Komunitný akčný deň - ZŠ Mládežnícka, Púchov

Komunitný akčný deň - ZŠ Mládežnícka, Púchov
Dátum a miesto podujatia: 
26.4.2016
Zrealizované aktivity: 
Prednáška o odpadoch pre prvý stupeň ZŠ
Prednáška o vplyvoch spolčnosti CONTINENTAL na životné prostredie - pre 2. stupeň ZŠ
oslovovanie ľudí na námestí a pešej zóne v Púchove (o odpadoch)
čistenie verejných priestorov na sídlisku Sedlište a pešia zóna
edukačno hravé dopoludnie venované odpadom pre materskú školu Mládežnícka

Mladí reportéri na ZŠ Mládežnícka
Ľudia produkujú veľké množstvo odpadu. Len v meste Púchov sa ho ročne vyprodukuje cca 6000 ton.
To všetko je odpad, ktorý je vyvezený na skládku. Ďalšiu časť tvorí odpad, ktorý sa dá vytriediť a je
prepravovaný na opätovné využitie (papier, Plasty, sklo).
Dňa 26.4.2016 mladí reportéri pod vedením p. učiteľa Jaromíra Flaškára pripravili komunitný akčný
deň pre širokú verejnosť s cieľom informovať o odpadoch. Za cieľ sme si dali, osloviť čo najväčšiu
skupinu ľudí.
Deň začal v telocvični ZŠ Mládežnícka, kde si reportéri pripravili prednášku o odpadoch pre prvý
stupeň základnej školy. Pokračovala prednáška spoločnosti CONTINENTAL vedená p. Petrom Mojtom,
ktorý piatakom a šiestakom porozprával o tom, ako CONTINENTAL vplýva na životné prostredie.
Priniesol so sebou aj množstvo názorných ukážok filtrov, plášťov, zapáchajúcich látok.
Deň pokračoval rozdelením tímu na 3 veľké skupiny. Jedna skupina oslovovala ľudí na námestí
v Púchove. Reportéri sa pýtali ľudí na separáciu, recykláciu, poukazovali na potrebu produkcie čo
najmenšieho množstva odpadu a zamerali sa aj na informácie o zbernom dvore v technických
službách Mesta Púchov. Tu môže obyvateľ mesta odovzdať bezplatne všetok odpad, ktorý doma
vyprodukuje (vrátane nadrozmerného, nebezpečného, farieb, olejov, ...). Zberný dvor je otvorený pre
verejnosť počas pracovných dní od 6:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Keďže uloženie
odpadu je bezplatné, nevidíme dôvod, prečo by mali vznikať čierne skládky.
Druhá skupina zbierala odpad na sídlisku Sedlište. Napriek tomu, že pracovníci technických služieb
pravidelne túto lokalitu upratujú, naši reportéri vyzbierali 5 vriec drobného zmiešaného odpadu a 2
vrecia plastového odpadu. Je smutné, že napriek pravidelnému čisteniu verejných priestorov, stále sú
ľudia, ktorí si prácu týchto ľudí vôbec nevážia a ľahkovážne odhodia odpad na zem, kam nepatrí. Pán
učiteľ povedal: „Priznávam, že som očakával oveľa viac odpadu vo verejných priestoroch. Pochádzam
z Trenčína a pred rokom sme tam vyzbierali 15 vriec zmiešaného odpadu a 3 vrecia plastového
odpadu. Teším sa, že sme vyslovene museli hľadať lokalitu, ktorá by bola vhodná na vyčistenie.
Z môjho pohľadu je Púchov celkom čisté mesto.“
Tretia skupina si pripravila zážitkovo – vzdelávací program pre deti z MŠ Mládežnícka. Prišlo niečo
viac ako 70 detí a čakal na ne bohatý program. Triedenie odpadu, prenášanie odpadu z rúčky do
rúčky, hod odpadom do terča, výsadba rastliniek, maľovanie na tvár a výtvarné znázornenie lásky
človeka k prírode.
Za pomoc pri materiálnom zabezpečovaní akcie veľmi pekne ďakujeme našim sponzorom. Hlavne
spoločnosti KAUFLAND, KINEKUS, CONTINENTAL, SIKO, ORANGE, DANTEL s.r.o., Kvet života, Aspekta Trade s.r.o.,
technickým službám mesta Púchov ako aj samotnému Mestu Púchov a p. primátorovi Rastislavovi
Henekovi.

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Komunitný akčný deň - ZŠ Mládežnícka, Púchov