Témou YRE súťaže 2023 je znečistenie

Vložil/a admin dňa 26.09.2022

Témou šk. roka 2022/23 pre súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie je znečistenie. V súlade so stratégiou medzinárodnej kancelárie Foundation for Environmental Education „GAIA 2030“,  ďalšími dvoma odporúčanými témami sú zmena klímy a biodiverzita.

V mesiacoch september a október sa môžu reportéri zapojiť do výzvy na úspory energie na školách. Príspevky z tejto výzvy je možné ďalej rozpracovať a prihlásiť do súťaže. Uzávierka národného kola súťaže je 5. apríla 2023, uzávierka medzinárodného kola je 12. mája 2023 (do medzinárodného kola postupujú víťazné príspevky z národného kola, preložené do angličtiny). Výsledky medzinárodného kola vyhlási medzinárodná kancelária 30. júna 2023.

Medzinárodná kancelária upozorňuje reportérov, aby si vybrali vhodnú témy, zamerali sa na šírenie príspevkov v médiách, nezabudli odkazovať na použité zdroje a prepojiť práce na ciele Agendy 2030.

Prioritná téma - znečistenie

Čo je to znečistenie? Podľa legislatívy ide o priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia.

Znečisťujúce látky sú všade okolo nás a znepríjemňujú život nám i ďalším prírodným organizmom. Ako Mladí reportéri pre životné prostredie by ste si mali vyberať témy, ktoré sa dotýkajú miestnej komunity či blízkeho regiónu a pokúsiť sa situáciu zlepšiť, minimálne prediskutovať riešenia s odborníkmi a predstaviť ich.

Tipy na reportáže:

V súlade s metodikou programu YRE, pozrieme sa v prvom rade na svoje najbližšie okolie. Odporúčané linky sa len čiastočne prekrývajú z tipmi od nás, uvádzame ich len pre rozšírenie obzoru.

  • Doma: Aké prostriedky používate na upratovanie / čistenie? (riad, okná, kúpeľňa, auto, pranie...) ? Aké hnojivá a prípravky proti škodcom používate v záhrade? Ako nakladáte s nebezpečným odpadom? Viac info na https://fitastyl.sk/clanky/zdravie/eko-pranie-a-upratovanie-pre-toto-by-ste-si-ho-mali-zamilovat
  • V škole: Aký nebezpečný odpad vzniká v našej škole? (elektroodpad, žiarivky, staré chemikálie, odpad z chemických pokusov, …) Ako s ním škola nakladá? Aké čistiace prostriedky sa používajú na upratovanie školy? Sú ekologické? Biodegradabilné? Používajú sa v školskej záhrade, areáli školy nejaké jedy? Herbicídy, insekticídy, rodenticídy či iné pesticídy? Ako sa s nimi nakladá a čo s ich zvyškami? Je nutné ich používať? Neexistuje k nim nejaká environmentálne prijateľnejšia alternatíva? Kam smeruje odpad zo školskej jedálne? Viac info na: https://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni?i=63, www.prirodnazahrada.eu
  • Znečistenie verejných priestorov: psie výkaly, cigaretové ohorky, žuvačky... Viac info na http://www.cpf.sk/files/files/Verejne_priestory.pdf
  • Znečistenie v krajine v okolí môjho bydliska: nelegálne skládky odpadu, vraky áut, pneumatiky... Viac info na https://www.enviroportal.sk/clanok/na-slovensku-su-tisicky-ciernych-skladok-siria-sa-z-nich-invazne-druhy-rastlin  
  • Znečistenie vzduchu, vypúšťanie častíc chemikálií do ovzdušia, napr. oxidy uhlíku, síry, dusíku, freóny... Medzi producentov patria priemysel (bodové zdroje), ľudské sídla (plošné zdroje) a dopravné prostriedky (líniové zdroje). Viac info na www.populair.sk
  • Znečistenie vody povrchovým odtokom a presakovaním do podzemnej vody. Najväčším znečisťovateľom povrchových vôd je sektor poľnohospodárstva (používanie agrochemikálií), ale významnými znečisťovateľmi sú aj mnohé priemyselné výrobné prevádzky. Samostatnou kapitolou je znečistenie vôd z domácností (najmä v obciach, kde chýba kanalizácia) či ľuďmi, ktorí si z potokov a riek robia „prostriedok“ na likvidáciu svojich odpadov („veď voda odnesie). Znovu by tu mohla byť aj téma splachovaných liekov, ale aj iných tekutých nebezpečných odpadov z domácností (čím čistíme toalety?). Efektivita čistiarní odpadových vôd (napr. čo ČOV zachytí a čo nie). Viac info na https://www.ekoservis.sk/cistejsiavoda2/
  • Kontaminácia pôdy vzniká buď znečistením povrchu pôdy, alebo porušením podzemných nádrží. Príkladmi znečisťujúcich látok sú ťažké kovy, uhľovodíky, agrochemikálie (herbicídy, pesticídy)… Viac info na https://www.eea.europa.eu/sk/signaly-eea/signaly-2020/articles/znecistenie-zeme-a-pody-2014
  • Hlukové znečistenie, ktoré zahrňuje hluk z pozemných komunikácií, hluk lietadiel, hluk priemyslu a iných hlučných prevádzok (reštauračné zariadenia v obytných zónach miest, zábavné podniky... ). Viac info na https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=106.
  • Svetelné znečistenie, zahrňujúce nadužívanie svetelných zdrojov a presvetľovanie interiérov aj exteriérov (napr. masívna svetelná reklama pri nákupných centrách…). Viac info na https://www.svetelneznecistenie.sk
  • Vizuálne znečistenie - zníženie estetickej hodnoty, zaň je obvykle považovaný výskyt objektov, ako sú: vedenie vysokého napätia, billboardy v mestách a pozdĺž ciest, narušený reliéf krajiny (pozostatky povrchovej ťažby), povrchové skládky odpadu, a pod). Viac info na https://sk.green-ecolog.com/15339592-visual-pollution-causes-consequences-and-solutions

Metodické tipy pre súťažné práce:. 

a. Spracovanie príspevku podľa metodiky štyroch krokov http://www.mladireporteri.sk/o-programe/metodiky/metodika-4-krokov

Práca Mladého reportéra sa nekončí spracovaním príspevku, podmienkou prihlásenia príspevku do súťaže je šírenie minimálne troma spôsobmi (webová stránka školy, programu YRE, sociálne siete, regionálne a národne médiá).

b. 17 cieľov Agendy 2030

Medzinárodná kancelária odporúča účastníkom, aby pri výbere témy uvažovali o prepojení medzi ich príspevkom a jedným alebo viacerými cieľmi udržateľného rozvoja http://www.mladireporteri.sk/o-programe/sdgs.

Nech si reportéri vyberú akúkoľvek tému, vždy je nevyhnutný environmentálny uhol pohľadu. 

c. Práca v teréne

Pozor, tvoríme novinárske príspevky, nie seminárne práce, takže tomu treba aj prispôsobiť prácu so zdrojmi. Menej čísiel a odkazov na fakty môže byť viac, snažte sa získať fakty priamo od respondentov. 

d. Citovanie zdrojov

Program YRE oceňuje akademickú čestnosť a používanie dôveryhodných zdrojov. Akékoľvek fakty, štatistiky, obrázky atď., ktoré študent použije vo svojom príspevku (článok, fotografia alebo video), by mali byť uvedené v zozname „Referencie“ na konci príspevku, alebo je možné zdroj uviesť priamo v reportáži.  Príklady, ako odkazovať na použité zdroje, nájdete v práci Bats haven’t lost their sanctuary https://yrecompetition.exposure.co/slovakia-54.

Sme tu pre vás

Neváhajte nás prosím kontaktovať na yreslovakia@gmail.com, ak máte akékoľvek otázky k výberu vhodnej lokálnej témy či respondentov z radov odbornej verejnosti. RADI VÁM PORADÍME, ak sa nás obrátite včas, t.j. minimálne mesiac pred uzávierkou súťaže (najmä pri videách odporúčame celoročné projekty).

Ďakujeme, že sa zaujímate a tvoríte reportáže pre lepšie životné prostredie, zmiernenie klimatickej zmeny a zachovanie biodiverzity.

 

Je voda v rieke Nitra čistá? Foto: Lenka Adámková
Svetlá smogu. Foto: Marek Jakubec