Úvod

Vitajte na stránkach moderného vzdelávacieho materiálu pre 21. storočie.  Ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré prepájajú životné prostredie, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Manuál obsahuje päť kapitol, venovaných aktuálnym témam. Súčasťou každej kapitoly je video z dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie a aktivity doplnené o pracovné listy a metodické pokyny / odkazy na online zdroje.

Aktivity manuálu nadväzujú na medzinárodný vzdelávací environmentálny program Mladí reportéri pre životné prostredie a sú pozvánkou do tohto programu pre pedagógov aj perspektívnych reportérov. Mladých ľudí učí všímať si problémy okolo seba a snažiť sa ich riešiť (s pomocou kompetentných), alebo aspoň na ne upozorniť miestne publikum formou reportážneho článku, fotografie alebo videa.

Manuál je primárne určený pedagógom (mediálna výchova, občianska náuka, etická výchova, environmentálna výchova, globálne vzdelávanie...), ale inšpirovať môže aj pri mimoškolskej činnosti (enviro, foto, video krúžky) alebo priamo aktívnych mladých ľudí (zapojenie sa do občianskych združení či publikovanie na sociálnych sieťach a v regionálnych médiách).

Obsah a forma manuálu boli vytvorené v spolupráci s pedagógmi, ktorí chcú učiť o témach spojených s najväčšími výzvami 21. storočia prakticky a pútavo. Súčasťou každej kapitoly je 6-minútové video s tipmi, ako každý z nás môže pomôcť, enviro-aktivity s pracovnými listami a reportérska aktivita. Niektoré sú vhodné aj na dištančné vzdelávanie - obsahujú interaktívnu online aktivitu.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete hromadenie vedomostí nestačí. Podľa prieskumov patrí Slovensko ku krajinám, kde najviac ľudí verí konšpiračným teóriám. Mnohí mladí ľudia trpia environmentálnou úzkosťou a chýbajú im zručnosti občianskej participácie. Tento manuál je malým príspevkom k tomu, aby sa škola stala miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení, mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.