Vyšší záujem verzus oblasť chránenej fauny v Natura 2000

Reportážny kontext/riešenie problému:

Bratislava- Rusovce, stavba obchvatu, vedúceho cez územie, ktoré je súčasťou Natura 2000. 

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín EÚ. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

Ako je možné, že pri cyklovýlete cez takéto územie sa vám naskytne takýto obraz? Situáciou sa zaoberalo Ministerstvo životného prostredia SR, na ktoré bolo doručené viacero podobných fotografií.Podnety prešetrila Štátna ochrana prírody.

Výsledok? Ukazalo sa, že stavba prebehla hodnotenim EIA a v procese hodnotenia boli stanovené kompenzačné opatrenia z dôvodu výrazného zásahu do chráneného územia. Znamená to, že stavba je vzhľadom na  nadnárodný charakter nadradená národným záujmom ochrany prirody. Zdá sa, že "vyšší záujem" vždy vyhráva. Dúfam, že aj táto fotografia prispeje k uvedomeniu, že ochrana najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie, má byť naozaj tým najvyšším záujmom.

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

11-14

Škola

SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fotografia bola urobená na území, ktoré  je súčasťou Natura 2000- sústavy chránených úzamí EÚ, ktoré, citujem : "Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia;
osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

    Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

Ak už nedokážu ochranu územia zabezpečiť "nakomplexnejšie právne normy na ochranu prírody vo svete", tak kto? Fotografia priamo zachytáva budovanie infraštruktúry versus Natura 2000- ktoré sú súčasťou partnerských programov ochrany územia a prírodných bohatstiev EU: