Zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých, v každom veku

3.1 Do roku 2030 celosvetovo znížiť mieru úmrtnosti matiek na menej ako 70 na 100 000 pôrodov.
3.2 Do roku 2030 zabrániť úmrtiam novorodencov a detí mladších ako 5 rokov, ktorým je možné
predísť. Všetky krajiny sa budú usilovať o zníženie novorodeneckej úmrtnosti na úroveň maximálne
12 úmrtí na 1000 živonarodených detí a zníženie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov na úroveň
menej ako 25 na 1000 živonarodených detí.
3.3 Do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických ochorení
a bojovať proti hepatitíde, vodou prenosným ochoreniam a ostatným prenosným ochoreniam.
3.4 Do roku 2030 o tretinu znížiť predčasnú úmrtnosť na neprenosné choroby pomocou prevencie
a liečby, podporovať duševné zdravie a duševnú pohodu.
3.5 Posilniť prevenciu a liečbu užívania návykových látok, vrátane užívania narkotík a škodlivého
požívania alkoholu.
3.6 Do roku 2020 celosvetovo znížiť počet úmrtí a zranení pri dopravných nehodách na polovicu.
3.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k službám pre sexuálne a reprodukčné zdravie, ako sú
programy plánovaného rodičovstva, informácie a vzdelávanie alebo zahrnutie problematiky
reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov.
3.8 Docieliť univerzálne zdravotné pokrytie, vrátane ochrany finančných rizík, prístupu ku kvalitnej
základnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným
základným liečivám a očkovacím látkam pre všetkých.
3.9 Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení vplyvom nebezpečných chemických látok
a znečisteného vzduchu, vody a pôdy.
3.a Posilniť uplatňovanie rámcovej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole
tabaku vo všetkých krajinách podľa potreby.
3.b Podporovať výskum a vývoj nových vakcín a liekov na prenosné aj neprenosné choroby, ktoré
primárne postihujú predovšetkým rozvojové krajiny, poskytnúť prístup k cenovo dostupným
základným liekom a vakcínam v súlade s Deklaráciou z Dauha o Dohode TRIPS a verejným zdravím,
ktorá potvrdzuje právo rozvojových krajín plne využiť ustanovenie v Dohode o obchodných aspektoch
práv k duševnému vlastníctvu, pokiaľ ide o flexibilitu v ochrane verejného zdravia a najmä v prístupe
k liekom pre všetkých.
3.c Podstatne zvýšiť financovanie zdravotníctva a nábor, rozvoj, školenie a retenciu pracovníkov
v zdravotníctve v rozvojových krajinách, hlavne v tých najmenej rozvinutých a v malých ostrovných
rozvojových štátoch.
3.d Zvýšiť kapacitu všetkých zemí, hlavne rozvojových, pre včasné varovanie, znižovanie rizík
a riadenia národných a globálnych zdravotných rizík.