Pole neorané
Jazero, ktoré sa na poli vytvorilo počas poslednej zimy. Autor: Eliška Púčiková

Pole neorané

Medzi mestom Nová Dubnica a jeho mestskou časťou Kolačín sa nachádza veľké pole, ktoré je však za posledné roky výrazne podmáčané vodou. Na poli sa počas zimných mesiacov dokonca vytvára aj malé jazierko, voda preteká zároveň aj na susednú cestu a chodník a svojím zamŕzaním spôsobuje problémy. Podľa pamätníkov začali trápenia s vodou už v minulosti: „V minulosti bolo pole rozdelené na pásy a každému niečo patrilo. Ľudia tam mali vysadené ovocné stromy, ktoré koreňmi zastavovali vodu. Ale potom sa stromy vytrhali, počas kolektivizácie sa záhrady zrušili a spojili sa do veľkého poľa. A odvtedy tá voda začala robiť také problémy,“ spomína 84 ročný občan Štefan z Novej Dubnice.

Podobne sa k problému s vodou vyjadruje aj vedúca Odboru životného prostredia v Novej Dubnici Katarína Bašná: „Nová Dubnica vznikla na odvodnených močiaroch, sme tu prirodzene na vlhkej a ílovitej pôde. Vytekajú tu pramienky vody, ktoré nemajú kde vsiaknuť, keď sa dostanú na íl. Takže tu mokriny boli vždy a aj tá lokalita bola podmáčaná. A teda chodník zo zámkovej dlažby do Kolačína býval zatopený aj pred výstavbou medových lúk.“

Tento problém sa ale podľa niektorých obyvateľov mesta ukazuje ako väčší po výstavbe nového sídliska s názvom Medové lúky. Rovnako to vidia aj poľnohospodári z miestneho poľnohospodárskeho družstva Dubnica, ktorí túto pôdu využívajú už niekoľko rokov. „Problém sa eviduje od začiatku výstavby Medových lúk a zhoršili sa vodozádržné podmienky v danej lokalite“, vyjadrila sa za Poľnohospodárske družstvo Dubnica Jana Vinkláriková.

Medové lúky je nová rodinná štvrť, ktorú začal investor stavať v roku 2016 priamo nad poľom, kde dnes dochádza k problémom s vodou. Medové lúky boli postavané na kopci, pri stavbe sídliska došlo k výrubu stromov a k betónovaniu, čo mohlo ovplyvniť zadržovanie vody v prírode. Na tento problém upozorňovali už viacerí aktivisti. „Výstavbu sa nám podarilo o niekoľko rokov oddialiť, kým neprebehli všetky potrebné posudzovania a investor nepredložil všetky požadované dokumenty. Nemali sme však takmer žiadnu šancu projekt zastaviť“, uviedla Jana Šošovičková, ktorá sa neskôr stala aj poslankyňou. „Neúspešne sme upozorňovali na niektoré neschválené výruby stromov v lokalite, nedostatočnú náhradnú výsadbu či na nevhodný manažment dažďovej vody v území“, dodáva Šošovičková.

Developerská spoločnosť REALITKA 4U vytvorila na pozemkoch nad poľom niekoľko opatrení, aby problémy s vodou nevznikali. Za najväčšie opatrenie je možné považovať vytvorenie niekoľkých záchytných nádrží na vodu, ktoré ju odvádzajú do prirodzených priehlbní. V niektorých sa voda drží počas celého roka a vytvára nové biotopy. Výsadba ďalších stromov sa síce začala, ale ide veľmi pomaly. Poľnohospodárske družstvo Dubnica sa zatiaľ snaží na tomto poli pracovať, napriek problémom. „Pozemok sa rozdelil na dve užívané časti s rôznym využitím. Horná svahovitá časť sa prestala využívať na pestovanie ekonomicky výhodných plodín. Táto časť sa zatrávnila trvalým porastom, kvôli zadržovaniu vody z priľahlého svahu. Druhá časť sa využíva na komerčné pestovanie, i keď na danom pozemku dochádza v určitej časti k zatopeniu. Je tam znížená úroda, lebo pôda je podmáčaná“, dodáva Jana Vinkláriková z Družstva Dubnica.

„My nemáme porovnané, že o koľko sa problém v tej lokalite zhoršil. Samozrejme, všetky tie teórie o tom, ako treba vodu zadržiavať hovoria o tom, že treba veľa vysádzať stromov a že treba vodu zachytávať. Takže sa hľadá riešenie aj pre túto lokalitu,“ hovorí vedúca Odboru životného prostredia Novej Dubnice Katarína Bašná. Voda z poľa však už niekoľko krát ohrozila budovy v Novej Dubnice a dokonca aj zaplavila miestne kúpalisko a základnú školu. „Dvakrát máme zaznamenané väčšie povodne, kedy boli zaplavené priestory kúpaliska a časti areálu ZŠ Janka Kráľa (september 2019, február 2020). Som presvedčená, že tieto udalosti majú spojitosť s výstavbou sídelného útvaru,“ vysvetľuje aktivistka a bývalá poslankyňa Jana Šošovičková.

Mesto Nová Dubnica sa snaží získať dotácie z rôznych zdrojov, ktoré by vyriešili tento problém. Výsledkom však s určitosťou bude, že určitá časť poľa sa nechá ako tzv. zátopová časť a nebude sa na nej hospodáriť. Poľnohospodári z Poľnohospodárskeho družstva Dubnica tiež zatiaľ prichádzajú s vlastným návrhom: „Za danej situácie prichádza k obrábaniu pôdy hĺbkovým podrývaním, aby sa zabezpečila priepustnosť pôdy voči vode,“ hovorí Jana Vinkláriková. 

Kým sa mesto Nová Dubnica, poľnohospodári, majitelia pôdy a developer nedohodnú, pole bude stále často podmáčané a nebude ho možné plnohodnotne využívať. V budúcnosti by sa však dalo vodu zachytávať do ďalších umelo vytvorených záchytných jazierok a v lokalite by mohol vzniknúť park alebo oddychová zóna pre obyvateľov mesta Nová Dubnica a Kolačína. Už túto zimu totiž bolo zamrznuté jazierko, ktoré sa vytvorilo zo zachytenej vody, využívané na korčuľovanie. Zároveň by jazierka vytvorili nový biotop, v ktorom si nájde domov množstvo rastlín a živočíchov.


Meno autora/autorov

Eliška Púčiková

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná spojená škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pole, ktoré je zatopené dažďovou vodou, sa nemôže plnohodnotne využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Zvlášť po tom, čo sa násilne odstránili stromy a vybetónovalo sa nad poľom nové sídlisko. Výsledokom je, že pôda nezadržiava vodu, ktorá sa valí na pole. A degraduje pôdu, voda však aj poškodzuje cestu, vytápa neďaleké kúpalisko a základnú školu.