Neviditeľný problém
Detail machového kolektora. Foto: Laura Foldes

Neviditeľný problém

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach. Obzvlášť závažným spúšťačom ochorení zo znečistenia ovzdušia sú  jemné prachové častice PM 2,5 ktoré prenikajú hlboko do pľúc a krvného obehu a môžu poškodzovať zdravie.

Reportérky z CZŠ Narnia, ktorá sa nachádza v mestskom prostredí Bratislavy, bohatom na rôzne typy znečistenia ovzdušia, sa rozhodli preskúmať aktuálny stav takéhoto znečistenia v okolí ich školy a navrhnúť riešenie, ktoré môže pomôcť so znížením tejto záťaže.  Na získanie dát použili voľne dostupné online merania čistoty ovzdušia vo svojej oblasti, ktoré v aktuálnom čase zaznamenávali, porovnávali  a vyhodnocovali.

Zistili, že vzduch v blízkosti ich školy vo zvýšenej miere obsahuje  jemné prachové častice. Podľa odporúčaní WHO by priemerné denné vystavenie človeka časticiam PM 2,5 nemalo presiahnuť 15 µg/m3 viac ako 3- až 4-krát do roka. Hneď  v prvom týždni sledovania presiahli namerané  hodnoty  tento limit trikrát. Raz dokonca dosiahlo znečistenie hodnotu 83 µg/m3.

Reportérky sa spýtali  Martina Kremlera zo SHMU, čo môžu urobiť preto, aby vzduch, ktorý v škole cez deň dýchajú, nepoškodzoval  zdravie. „Pri danej hodnote je vhodnejšie nevetrať a použiť čističky vzduchu vo vnútri miestností. To je však nákladné riešenie. Odporučil by som vzhľadom na znečistenie obmedziť  vstup áut do areálu školy a vysadiť okolo plotov aj na pozemku školy ochrannú bariéru zo stromov. Pomôcť môžu aj množstvá zelených rastlín v škole,“ odporučil odborník.

Keďže takéto riešenie by bolo finančne aj energeticky nákladné, reportérky sa rozhodli skúmať problematiku hlbšie a inšpirovať sa riešeniami prírody. Objavili, že najsilnejšie čistiace schopnosti, čo sa ovzdušia týka, majú machy. Spojili sa s bryologičkou Katarínou Kresáňovou a navrhli, vytvorili a otestovali v triede machové kolektory. Zobrali konkrétny druh ľahko sa množiacich machov, osadili ho do boxíkov a nainštalovali v triede spolu s meračmi čistoty ovzdušia.

Machy vyžadovali minimálnu starostlivosť. Okrem toho, že znižovali množstvo CO2 v triede a zvlhčovali vzduch, vytvárali príjemnú klímu, v ktorej sa žiakom dobre učilo. Pri ich skúmaní potom objavili aj ďalšiu superschopnosť machov. Tie prirodzene zachytávajú prachové častice z ovzdušia a premieňajú ich na svoj zdroj výživy.

Hoci záznamy z meračov v niektorých triedach zlyhali a nebolo možné plne vyhodnotiť dopad pokusu, vo výsledku sa ukázalo, že  trieda s machovými kolektormi v porovnaní s vedľajšími mala naozaj čistejší vzduch. Výsledky reportérky prezentovali počas festivalu vzdelávania. Nainštalovali  výstavu machových kolektorov a návody, ako ich vyrobiť. Prezentovali svoje skúsenosti a na infografike ukázali výsledný efekt.

Spojili sa aj s firmou Green City Solutions, ktorá sa, ako zistili počas tvorby svojich kolektorov, účinnosťou machov v čistení ovzdušia v mestskom prostredí zaoberá profesionálne. Na možné replikovanie takéhoto riešenia v prezidentskej kancelárii, ktorá sa zaviazala stať do roku 2030 prvou klimaticky neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku, sa reportérky spýtali aj Norberta Kurillu, poradcu prezidentky SR pre životné prostredie.

„My sme nad tým uvažovali a chceli by sme na zlepšenie vnútornej klímy použiť zelené steny. Z hľadiska znižovania stopy CO2 našej kancelárie to nemá žiadny väčší význam, ale uvažovali sme o tom. Je to aj pekné, aj to zlepšuje ovzdušie, keď máte takú vnútornú vegetačnú stenu, ale tým, že sa nachádzame v kultúrnej pamiatke, má to isté obmedzenia. Zatiaľ teda nedošlo k realizácii, ale premýšľame.“

Kvalita ovzdušia v triedach a areáli školy priamo ovplyvňuje aj schopnosť žiakov učiť sa.  Do jej zlepšovania sa aktívne zapája celá komunita školy. Obmedzili vstup áut do 2-ha areálu školy, parkovisko rodičia a učitelia školy počas brigád presťahovali spod okien tried bokom na vymedzené miesto a pred školu osadili nielen bicyklové stojiská, ale aj krytý prístrešok pre bicykle.

Okrem toho vysadili množstvo stromov v areáli aj po obvode popri plote, kríkový labyrint a mnoho iných prvkov, ktoré majú priamy vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia. Znečistenie sa pomaly znižuje, avšak dosiahnutie limitov, ktoré sú podľa WHO nielen bezpečné, ale aj zdravé, je stále výzvou.  

Zdroje:

Online merače:

Správy :

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-EURO-2023-6885-46651-67825

Kvalita ovzdušia v Európe 2022 HTML - TH-AL-22-011-EN-Q  - ISBN 978-92-9480-515-7  - ISSN  1977-8449 - doi:  10.2800/488115


Meno autora/autorov

Simona Gerhátová a Laura Földes

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Znečistenie ovzdušia je problém, ktorý zadefinovala WHo ako vážny z hľadiska dopadu na zdravie obyvateľov, s hlbokým prepojením s ochranou klímy. Reportérky nielen skúmajú znečistenie ovzdušia v blízkoszi ich školy, ale navrhli  aotestovali aj machové kolektory, ktoré ho pomôžu znížiť. Prispievajú tak nielen priamo k zlepšeniu kvality zdavia a života, ale aj ukazujú, ako sa dajú budovať udržate/lnejšie mestá a komunity v nich (tu sa do aktivít zapája celá komunita v okolí ich školy a pomáhajú tak ochrane kléímy a prevzatiu zodpovednosti za ňu.