Preukazy Mladých reportérov

Držiteľ študentského novinárskeho preukazu Mladých reportérov pracuje pod záštitou Slovenského syndikátu novinárov, ktorý je oficiálnym partnerom programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Má všetky práva a povinnosti súvisiace s výkonom novinárskeho povolania, a to v komunikácii s verejnosťou, inštitúciami, odbornými organizáciami, úradmi atď.

Držiteľ novinárskeho preukazu Mladých reportérov je povinný riadiť sa princípmi novinárskej etiky.
O právach a povinnostiach novinárov hovorí aj tlačový zákonautorský zákon.
 
Všetkých držiteľov študentských novinárskych preukazov eviduje kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie.