OBJEKTív 21 alebo Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť

Trvanie projektu: 07/2019 -03/21

Ciele projektu:

 • Vzdelávanie žiakov pre udržateľnú občiansku spoločnosť
 • Rozšírenie programu Mladí reportéri pre životného prostredie na viac škôl a uplatnenie jeho metodiky pri riešení lokálnych problémov
 • Rozvoj značky YRE

Čo ponúkame:

 • Rozvoj mediálnej gramotnosti a zručností pre ochranu životného prostredia
 • Zapojenie do medzinárodného vzdelávacieho programu Young Reporters for the Environment www.yre.global + odborná podpora pri zapojení do medzinárodnej súťaže YRE
 • Pre najaktívnejšie školy viacdenný YRE workshop (pedagóg + reportéri)

Kompetencie:

 • Žiaci získajú praktické zručnosti pre riešenie každodenných problémov v súvislosti s výrubmi, zábermi zelene, územného plánu, znečistenia, zranených zvierat, čiernymi skládkami, ako aj v oblasti využívania práv občanov združovať sa, zakladať občianske združenia, dávať podnety, požadovať informácie a mnohé ďalšie.
 • Žiaci sa naučia, kam sa môžu v takýchto prípadoch obrátiť a budú vedení k tomu, aby sa v rámci triednych projektov aj pokúsili dosiahnuť zmenu stavu k lepšiemu, či už v škole alebo v obci.

Aktivity:

Vypracovanie metodickej príručky pre 2. stupeň ZŠ (5 výučbových programov)

 • Témy: občianska participácia, klimatická kríza, územný plán, minimalizácia odpadu, všímavý občan
 • Súčasťou každého výučbového programu bude krátke video, teoretická časť, pracovné listy, reportérsky tip (článok, foto, video) a tip pre občiansku participáciu (návrh na zmenu všeobecného záväzného nariadenia, podanie podnetu na odstránenie čiernej skládky, pripomienkovanie územného plánu…)
 • materiály na stiahnutie (bez tlače)

Metodický seminár pre pedagógov z pilotných škôl (01/20)

 • predstavenie výučbových materiálov
 • Z každej školy 2-3 pedagógovia (koordinátor programu YRE, občianska náuka, mediálna výchova…)

Testovanie výučbových materiálov na pilotných školách (01-03)

 • Každá škola otestuje minimálne 1 výučbový program
 • Na základe spätnej väzby od škôl bude výsledná príručka pre pedagógov upravená

Odborné workshopy pre YRE koordinátora na škole + 2-3 žiakov (video, článok, foto)

Metodické semináre pre nové školy 8x zaškolenie do YRE metodiky 4 krokov (identifikuj lokálny problém, zisťuj fakty z rôznych strán, spracuj žurnalistický výstup formou článku, fotografie s popiskou alebo videa, publikuj a šír cez sociálne siete)

Národná konferencia (03/21)

 • na konci projektu
 • pre učiteľov a zainteresované strany
 • o výsledkoch
 • výstava 10 rokov YRE na Slovensku
 • predstavenie metodickej príručky pre učiteľov a YRE manuálov pre článok, foto, video

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

 

Priložené obrázky
OBJEKTív 21 alebo Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť