Klimatická kríza – z námestí do každodennosti

Klimatická kríza, spojená so stratou biodiverzity, je najväčšou výzvou, pred akou ľudstvo stojí v 21. storočí. Potrebujeme spomaliť tempo klimatickej zmeny a robiť opatrenia na zmiernenie jej dopadov. 

Krátke videá z iných webových stránok, ktoré približujú príčiny, prejavy, aj riešenia v oblasti klimatickej zmeny:

Klimatická zmena - najväčšia výzva v dejinách ľudstva  (EU Climate Action: Prof. Hans Joachim Schellnhuber, riaditeľ postupimského inštitútu pre výskum vplyvu zmeny klímy, vysvetľuje príčiny a dôsledky zmeny klímy a ako im predchádzať)

Adaptácia miest na zmenu klímy - animovaný videospot, vytvorený v rámci projektu UrbanAdapt - www.urbanadapt.cz

Aktivity modulu Klimatická kríza inšpirujú pre dlhodobú cestu mnohých krokov, zdola – od seba, rodiny, školy, obce... cez národné vlády až po medzinárodné spoločenstvo.  Ako môže každý z nás pomôcť?