Témy - tipy na reportáže od environmentálneho aktivistu Mgr. Ruda Pada

Triedim, triediš, triedime ...

Motív: SR mala do roku 2020 triediť min. 50 % hmt. komunálnych a min. 70 % hmt. stavebných a demolačných odpadov.

Otázky, odpovede, námety:

 • Aká je miera triedenia odpadov vo Vašej obci? Stagnuje alebo rastie? Ak stagnuje, alé sú príčiny (hľadanie príčin – je dostupnosť kontajnerov na separované zložky dostatočná – sú splnené štandardy separovaného zberu - https://pado.blog.sme.sk/c/416522/minimum-odpadoveho-hospodarstva-pre-obcana-rok-2016.html , vyvážajú sa kontajnery pravidelne, ako je to s odberom vyseparovaných zložiek ... ).
 • Anketa „triedite odpad?“ 100 - 200 respondentov. Zostaviť anketui s otvorenými a zatvorenými otázkami. Pri odpovedí „áno“ skúmať motiváciu, pri „nie“ dôvody.
   

Výchova nevýchovou ...

Motív: Nikto nestojí nad zákonom ... Aj výchovno – vzdelávacie inštitúcie (MŚ, ZŠ, SŠ) sú povinné už niekoľko rokov triediť povinné zložky (papier, sklo, plasty, kovy), nakladať ak s ostatnými odpadmi (nebezpečné odpady, kuchynské BRO, zelený BRO) v súlade so zákonom.

Otázky, odpovede, námety:

 • Aká je situácia s triedením odpadu v školských zariadeniach vo Vašom meste? Kto kontrolu dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia v školskom prostredí?
   

Zelená zelenému odpadu

Motív: SR je povinná – v zmysle stratégie o obmedzovaní ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov (https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/strategia_bioodpad.pdf) – BRO zbierať a zhodnocovať.  

Otázky, odpovede, námety:

 • Aká je situácia vo Vašej obci? Zbiera obec zelený BRO a kuchynský BRO. Ak „nie“ prečo, je uplatnená výnimka zákonná, nespaľuje sa predmetný odpad v záhradách (čo to môže spôsobiť) ...
 • Prieskum kompostovania v obcí.

 

Na skládky nie sme krátki!

Motív: Každý je povinný ukladať odpad na miesta k tomu určené, každý má právo a povinnosť zároveň oznámiť (OÚ – odboru starostlivosti o životné prostredie, obci) zistenú nelegálnu skládku odpadov.

§ 15 zákona o odpadoch: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79

http://www.naskladkyniesmekratki.sk/sk/nelegalne-skladky-odpadu

Otázky, odpovede, námety:

 • Zmapovanie skládok v k. ú. obce, zaslanie podania na OÚ ... Čo sa bude diať?
 • „Anketa“ medzi ľuďom, prečo skládky vznikajú ... , aké riešenie by navrhli ...
 • Čo je (bolo) udavačstvo a čo je plnenie si občianskej povinnosti. Sme krajinou bez občanov?

 

Zelené verejné obstarávanie

Motív: Obce a mestá by mali čo najviac tovarov a služieb obstarávať vo verejnom zelenom obstarávaní - https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/dobrovolne-nastroje-environmentalnej-politiky/zelene-verejne-obstaravanie

Otázky, odpovede, námety:

 • Aká je situácia vo vašej obci? Príčiny daného stavu ...

 

Kde zastalo obehové hospodárstvo?

Motív: Európska komisia v akčnom pláne prechodu Európy na obehové hospodárstvo v decembri 2015 predstavila nove ciele na recykláciu. Podľa nich by sme mali do roku 2035 recyklovať 70 % z našich odpadov. Slovensko vo svojej lineárnej prítomnosti momentálne recykluje len nejakých 15 %.

https://mirojurkovic.blog.sme.sk/c/470229/slovensky-boj-s-obehovym-hospodarstvom.html

Otázky, odpovede, námety:

 • Odpady zozbierame, predáme, výrobca vyrobí výrobok (aký) ... Aká je ochota ľudí a firiem podporovať obehové hospodárstvo kúpou daných výrobkov (anketa či vôbec tušia čo je obehové hospodárstvo).
 • Príklad: Slovenská firma vyrába z viacvrstvových kombinovaných obalov od mlieka, džúsu ... stavebné dosky (http://www.kuruc.sk/) a zároveň na Slovensku prebieha búrlivá výstavba infraštruktúry (diaľnice, rekonštrukcie železníc ...). Je výrobok TETRA K náhradou drevených stavebných dosiek, ak „nie“ prečo ...???

 

Invázie bez zbraní

Motív: Zákon o ochrane prírody a krajiny v § 7b (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543) určuje vlastníkovi, nájomcovi a správcovi pozemku brániť šíreniu rastlinných nepôvodných druhov.

http://www.naskladkyniesmekratki.sk/sk/invazne-druhy-rastlin

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=69

Otázky, odpovede, námety:

 • Zmapovanie lokalít s inváznymi druhmi v k. ú. obce, zaslanie podania na OÚ ... Čo sa bude diať?
 • „Anketa“ – poznáte invázne druhy, aké ... ???
 • Video: čo spôsobujú invázne druhy v krajine ...
 • Úloha „veľkých hráčov“ (NDS, SPF, SVP ...) pri dynamike šírenia inváznych druhov.

 

Keď umiera rieka ...

Motív: Voda je verejným statkom a preto si vyžaduje verejný záujem a verejnú kontrolu (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364 ).

Otázky, odpovede, námety:

 • Ako sa mení rieka (potok) na istom úseku (výstavba MVE, výruby brehových a sprievodných porastov, nelegálne skládky odpadov, invázne druhy rastlín, splachy kontaminujúcich zložiek z polí ... ), zaznamenanie stavu a čo ďalej ...

 

Zem nás živí

Motív: Každý vlastník, nájomca či správca poľnohospodárskej pôdy je povinný sa o pôdu starať tak, aby bránil jej biologickej (sukcesia, zaburinenie, šírenie inváznych druhov ...) , chemickej (chemizácia pôdy, kontaminácia, nelegálne skládky ...) a fyzikálnej degradácii (zhutnenie, plošná a výmoľová erózia ...) (http://www.epi.sk/zz/2004-220)

Otázky, odpovede, námety:

 • Zaznamenajte negatívne javy na PPF vo vašom k. ú., v určitom pôdnom celku ... ukážte na kameru erózne javy (aká je synergia z odnosom pôdy, povodňovou vlnou ...). Zmapujte tzv. pevné hnojiská – uniká z nich alebo neuniká močovka do okolia (?) – ak áno, podajtze podnet na SIŽP, čo sa bude diať ... ???

 

Komín nie je riešenie

Motív: V slovenskej dedine sa v domácich peciach spaľuje nekvalitné paliva, ba dokonca odpady. Tento stav, oproti ČR (http://www.cisty-komin.cz/) sa tu nekontroluje.

https://pado.blog.sme.sk/c/446000/smog-nad-ministerstvom.html

Otázky, odpovede, námety:

 • A ako je to u vás v dedine? Zaznamenajte „farby“ dymu z dedinských komínov, hmlové inverzie ... aký majú vplyv na ľudí ...

 

V pasci dopravy

Motív: Desiatky miest a obcí trpia tranzitnou dopravou vedenou priamo cez centrá, pričom o vplyve NOX, COM, PM2,5, PM10 ... sa už popísalo veľa.

Otázky, odpovede, námety:

 • Nájdite si miesto v obci (meste) a zrátajte počet áut, ktorý tadieľ prejde za určitý čas (12 hodín), prepočítajte emisie cez okamžitú spotrebu resp. odhadnite emisnú záťaž, sú v zóne tejto záťaže výchovno – vzdelávacie zariadenia, verejné budovy ...

 

Klimatické hry v mestách

Motív: SR síce „produkuje“ neuveriteľné množstvo národných správ o zmene klímy (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ovzdusie/politika-zmeny-klimy/medzinarodne-zmluvy-dohovory/), územných štúdií, plánov adaptácií ... , ale reálne dianie v mestách ide mnohokrát proti odporúčaným adaptačným opatreniam mestského prostredia na postupujúcu klimatickú zmenu (úbytok zelene v prospech pevných plôch, kanalizácia vodných štruktúr ...).

Otázky, odpovede, námety:

 • Pozrite sa mesto v ktorom žijete očami klimatológa ... čo je a nie je v poriadku, ako je mesto pripravené na rok 2100???

 

My sme les

Motív: Iniciatíva „My sme les“ (https://www.mysmeles.sk/) opäť raz otvorila tému lesa, národných parkov a dlhodobej ochrany životného prostredia. Áno, je tu lesný zákon (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-326), ale ...

Otázky, odpovede, námety:

 • Ako vyzerajú lesy vo vašom okolí (znečistenie odpadkami, ťažba, erózia) v kontexte mäkkého turizmu a krátkodobých rekreačných aktivít?

 

Kam sa stráca mestská zeleň?

Motív: Zákon o ochrane prírody a krajiny upravuje v § 47 a 48 podmienky výrubu drevín a tzv. náhradnú výsadbu (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543). Stromy a kroviny sa môžu vyrúbať len v nevyhnutných prípadoch a náhradná výsadba musí byť v ekonomicky adekvátnej spoločenskej hodnote a z pôvodných druhov.

Výpočet spoločenskej hodnoty dreviny: http://dreviny.enpro.sk/spolocenska-hodnota-drevin.html

Otázky, odpovede, námety:

 • Koľko stromov a krovín ubudlo vo vašej obci v istom období, aké druhy ich nahradili, spĺňali výruby a kvalita výsadby zákonné dôvody (napr. padanie lístia zákon ako dôvod neakceptuje), prečo chcú ľudia rúbať dreviny ... ???

 

Akú cenu má miestny park

Motív: Zeleň v mestách prináša mnohé úžitky (izolácia pred hlukom, zachytávanie prachu, udržiavanie mikroklímy ...). Na tieto úžitky však ľudia nereagujú.

Otázky, odpovede, námety:

 

Mgr. Rudolf PADO