preto dlhodobom rámci pomáha znižovať chudobu.

Prostredníctvom YRE študenti rozvíjajú dôležité zručnosti ako je komunikácia, vyhľadávanie informácií či kritická analýza a tiež zlepšujú svoje vedomosti o témach súvisiacich s udržateľnosťou a životným prostredím. Tieto zručnosti môžu využiť v rôznych predmetoch a v ďalšom štúdiu. Zároveň sa do budúcna zlepšujú pracovné príležitosti študentov a tým aj ich budúce ekonomické vyhliadky.

Doteraz sa každý rok do programu YRE zapojilo viac ako 275 000 študentov z 35 krajín sveta. Program je flexibilný a dá sa prispôsobiť akémukoľvek sociálnemu a kultúrnemu prostrediu. Takže i krajiny, ktoré trápia problémy chudoby, sa môžu zapojiť a mať úžitok z programu YRE.

2. Žiadny hlad

Jednou z výziev študentov v programe YRE je preskúmať a navrhnúť riešenia v otázkach týkajúcich sa výroby potravín, poľnohospodárstva a výživy.

To môže zvýšiť informovanosť o kvalitnej výžive, udržateľnej výrobe potravín a zdravom životnom štýle. Cieľom je tiež podnietiť vývoj nových myšlienok týkajúcich sa spotreby potravín a poľnohospodárskych postupov, ktoré by prispeli k zlepšeniu výživy a ukončeniu hladu. Články, videá a fotografie mladých reportérov, šírené na  miestnej úrovni a širšom okolí, vzdelávajú a povzbudzujú ľudí, aby urobili zmenu napr. v životnom štýle.

3. Dobré zdravie a kvalita života

Program YRE študentov motivuje zaoberať sa otázkami životného prostredia, ktoré ovplyvňujú zdravie a životnú spokojnosť študentov, učiteľov a širšej komunity.

Skúmaním otázok na témy, ako sú zdravotnícke služby, dopravné zápchy, znečistenie a fajčenie, sa zvyšuje informovanosť nielen študentov, ale aj čitateľov ich žurnalistickej tvorby.

4. Kvalitné vzdelávanie

YRE je kvalitný vzdelávací program založený na osvedčenej metodike štyroch krokov, ktorá môže byť integrovaná do existujúcich učebných osnov študentov vo veku 11 až 25 rokov. Proces pozitívne prispieva k rozvoju celej škály zručností pre udržateľné komunity ako komunikácia, kritické myslenie, jazykové zručnosti, ale aj zodpovednosť jednotlivca a osobná angažovanosť

Program YRE ponúka pedagógom tri nové výučbové plány, ktorých základom budú ciele trvalo udržateľného rozvoja. Učitelia si ich môžu prispôsobiť vekovej skupine a lokálnym podmienkam.

5. Rodová rovnosť

Program YRE podporuje študentov, aby aktívne spolupracovali a navzájom sa podporovali bez predsudkov. Všetci študenti, bez ohľadu na pohlavie, majú rovnaké práva zúčastňovať sa v YRE programe a všetky nápady a názory sú vítané a podporované.

YRE dáva dievčatám a ženám príležitosť zaoberať sa problémami, ktoré sú pre ne dôležité a slobodne vyjadrovať svoje názory.

6. Čistá voda a hygiena

Prostredníctvom programu YRE sa študenti môžu rozhodnúť preskúmať problémy súvisiace s hygienou alebo kvalitou vody v okolitých oblastiach. Zapojením kľúčových miestnych zainteresovaných strán do svojej práce a informovaním komunity o svojich zisteniach môžu študenti podporovať trvalo udržateľné využívanie vody, zlepšovať miestne hygienické podmienky a ochranu vodných ekosystémov.

7. Dostupná a čistá energia

Program YRE nabáda študentov, aby skúmali témy týkajúce sa obnoviteľnej energie, progresívnych energetických technológií a energetickej účinnosti. Pri pohľade na použité zdroje energie možno tieto témy skúmať doma i v škole. Prostredníctvom svojich príspevkov študenti podporujú akcieschopnosť miestnej komunity.

Z dlhodobého hľadiska môže angažovanosť študentov prispieť k výskumu a rozvoju technológií v oblasti čistej energie.

8. Dôstojná práca a ekonomický rast

Hlavným cieľom programu YRE je zvýšiť vedomosti študentov o trvalo udržateľnom rozvoji a dať im príležitosť byť kreatívnymi a inovatívnymi. Naučia sa tiež, ako viesť druhých a ako spolupracovať. Skúsenosti získané v programe môžu v budúcnosti zvýšiť záujem študentov o prácu v oblasti udržateľného spôsobu života. Vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnú, budú dôležité pri vstupe na trh práce.

9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vďaka programu YRE študenti často produkujú kreatívne nápady na riešenie environmentálnych problémov, ktoré skúmajú. Tento druh inovatívneho myslenia je mimoriadne cenný pri hľadaní riešení pre budúce problémy.

Okrem toho program vytvára základ pre budúci vedecký výskum. Študenti sa oboznámia s kľúčovými výskumnými technikami, ako je zhromažďovanie údajov, rozhovory, overovanie zdrojov a hodnovernosť údajov. Možnosť vyskúšať si tieto techniky umožňuje študentom rozvíjať ich výskumné zručnosti.

10. Zníženie nerovností

Program YRE spája študentov pochádzajúcich zo všetkých prostredí prostredníctvom pocitu spolupatričnosti pri práci na zmysluplnom zámere.

Podstatnou súčasťou programu je, aby študenti hľadali rôzne pohľady na určitú problematiku a aby pochopili, že predmet môže byť videný z mnohých uhlov. Týmto spôsobom sa YRE snaží posilniť tímovú prácu, občianske zručnosti, sociálnu zodpovednosť, manažérske schopnosti a kultúrne porozumenie.

11. Udržateľné mestá a komunity

Program YRE je postavený na skúmaní lokálneho prostredia študentov – ich obce, školy a pod. Mladí reportéri tak často skúmajú otázky, ktoré priamo ovplyvňujú ich samých, ich rodinu a okolie. Ideálne je začať v škole alebo doma a skúmať, ako sa využívajú zdroje energie, ako sa nakladá s odpadmi, hospodári s vodou a pod. Vykurovacie a elektrické zdroje, domáce spotrebiče, odpadové hospodárstvo atď., zlepšujú efektívnosť zdrojov

Študenti si vďaka programu začínajú uvedomovať vplyv jednotlivca a školy/komunity na životné prostredie. Tým, že zdôrazňujú zodpovedné správanie sa v školskom prostredí, sa mladí reportéri učia vážiť si  a ochraňovať kultúrne a prírodné dedičstvo doma i v zahraničí.

V procese skúmania lokálneho prostredia vstupujú mladí reportéri do vzťahu so spolužiakmi, laickou i odbornou verejnosťou, ale aj zástupcami samosprávy. Ako sa snažia nájsť riešenie problému, vťahujú aj svoje okolie. Tvorba mladých reportérov tak pomáha zvyšovať miestny aktivizmus.

Študenti YRE sa tiež aktívne zapájajú do iniciatívy na minimalizáciu odpadu prostredníctvom kampane Litter Less, ktorá prebieha v 10 krajinách v spolupráci s nadáciou Wrigley Company Foundation.

12. Zodpovedná spotreba a výroba

Študenti YRE sa aktívne podieľajú na udržateľnom manažmente a efektívnom využívaní prírodných zdrojov v procese tvorby reportáží pomocou metodiky štyroch krokov.

YRE nabáda študentov, aby skúmali vplyv čerstvého vzduchu, čistej vody a pôdy na život a svojou tvorbou upozorňovali na príklady dobrej praxe zeleného verejného obstarávania. Svoje zistenia na národnej úrovni môžu porovnať so situáciou v partnerských krajinách. Výmenou know-how sa môžu vzájomne inšpirovať pri hľadaní riešenia a realizácii zmeny.

Reportáže Mladých reportérov vzdelávajú ľudí a zvyšujú informovanosť o trvalo udržateľnom životnom štýle v harmónii s prírodou.

YRE aktívne podporuje minimalizáciu odpadu a trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi prostredníctvom kampane "Litter Less" pre menej odpadu.

13. Ochrana klímy

Program YRE svojou štruktúrou podporuje aktívne učenie orientované na riešenie. Študenti rozvíjajú svoje znalosti o environmentálnych otázkach tým, že pracujú na lokálnych problémoch a snažia sa ich zlepšiť bez toho, aby zabúdali na globálne problémy (napr. zníženie emisií CO2, uprednostňovanie miestnych výrobkov atď.).

Je vítané, aby sa študenti zapojení v programe zúčastňovali medzinárodných podujatí a konferencií, ako sú COP, a pôsobili ako reportéri na zvyšovanie informovanosti o klimatických zmenách.

14. Život pod vodou

Program YRE nabáda študentov, aby skúmali problémy týkajúce sa morských a pobrežných ekosystémov.  Súvisia s témami ako je znečistenie morí, udržateľný manažment a ochrana ekosystémov. Vítané sú návrhy na zníženie negatívnych účinkov odpadu na flóru a faunu oceánu.

Súčasťou programu sú aj aktivity s cieľom znížiť negatívne dopady človeka a obnoviť tieto ekosystémy a dosiahnuť zdravé a produktívne oceány. Obzvlášť sa to prejavuje v kampani Litter Less, kde sa študenti zameriavajú na odpad v mori a čistenie pláží.

15. Život na pevnine

Študenti YRE sa zaoberajú niekoľkými environmentálnymi problémami v oblasti života na zemi. Patrí medzi ne problematika odlesňovania, degradácie územia na púšte a polopúšte (dezertifikácia) a podpora trvalo udržateľného hospodárenia so všetkými typmi lesov a zalesňovacích činností.

16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

YRE pomáha podporovať mier a inklúziu v spoločnosti tým, že zvyšuje zručnosti a kompetencie študentov v oblasti komunikácie, občianstva, tímovej práce, sociálnej zodpovednosti a líderských zručností.

Spravodlivosť a demokratické hodnoty sú neoddeliteľnými prvkami programu YRE. Výzvou pre študentov je zhromažďovať pohľady a názory z rôznych zdrojov, aby sa naučili, že na problém sa dá pozerať z mnohých uhlov. To ich tiež vedie k rešpektovaniu pohľadov a názorov ostatných.

17. Partnerstvá za ciele

YRE podporuje spoluprácu medzi školami a študentmi z rôznych krajín. Súťaž YRE zahŕňa kategóriu zameranú na medzinárodnú spoluprácu.

Na medzinárodnej úrovni môžu študenti spolupracovať s mladými reportérmi z iných krajín a podeliť sa s nimi o informácie alebo fakty, ktoré im pomôžu v hľadaní a šírení riešenia. Tieto partnerstvá slúžia na výmenu názorov a vedomostí. Pomáhajú tiež budovať vzťahy medzi študentmi z rôznych krajín sveta. Výsledkom spolupráce môže byť spoločný reportážny článok.

Víťazné žurnalistické práce, ocenené na medzinárodnej úrovni, sú uverejnené na medzinárodných webových stránkach a v ďalších médiách. Šíriť sa tak môžu príbehy z celého sveta. 

Všetko o Agende 2030