YRE AWARDS 2019/2020: Pravidlá súťaže Mladých reportérov

PODMIENKY ÚČASTI 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 11-25 rokov. Súťažiť môžu jednotlivci alebo tímy.
 • Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách: 11 až 14 rokov, 15 až 18 rokov, 19 až 25 rokov.

Tak ako vlani, aj tento rok sa do súťaže  môžu zapojiť aj stredoškoláci zo škôl, ktoré nie sú zapojené do programu, podmienkou však je ich účasť v programe v minulých rokoch. Súťaž je otvorená aj pre všetkých vysokoškolákov vo veku 19-25 rokov, ktorí do súťaže vstupujú ako jednotlivci (sami za seba).

NOVINKY:

kategória FOTOGRAFIA

V kategórii FOTOGRAFIA postupujú na medzinárodnú úroveň 3 príspevky bez ohľadu na vek reportérov a reportériek - jedna v kategórii reportážna fotografia, jedna v kategórii reportážny foto-príbeh a jedna v kategórii inscenovaná fotografia.

Na medzinárodnej úrovni boli v kategórii FOTO zrušené vekové kategórie, ale na Slovensku zostávajú zachované. 

Je na zvážení poroty súťaže, aby do medzinárodného kola súťaže vybrala za každú foto-kategóriu najlepší príspevok, bez ohľadu na vek reportérov. Môže sa teda stať, že postúpia tri fotografie od najmladších reportérov (1 reportážna, 1 inscenovaná a 1 fotopríbeh)

VEREJNÉ HLASOVANIE v medzinárodnej súťaži

Súťažné príspevky, ktoré postúpia do užšieho výberu (a budú neskôr hodnotené porotou), bude môcť na stránke EXPOSURE hlasovaním podporiť široká verejnosť kliknutím na ENJOY (páči sa mi).
 
Cieľom verejného hlasovania je dostať súťažné príspevky viac do povedomia škôl zapojených programu a pod. Počet hlasov od fanúšikov bude mať funkciu podporného hlasu, avšak konečné rozhodnutie o víťazoch je výlučne v kompetencii odbornej poroty.. 

PRIORITNÉ TÉMY

Boli stanovené medzinárodnou kanceláriou, vzhľadom na aktuáne výzvy spojené s klimatickou krízou.

- Klimatická kríza

- Strata biodiverzity

- Znečistenie

Vo všetkých príspevkoch treba zároveň uviesť prepojenie na minimálne jeden zo 17 cieľov programu OSN pre udržateľný život - AGENDA 2030.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

YRE - hlavná súťaž - príspevky reportážneho charakteru (článok, jednotlivá foto a foto-príbeh, video)

Reportéri môžu skúmať akýkoľvek problém životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života (v škole, v obci, regióne...). Dôležité je dodržať metodiku 4 krokov (skúmaj-spracuj príspevok-publikuj-šír).

YRE - vedľajšia súťaž - príspevky propagačného charakteru (inscenovaná  fotografia, edukačné/kampaňové/PSA video)

Reportéri môžu skúmať akýkoľvek problém životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života (v škole, v obci, regióne...). K fotografii v tejto kategórii stačí názov, popiska nemusí byť.

International Collaboration - Medzinárodná spolupráca

Súťažná kategória pre všetky vekové kategórie reportérov. Prioritné témy sú rovnaké ako v hlavnej súťaži: klimatická zmema, strata biodiverzity a znečistenie.

Forma súťažného príspevku: článok, foto-príbeh 3-5 fotografií, video. Všetky príspevky prihlásené do súťaže do 30. apríla v anglickom jazyku. Štýl a forma ako pri bežných článkoch a videách.

Tipy od medzinárodnej poroty:

Základný prvok „medzinárodnej spolupráce“ musí byť vždy jasný. Príspevok musí obsahovať relevantné informácie/ údaje, zábery/fotografie z oboch/všetkých krajín.

- Hlavná osoba na oboch stranách by mala prehľadne analyzovať celý proces výskumu / písania / úpravy s cieľom vytvoriť plynulý príbeh;

- Pokiaľ ide o články, prvý odstavec by mal vysvetliť predmet spolupráce;

- Od študentov sa nevyžaduje, aby porovnávali podobné typy problémov, ale mali by problém skôr „sledovať“ v rôznych krajinách (napr. spotreba niekde môže súvisieť s výrobou niekde inde: príčina-následok, začiatok-koniec výroby-spotreba;

- Urobte z diaľky výhodu namiesto problému: študenti majú príležitosť naučiť sa veľa zo spolupráce so študentmi z iných krajín a vytvoriť jedinečnú reportáž;

Reportáž by na záver mal editovať skúsený starší reportér alebo reportérka mimo hlavného tímu, aby sa zabezpečilo, že článok/foto-príbeh/video bude mať charakter JEDNEJ zmysluplnej reportáže.

 

POŽIADAVKY NA ŠTÝL A FORMU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

 • Všetky príspevky do medzinárodnej súťaže musia obsahovať: meno autora / autorov, ich vek, dátum predloženia práce do národnej súťaže, meno registrovanej školy alebo skupiny
 • Všetky príspevky v hlavnej súťaži sa musia týkať reálneho a aktuálneho miestneho/regionálneho problému životného prostredia (nie úvaha, rozhovor a pod., ale reportážny charakter)
 • Všetky príspevky sa musia zamerať na riešenie problému alebo prezentovanie existujúcich možných riešení prostredníctvom expertov (ktorých sa problém týka na miestnej úrovni) - platí pre články a videá
 • Obrázky alebo hudba, ktoré nie sú pôvodné a sú použité v článkoch alebo videách, musia byť použité v súlade s pravidlami novinárskej etiky, teda bez porušenia autorských a licenčných práv (konkrétne pokyny sú vysvetlené v časti Články a Videá)
 • Všetky príspevky musia byť doplnené o poznámku popisujúcu, akým spôsobom boli prezentované na miestnej úrovni (kde bola práca prezentovaná, publikovaná, vystavená alebo odvysielaná). V prípade, že boli publikované online, treba pripojiť linku. Každá súťažná práca musí byť šírená minimálne dvoma spôsobmi: v rámci školy (web školy, školský časopis, nástenka...a na sociálnych sieťach). 
 • Pri všetkých súťažných príspevkoch treba uviesť prepojenie na jeden alebo viaceré ciele Agendy 2030 a pripojiť krátke zdôvodnenie, ako súťažný príspvok súvisí s daným cieľom/cieľmi.
 • Študenti môžu do súťaže zaslať jeden alebo viacero príspevkov (článok a fotku, fotku a video...). Max. počet fotografií prihlásených do súťaže na osobu: 3 (jedna reportážna, jedna jeden foto-príbeh a jedna inscenovaná. Počet článkov a videí nie je obmedzený.

Súťažné (novinové/reportážne) články

 • Nesmú mať viac ako 1000 slov.
 • Prínosom je ilustrácia článku fotografiami, obrázkami a pod. V prípade, že ilustračný materiál nie je pôvodný, musí byť uvedené meno autora a zdroj.
 • Článok je možné ilustrovať max. 3 fotografiami
 • Názov článku by nemal mať viac 140 znakov (pre kompatibilitu s Twitterom).
 • Články musia byť zaslané digitálne vo formáte Microsoft Word alebo pdf.
 • Sprievodné obrázky s krátkym popisom (max. 20 slov) treba na stránku nahrať samostatne vo formáte jpg, png, tif alebo gif (podľa dole uvedených pravidiel).

Súťažné (reportážne) fotografie - ukážka 3 typov súťažných fotografií

 • Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 3 fotografie, po jednej v každej kategórii - reportážna fotografia, foto-príbeh a inscenovaná fotografia.
 • K fotografiám je potrebné uviesť názov (max. 140 znakov).
 • Foto-príspevky reportážneho charakteru musia obsahovať krátky úvodný text (max. 50 slov), ktorý vysvetlí prepojenie s environmentálnou udržateľnosťou a/alebo riešeniami problému plus popisku (max. 20 slov)
 • v prípade inscenovanej fotografie nie je úvodný text potrebný, stačí popiska (max. 20 slov)
 • Foto-príbeh je fotografický štýl, ktorý zachytáva okamih alebo udalosť naratívnym spôsobom na sérii reportážnych fotografií, ktoré rozprávajú príbeh. Tieto fotografie nesmú byť štylizované či inscenované, ani sa nesmie žiadnym spôsobom  ani s ňou manipulovať
 • Fotografie musia byť vložené na web v bitmapovom formáte jpg alebo png, s dĺžkou kratšej strany minimálne 1600 pixelov.

Úvodný text by mal dať kontext, fotografia by mala rozprávať príbeh.

Súťažné (reportážne) videá

 • Videá v štýle dokumentu, reportáže/rozhovoru alebo náučného krátkeho filmu (public service announcement, PSA) nesmú byť dlhšie ako tri minúty.
 • K videu je potrebné priložiť názov (max. 140 znakov).
 • Formát musí byť kompatibilný s YouTube: WebM súbory, MPEG4, 3GPP a MOV súbory, AVI, MPEGPS, WMV, FLV

NOVINÁRSKA ETIKA A COPYRIGT

Je dôležité, aby každý Mladý reportér pre životné prostredie ovládal základy novinárskej etiky a naštudoval si Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov http://www.mladireporteri.sk/o-programe/o-nas/preukazy-mladych-reportero... .

Rovnako je dôležité rešpektovať autorské a copyright práva. Články je možné ilustrovať fotografiami iných autorov, ale je potrebné uviesť meno autora/autorky a zdroj (v prípade online zdroja linku).

Pokiaľ ide o použitie hudby vo videách, pravidlá sú veľmi prísne. Bez výslovného písomného súhlasu držiteľa autorských práv je nezákonné kopírovať alebo inak využívať hudbu chránenú autorskými právami. Získanie licencie pre použitie hudby chránenej autorskými právami (a to aj v prípade videa na vzdelávacie účely), môže byť problematické. Dôrazne sa preto odporúča, aby mladí reportéri vo videu nepoužívali hudbu chránenú autorskými právami

Treba mať na zreteli, že mnohé online platformy v súčasnosti kontrolujú, či nahrané videá neporušujú pravidlá používania hudby chránenej autorskými právom. Dôsledkom môže byť odstránenie takého videa, ale aj finančná pokuta alebo záznam do trestného registra (v niektorých krajinách). TIP od medzinárodnej kancelárie programu YRE: Mladí reportéri môžu poznať šikovných mladých hudobníkov, ktorí im pomôžu vlastnou hudobnou produkciou.

Alternatívou je použitie hudby zo stránok s voľne šíriteľných obsahom. Dôležité: v titulkoch videa uviesť zdroj, odkiaľ ste hudbu stiahli formou linky na konkrétny zvukový záznam (nestačí uviesť napr. YOUTUBE). Ak máte vyhliadnutú hudbu a nie ste si istí, či neporušíte autorské práva alebo podmienky pre bezplatné použitie, kontaktujte nás na cea(at)changenet.sk .

V prípade, že do národného kola bude prihlásené video, kde bude použitá hudba bez uvedenia zdroja alebo v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, takéto video nemôže vyhrať žiadnu cenu a nemôže byť uvedené na www.mladireporteri.sk (neudelenie novinárskeho preukazu).

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Každý člen poroty označí známkou 1-5 (ako v škole) päť najlepších príspevkov. Porota rozhoduje o víťazoch formou konsenzu, t.j. vzájomná dohoda o príspevkoch na prvom, druhom a treťom mieste.
Pri hodnotení porota prihliada na päť rámcových kritérií:

štrukturovanosť/novinárska forma, objektívnosť, širšie súvislosti, originalita, komunikovanie posolstva

        1. Forma, štruktúra a kvalita

 • Je článok/video dobre štruktúrovaný(é) a spĺňa základné žurnalistické kritériá "kto, čo, kde, prečo, kedy a ako"?
 • Má článok /video začiatok, stred a koniec? Má video tiráž a bola použitá hudba z voľne šíriteľného zdroja alebo so súhlasom autora?
 • V prípade fotografií a videa, je fotka / video na dobrej technickej a umeleckej úrovni a má posolstvo? Úspešné príspevky sú dobre vystavané, kvalitné a pôsobivé.

        2.  Férové, vyvážené a objektívne podávanie správ

 • Je práca (článok alebo video) vyvážená a férová z hľadiska prezentovania problematiky z rôznych uhlov pohľadu?
 • Sú použité (citované) skutočné, dôveryhodné zdroje/názory?
 • Je použitie vedeckých alebo štatistických údajov presné a podložené uvedením zdrojov v poznámke pod čiarou?

        3.  Informačná hodnota a hĺbka práce

 • Zohľadňuje práca relevantné historické, ekonomické, sociálne alebo politické súvislosti?
 • Je v nej prepojenie na vyšší, globálny rozmer?
 • Prezentuje viac možných riešení?
 • Je navrhované riešenie realistické, dobre vysvetlené a zdôvodnené?

        4.  Originalita, štýl a nezávislosť

 • Je práca originálna z hľadiska obsahu alebo štýlu? Bola spracovaná netradičná téma? Je práca inovatívna a pôsobivá?
 • Pracovali autori v teréne formou rozhovorov (osobne alebo telefonicky)?
 • Zaujali autori pozitívny postoj, teda zamerali sa na riešenia (nielen konštatovanie problémov)?

        5.  Šírenie prác v miestnej komunite

 • Zvolili autori dobrý typ média pre komunikovanie posolstva?
 • Zvážili, kto je cieľové „publikum“?
 • Bola práca šírená aj v rámci triedy/školy (web, školský časopis, nástenka, prezentácia...), na lokálnej/regionálnej úrovni (online médiá, výveska...) alebo inak ( konferencia, odborné online alebo tlačené médiá...)? Pre národné kolo súťaže je povinné šírenie na úrovni školy a prostredníctvom sociálnych médií.
 • Povinné je publikovanie/šírenie súťažného príspevku prostredníctvom minimálne troch "kanálov" (web Mladých reportérov, škola, sociálnej médiá).. Účastníci musia šírenie príspevku doložiť linkami či scanmi. Táto požiadavka je bezpodmienečná pre príspevky s ambíciou uchádzať o umiestnenie na medzinárodnej úrovni (za publikovanie/šírenie min. 5 rôznymi "kanálmi" sú bonusové body).

Základné (minimálne) formálne požiadavky na súťažné príspevky

 1. Poskytol autor/autorka, resp. tím autorov potrebné údaje (meno, vek, názov školy resp. skupiny)?
 2. Spĺňa príspevok (článok, fotografia alebo video) všetky požiadavky (dĺžka článku, názov, citovanie zdrojov, autorské práva, veľkosť a formát fotografie...)?
 3. Zameriava sa na skutočný a aktuálny miestny problém?
 4. Navrhuje možné riešenie?
 5. Bol predstavený verejnosti na miestnej úrovni (uverejnenie článku alebo fotografie v tlačených médiách alebo na internete)?

Základné požiadavky MUSIA splniť všetky práce (posudzuje národný, resp. medzinárodný koordinátor). Nesplnenie všetkých kritérií bude znamenať vyradenie príspevku zo súťaže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 

 • Do 1. marca – možnosť konzultovať práce zaslaním mailom na  medalova@biospotrebitel.sk. 
 • Do 15 marca musia byť práce publikované na webe Mladých reportérov pre životné prostredie a do 31. marca aj webe školy a zdieľané na sociálnych sieťach. V ideálnom prípade je vítané publikovanie  v online alebo tlačených regionálnych médiách a online tematicky príslušných médiách. Každý príspevok musí byť publikovaný/šírený okrem webu Mladých reportérov ešte 2 krát a linky či scany treba doložiť.
 • Do 5. apríla slovenská porota vyberie víťazov a víťazné práce budú odoslané do medzinárodnej kancelárie programu na preklad do AJ.
 • 30. apríla je uzávierka medzinárodného kola súťaže, do tohto dátumu musia byť víťazné práce v anglickom jazyku (videá s anglickými titulkami) v medzinárodnej kancelárii programu YRE.
 • V máji zasadá medzinárodná porota.Príspevky, ktoré sa dostanú do užšieho výberu, budú označené na stránke Exposure a široká verejnosť bude vyzvaná, aby hlasovala. Výsledok verejného hlasovanie môže porota zvážiť ako plus pre súťažiaceho, ale nemusí mať výrazný vplyv na konečné rozhodnutie o ocenených.
 • Výsledky medzinárodného kola vyhlasuje medzinárodná porota najneskôr 5. júna v Medzinárodný deň životného prostredia.
 • Ak žiaci alebo študenti nestihnú práce začaté v jednom školskom roku do termínu uzávierky národného kola dokončiť, môžu v nich pokračovať i v ďalšom školskom roku. Je len na zvážení autorov, kedy sa rozhodnú príspevky oficiálne prihlásiť do súťaže (najmä v prípade článkov dáva dlhšie časové obdobie príležitosť na hlbší ponor do problematiky a hľadanie riešenia v spolupráci s miestnou komunitou, resp. publikovanie v miestnej tlači).

CENA  - pozvánka na workshop

Súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie nie je primárne o cenách. Víťazi národného kola (spolu s pedagógomi) budú ocenení pozvánkou na viacdenný júnový terénny workshop.

Do medzinárodného kola postupujú prednostne reportážne príspevky. Porota si vyhradzuje právo prvé miesto pre nízku kvalitu neudeliť.

V medzinárodnom kole budú víťazi ocenení diplomom a publikovaním príspevku na medzinárodnej stránke programu na www.yre.global.

VYHLÁSENIE O SÚHLASE NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽITIE SÚŤAŽNÉHO PRÍSPEVKU

Pri registrácii do tejto súťaže súhlasíte s tým, že môžeme spracovať vaše osobné údaje poskytnuté v prihlasovacom formulári. Údaje spracovávame z dôvodu hodnotenia príspevkov v súťaži a ich publikovania v prípade výhry. Potrebné povolenie, napríklad na fotografovanie detských tvárí, je zodpovednosťou autora, prípadne pedagóga či rodiča (u detí na základnej škole). Vždy máte možnosť stiahnuť svoj súhlas a svoju prihlášku do súťaže.

 

Vyhlásenie o súhlase na spracovanie osobných údajov a použitie predloženého videa / fotografie / článku Pri registrácii do tejto súťaže súhlasíte s tým, že môžeme spracovať vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári na podanie a dané nám počas súťaže. Údaje spracovávame tak, aby sme mohli zaregistrovať vašu účasť, posúdiť podanie a uložiť to, čo ste predložili, a publikovať svoje podanie, ak ste vybrali ako víťaz 1., 2. alebo 3. miesta na medzinárodnej úrovni. Potrebné povolenie, napríklad na fotografovanie detských tvárí, je zodpovednosťou autora a musí sa preto hľadať. Všetky práce ocenené prvým miestom budú uložení v archíve a sieť FEE ich použije na propagáciu výhercov a programu.