Posilnenie spôsobu realizácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj

FINANCIE
17.1 Posilniť mobilizáciu domácich zdrojov na zlepšenie domácich kapacít pre výber daní a ďalších
príjmov, okrem iného aj prostredníctvom medzinárodnej podpory rozvojových krajín.
17.2 Plne realizovať záväzky rozvinutých krajín v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), vrátane
záväzku mnohých rozvinutých krajín, poskytnúť 0,7% ODA/HND rozvojovým krajinám a 0,15 až 0,20%
ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám; poskytovatelia ODA by mali zvážiť stanovené ciele na
poskytnutie aspoň 0,20% ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám.
17.3 Mobilizovať dodatočné finančné prostriedky z rôznych zdrojov pre rozvojové štáty.
17.4 Pomôcť rozvojovým štátom pri dosahovaní dlhodobej dlhovej udržateľnosti, prostredníctvom
koordinovaných politík zameraných na podporu financovania dlhu, oddlženia a reštrukturalizáciu
dlhu podľa potreby, a zaoberať sa vonkajším zadlžením silne zadlžených chudobných krajín, aby sa
znížila ich miera zadlženosti.
17.5 Prijať a realizovať režimy na podporu investícií pre najmenej rozvinuté štáty.
 
TECHNOLÓGIE
17.6 Posilniť spoluprácu sever – juh, juh – juh, trojstrannú regionálnu a medzinárodnú spoluprácu
v prístupe k vede, technológiám a inováciám, a posilniť zdieľanie znalostí za vzájomne dohodnutých
podmienok, okrem iného aj prostredníctvom lepšej koordinácie existujúcich mechanizmov, hlavne na
úrovni OSN a prostredníctvom mechanizmu medzinárodného sprístupňovania technológií.
17.7 Podporovať rozvoj, transfer a rozširovanie technológií šetrných k životnému prostrediu, do
rozvojových krajín, za výhodných podmienok, vrátane koncesií a preferenčných podmienok, na
základe vzájomných dohôd.
17.8 Úplne sprevádzkovať technologickú banku a mechanizmy budovania vedeckých,
technologických a inovačných kapacít pre najmenej rozvinuté krajiny do roku 2017, a rozšíriť
používanie technológií, najmä informačných a komunikačných.
 
BUDOVANIE KAPACÍT
17.9 Posilniť medzinárodnú podporu pre realizáciu efektívneho a cieleného budovania kapacít
v rozvojových krajinách na podporu národných plánov naplňovania všetkých cieľov udržateľného
rozvoja, a to aj prostredníctvom spolupráce sever – juh, juh – juh a trojstrannej spolupráce.
 
OBCHOD
17.10 Podporovať univerzálny, štandardizovaný, otvorený, nediskriminačný a spravodlivý,
multilaterálny obchodný systém pod dohľadom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a to aj
prostredníctvom záverov vyjednávania o Rozvojovej agende WTO z Dauha.
17.11 Výrazne zvýšiť vývoz rozvojových krajín, najmä s cieľom do roku 2020 zdvojnásobiť podiel
najmenej rozvinutých krajín na svetovom vývoze.
17.12 Umožniť najmenej rozvinutým štátom bezcolný a bezkvótový prístup na trh v dlhodobom
meradle, v súlade s rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie, okrem iného aj zabezpečením
toho, že preferenčné pravidlá pôvodu, vzťahujúce sa na dovoz z najmenej rozvinutých krajín, sú
transparentné a jednoduché a prispievajú k uľahčeniu prístupu na trh.
 
SYSTÉMOVÉ OTÁZKY
Politika a inštitucionálna súdržnosť
17.13 Posilniť globálnu makroekonomickú stabilitu, okrem iného aj prostredníctvom koordinácie
politík a ich koherencie.
17.14 Podporovať politickú súdržnosť pre udržateľný rozvoj.
17.15 Rešpektovať politiku jednotlivých štátov pri zavádzaní a uskutočňovaní politík na odstránenie
chudoby a udržateľný rozvoj.
Mnohostranné partnerstvá
17.16 Posilniť globálne partnerstvá pre udržateľný rozvoj, podporované mnohostranným
partnerstvom v prospech mobilizácie a zdieľania znalostí, expertízy, technológií a finančných zdrojov,
na podporu dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách.
17.17 Podnecovať a podporovať efektívne partnerstvá verejných inštitúcií, partnerstvá verejného
a súkromného sektoru a partnerstvá v rámci občianskej spoločnosti, a to na základe skúseností
a využívania zdrojových stratégií partnerstva.
Dáta, monitorovanie a zodpovednosť
17.18 Do roku 2020 zvýšiť podporu budovania kapacít rozvojových krajín, vrátane najmenej
rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátov, k výraznému zvýšeniu dostupnosti vysoko
kvalitných, aktuálnych a spoľahlivých údajov, členených podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, etnického
pôvodu, migračného statusu, zdravotného postihnutia, geografickej polohy a ďalších relevantných
charakteristík v národnom kontexte.
17.19 Do roku 2030 stavať na existujúcich iniciatívach, s cieľom rozvinúť prostriedky na meranie
pokroku v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré doplnia hrubý domáci produkt a podporiť
budovanie štatistických kapacít rozvojových štátov.