Na love

Skupinka obyvateľov v Spišskej Novej Vsi loví predmety zadržané pred vstupom do malej vodnej elektrárne na toku rieky Hornád.

Skupinka obyvateľov v Spišskej Novej Vsi loví predmety zadržané pred vstupom do malej vodnej elektrárne na toku rieky Hornád.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Prevažnú časť odpadu tvoria plastové fľaše, avšak tok rieky občas priplaví predmety, ktoré ľudia zo sociálne vyčlenených komunít vedia ešte využiť. Je na škodu, že fungovanie spoločnosti nie je zatiaľ nastavené tak, aby sa použité veci, ktoré jedna skupina ľudí už nepotrebuje, dostali k tým, ktorí ich radi opätovne použijú.

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-25

Škola

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Táto fotografia zachytáva v jednom viaceré problémy 21. storočia: znečistenie riek s dopadom na vodné ekosystémy, lineárne vzorce výroby a spotreby s produkciou odpadu a sociálne znevýhodnenú skupinu obyvateľov, ktorá často čelí chudobe.