Voda - učme sa jej rozumieť

Meno autora/autorov

Timon Moško, Tomáš Lukáč

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 040 01

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: