Prijatie naliehavých opatrení na boj proti klimatickým zmenám a ich dopadom

13.1 Vo všetkých krajinách zvýšiť odolnosť a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace
s klimatickými zmenami a prírodnými pohromami.
13.2 Začleniť opatrenia v oblasti klimatických zmien do národných politík, stratégií a plánovania.
13.3 Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách, rozšíriť ľudské
a inštitucionálne kapacity pre zmiernenie klimatických zmien, adaptáciu na ne, znižovanie ich dopadu
a včasné varovanie.
13.a Uviesť do praxe záväzok prijatý rozvinutými krajinami v Rámcovej dohode OSN o klimatických
zmenách a do roku 2020 dať spoločne zo všetkých zdrojov k dispozícii 100 mld. ročne na riešenie
potrieb rozvojových krajín v súvislosti so zmysluplnými opatreniami na zmierňovanie
a transparentnosťou pri ich zavádzaní, a v čo najkratšom čase naplno sprevádzkovať Zelený klimatický
fond.
13.b Podporovať mechanizmy na zvyšovanie kapacít pre efektívne plánovanie a riadenie v oblasti
klimatických zmien v najmenej rozvinutých krajinách, so zameraním sa na ženy, mládež, miestne a
marginalizované komunity.
* S vedomím, že Rámcová dohoda OSN o klimatických zmenách je primárnym medzinárodným a
medzivládnym fórom pre vyjednávanie globálnej reakcie na klimatické zmeny.