Zabezpečenie inkluzívneho, spravodlivého a kvalitného vzdelávania a podpora príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých

4.1 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávne a kvalitné
primárne a sekundárne vzdelanie, ktoré bude viesť k zodpovedajúcim a efektívnym študijným
výsledkom.
4.2 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci mali možnosť kvalitného rozvoja v ranom
detstve, prístup k starostlivosti a predškolskému vzdelávaniu, aby boli pripravení pre základné
vzdelanie.
4.3 Do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup všetkých žien a mužov k cenovo dostupnému a kvalitnému
odbornému, učňovskému a vyššiemu vzdelaniu, vrátane univerzitného.
4.4 Do roku 2030 výrazne zvýšiť počet mladých a dospelých, ktorí majú potrebné zručnosti vrátane
technických a odborných, ktoré budú predpokladom pre zamestnanie, dôstojné pracovné zaradenia
a pre podnikanie.
4.5 Do roku 2030 eliminovať nerovnosti vo vzdelávaní medzi pohlaviami a zabezpečiť rovný prístup
ku všetkým úrovniam vzdelania a odbornej prípravy pre znevýhodnených – osoby so zdravotným
postihnutím, pôvodné obyvateľstvo alebo ohrozené deti.
4.6 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci mladí a značná časť dospelých mužov a žien dosiahla
gramotnosť a matematickú gramotnosť.
4.7 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti a zručnosti potrebné na podporu
udržateľného rozvoja, okrem iného prostredníctvom vzdelávania o udržateľnom rozvoji a trvalo
udržateľnom spôsobe života, o ľudských právach, rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry
mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry
k udržateľnému rozvoju.
4.a Vybudovať a vylepšiť vzdelávacie zariadenia, ktoré budú citlivo pristupovať k deťom, zdravotne
postihnutým a tiež k otázkam rovnosti pohlaví, a poskytnú bezpečné, nenásilné, inkluzívne
a efektívne vzdelávacie prostredie pre všetkých.
4.b Do roku 2020 na celom svete výrazne rozšíriť počet štipendií pre študentov z rozvojových krajín –
hlavne tých najmenej rozvinutých, malých ostrovných rozvojových štátov a afrických štátov – pre
zápis na vysokoškolské vzdelávanie, učňovskú prípravu a vzdelávacie programy v informačných
a komunikačných technológiách, v technologických, stavebných a vedeckých odboroch v rozvinutých
a rozvojových štátoch.
4.c Do roku 2030 výrazne zvýšiť počty kvalifikovaných učiteľov, a to prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce pre vzdelávanie učiteľov v rozvojových krajinách, predovšetkým v tých najmenej
rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátoch.