Komunitné akčné dni

Cieľom komunitný akčných dní (KAD) je predstaviť aktivity kampane Litter Less čo najširšiemu miestnemu publiku (všetci žiaci a pedagógovia zapojenej školy, žiaci a pedagógovia iných škôl, rodičia, samospráva, verejnosť... ) za účasti miestnych médií.

Aktivity KAD vychádzajú z iniciatívy žiakov alebo študentov. Počas KAD môžu predstaviť problém odpadu/znečistenia, na ktorý sa zamerali počas školského roka a reportérske výstupy. Finálna podoba KAD je na samotných študentoch a školách. Medzinárodná kancelária odporúča ako súčasť KAD zorganizovať aktivitu v teréne spojenú s čistením verejného priestoru (ale táto aktivita sa môže uskutočniť aj inokedy počas projektu).
 

Na čo myslieť pri prípave KAD...

 • Vychádzajú aktivity KAD z iniciatívy žiakov?

 • Je do aktivít KAD priamo zapojených min. 50 (25) žiakov?

 • Je do aktivít KAD (pasívne) zapojená celá škola?

 • Sú do aktivít KAD zapojené viaceré školy z mesta alebo okolia?

 • Je do aktivít KAD zapojená rodičovská alebo široká verejnosť?

 • Je pozvánka na KAD uverejnená na školskej nástenke, v miestnej tlači, v online médiách, niekde vo verejnom priestore? Sú vyrobené a šírené plagát či letáky?

 • Predstavujú aktivity KAD problém(y) odpadu/znečistenia, na ktorý(é) ste sa na škole zamerali?

 • Predstavujú aktivity KAD spôsob, akým pracujú Mladí reportéri pre životné prostredie?

 • Predstavujú aktivity KAD reportérske výstupy, ktoré vyšli z investigatívneho procesu?

 • Týkajú sa realizované aktivity KAD minimalizácie odpadu/znečistenia?

 • Je súčasťou KAD aj praktická aktivita v teréne spojená s čistením verejného priestoru?

 • Sú na KAD pozvané miestne/regionálne médiá?

 • Je riešená foto-dokumentácia z KAD?

 • Pripravuje sa z KAD video-záznam?

 
Tipy na aktivity

Hlavnou časťou každého KAD by malo byť predstavenie aktivít Mladých reportérov v rámci kampane Litter Less pre menej odpadu čo najširšej (miestnej) komunite. Ako na to?

 • Informačný panel predstavujúci miestny problém v oblasti odpadu/znečistenia, na ktorý ste sa na škole (alebo s jednotlivými skupinami) zamerali a oboznámenie s ním širšej verejnosti

 • Nahrávanie reportáží a ohlasov občanov na KAD

 • Happening na námestí (info-stánok, odpadové eko-aktivity pre deti ...)

 • Deň otvorených dverí na škole s výstavou reportérskych výstupov

 • Divadlo alebo performance v škole

 • Aktivita v teréne (čistenie verejných priestorov, výstavba kompostoviska...)

 • Školská LITTER LESS konferencia za účasti miestnych autorít

 • Zorganizovanie Dňa/Týždňa bez odpadov či Dňa/Týždňa minimalizácie odpadov

 • Druhá šanca pre veci – bazáre/burzy športových potrieb, kníh, CD...

 • Zorganizovanie bezpeňažnej výmeny kníh a pod.

 

Ako prebiehali  KAD v minulých rokoch

 

Správy:

 

Videoreportáže: