Agenda 2030

17 Cieľov pre udržateľný rozvoj (Sustainable Development Goals) predstavuje program rozvoja do roku 2030 a nadväzuje na agendu Miléniových rozvojových cieľov. Ciele udržateľného rozvoja sú výsledkom procesu vyjednávania, ktorý začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Rio de Janeiro. Na formulácii SDG sa  podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a občania zo všetkých kontinentov.

Ciele pre udržateľný rozvoj oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015 v New Yorku v dokumente Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Premena nášho sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj 2030). Ciele boli prijaté 193 členskými štátmi OSN a definujú určujúcu stratégiu pre rozvojové aktivity do roku 2030.

17 cieľov pre udržateľný rozvoj je najambicióznejšou rozvojovou agendou, aká bola kedy schválená na globálnej úrovni. Táto Agenda vyzýva, aby sa do plnenia jej Cieľov do roku 2030 - ukončenie chudoby, riešenia nerovnosti a boja s klimatickými zmenami - zapojili všetci: “Je dôležité zapojiť všetky zúčastnené strany do uvedenia novej agendy do praxe: vlády a verejné inštitúcie budú úzko spolupracovať s národnými parlamentmi, miestnymi orgánmi, medzinárodnými inštitúciami, podnikmi a súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou, akademickou obcou, charitatívnymi organizáciami, dobrovoľnými skupinami a ďalšími.”

Jednou z partnerských organizácií je aj Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani (www.fee.org), ktorá 17 cieľov pre udržateľný rozvoj implementuje vo viac než 70 krajinách celého sveta prostredníctvom piatich vzdelávacích programov: Young Reporters for the Environment (na Slovensku Mladí reportéri pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk), Eco-Schools (na Slovensku www.zelenaskola.sk), Blue Flag (Modrá Vlajka), Green Key (Zelený kľúč) a LEAF (Učíme sa o lesoch).

Slovenská republika sa tiež prihlásila k plneniu Sustainable Development Goals. “Očakáva sa, že krajiny si nastavia svoje vlastné ciele, úlohy a priority z hľadiska realizácie cieľov pre udržateľný rozvoj, podľa svojich domácich možností a podmienok. Budú potrebné nariadenia, predpisy, monitorovacie nástroje, merateľné ciele a úlohy, ako aj participačné mechanizmy, ktorými sa bude kontrolovať realizáciu agendy na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Na to, aby mohli Ciele byť realizované, bude okrem iného potrebné tiež posilnenie budovania kapacít, prenos technológií šetrných k životnému prostrediu a rad ďalších podporných opatrení. Prostriedky na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja budú plynúť z domácich ako aj medzinárodných finančných zdrojov”, uvádza sa v Agende 2030.

Ciele udržateľného rozvoja už začali ovplyvňovať trendy v biznise, napríklad v oblasti zvýšenia podielu energie z obnoviteľných zdrojov (cieľ 7), spoločnosť Apple sa rozhodla, že jej nové európske dátové centrum pobeží výhradne na obnoviteľných zdrojoch energie; Google zase investuje  300 miliónov USD do fondu SolarCity zameraného na financovanie rezidenčných solárnych projektov, zatiaľ čo H&M nakupuje so „Zárukou pôvodu v Európe“, aby mohla dokumentovať využitie obnoviteľnej elektrickej energie a okrem toho financuje hydroelektráreň v Nórsku

Podľa Agendy 2030, udržateľný rozvoj musí byť neoddeliteľnou súčasťou ekonomických, ekologických a sociálnych riešení.

Udržateľný rozvoj: "Rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti, pri zachovaní systému podpory života Zeme, od ktorej sa odvíja blahobyt súčasných a budúcich generácií ." Griggs, 2013