Komunitný akčný deň - ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Vitajte v našom Vodnom bare. Prostredníctvom ochutnávky vody upozorniť obyvateľov miestnej komunity, že je len v našich mysliach, že balená voda je lepšia ako voda z vodovodu, pretože obe fľaše boli naplnené rovnakou vodou – vodou z vodovodu. Autor: Ondrej Domin
Komunitný akčný deň - ZŠ Jána Palárika, Majcichov
Dátum a miesto podujatia: 
13. 4. 2016, Vlčkovce
Zrealizované aktivity: 
KAD - Litter Less - Kampaň za menej odpadu: Od separácie k minimalizácii

Cieľ: poukázať a vysvetliť, že menej odpadu je viac pre prírodu.

Zoznam uskutočnených aktivít, resp. stanovíšť:

 

STANOVIŠTIA:

1. VODNÝ BAR (obyvatelia miestnej komunity rozhodovali, ktorá voda je najlepšia /voda z vodovodu, stolová voda/), ochutnávka a výber najlepšej vody     (voda z vodovodu bola v dvoch rovnakých fľašiach označených rôznymi farbami) = touto aktivitou sme chceli ukázať, že je len v našich mysliach, že             balená voda je lepšia ako voda z vodovodu.

2. BALENÁ STOLOVÁ VODA vs. VODA Z VODOVODU (vysvetľovanie rozdielov – pozerať na vodu s rôznych uhlov pohľadu: odpad – PET fľaše,                  precestované kilometre - uhlíková stopa, cena)

3. PLASTOVÉ FĽAŠE (naučiť obyvateľov obce správne stáčať PET fľaše)

4. SEPAROVANIE ODPADU V OBCI (vysvetľovanie, ukážky, aktivity)

5. NÁUČNÝ PANEL – ODPADY (čo sa deje so separovaným odpadom – cyklus odpadu)

6. ZNOVUPOUŽÍVANIE (hračky z odpadového materiálu)

7. REGIONÁLNE RAŇAJKY (sponzorsky: FARMA – mlieko, ochutené mlieko, jogurt)

8. MAPA REGIONÁLNYCH POTRAVÍN (mapa intravilánu obce – obyvatelia Vlčkoviec vytvorili mapu predaja z dvora). Mapu sme venovali miestnej ZŠ s MŠ.

 9. TRIEDENIE ODPADU (touto aktivitou sme poukázali na skutočnosť, aké je dôležité odpad separovať, ale zároveň sme podnecovali obyvateľov komunity na minimalizáciu odpadu).

10. TVORIVÝ ATELIÉR – prezentovanie práce ateliéru – patchwork (pre niektorých ľudí sú zvyšky látok odpadom, ale pre živnostníčku p. Evu Jankovičovú sú materiálom na vytváranie nových vecí).

V popoludňajších hodinách sa p. Jankovičová venovala žiakom z miestnej ZŠ s MŠ v rámci Tvorivých dielní, kde deti vyrábali z odpadového materiálu darček ku Dňu matiek.

 

Krátke zhodnotenie úspechov/neúspechov:

 

Komunitný akčný deň mal v obci veľký ohlas. Zúčastnili sa ho žiaci a deti zo ZŠ s MŠ, obyvatelia obce, starosta obce Vlčkovce, pracovníci obecného úradu ale zastavili sa aj cudzí ľudia, ktorí išli nakupovať do miestneho obchodu.

Nemám pocit, že by sme mali nejaké neúspechy. Obyvatelia miestnej komunity sa zaujímali o problematiku odpadu (nielen deti, ale aj starší občania – dôchodcovia). Vzhľadom na skutočnosť, že Vlčkovce sú menšia obec, počet zúčastnených bol nižší ako v minulom školskom roku v Majcichove. Vzhľadom na počet obyvateľov bola návštevnosť približne rovnaká ako v Majcichove (v porovnaní s počtom obyvateľov).

Miestna Farma nás sponzorsky podporila (mlieko, ochutené mlieko, biely jogurt).

Živnostníčka pani Eva Jankovičová zo susednej obce Opoj predstavila svoj Tvorivý ateliér s výrobkami z patchworku a zrealizovala Tvorivé dielne (popoludňajších hodinách) pre žiakov z miestnej školy.

Obyvatelia obce (deti aj dospelí) nám veľmi ochotne pomohli vytvoriť Mapu regionálnych potravín, resp. Mapu – predaj z dvora (predaj: ovocie, zelenina, cukrárenské výrobky, vajíčka). Túto mapu sme venovali miestnej ZŠ s MŠ. Aj napriek tomu, že som obyvateľkou tejto obce, bola som prekvapená z množstvom ľudí, ktorí predávajú z dvora.

Žiaci zapojení priamo do KAD boli úžasní. Pochvalu dostali nielen od riaditeľky miestnej ZŠ s MŠ PaedDr. Mgr. Ivety Krchňákovej, starostu obce Ing. Ivana Dobrovodského, ale ceníme si pochvalu najmä od starších (dôchodcov) z Vlčkoviec. A taktiež vďaka patrí žiakom a pedagógom z našej školy, ktorí sa zapojili nepriamo do KAD.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať starostovi obce Vlčkovce (prevoz materiálu, doprava detí, postavenie stánkov, zapožičanie napr. sklenených pohárov a džbánov...). Taktiež veľmi dobrá spolupráca bola s pani riaditeľkou miestnej ZŠ s MŠ.

Komunitný akčný deň bol propagovaný prostredníctvom obecného rozhlasu, plagátov, internetovej stránky Obce Vlčkovce, internetovej stránky ZŠ s MŠ.

Boli oslovené viaceré televízie, ale pozvanie prijali:

Mestská Televízia Trnava (prišiel len kameraman), vzhľadom na skutočnosť, že sa KAD konal vo Vlčkovciach, MTT neinformovala pravdivo, pretože: „Žiaci zo ZŠ vo Vlčkvciach...“ (naša ZŠ nebola vôbec spomenutá, aj napriek tomu, že som s kameramanom rozprávala), hoci som prosila o opravu, k termínu písania správy oprava nebola urobená.

Internetové noviny a Internetová televízia: reporter24.sk – na ich stránke bola TV reportáž zverejnená dvakrát a taktiež reportérsky článok Mladých reportérov pre životné prostredie z našej ZŠ.

Súčasťou KAD sú reportážne príspevky Mladých reportérov z našej ZŠ: článok, video, fotografie

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Vitajte v našom Vodnom bare. Prostredníctvom ochutnávky vody upozorniť obyvateľov miestnej komunity, že je len v našich mysliach, že balená voda je lepšia ako voda z vodovodu, pretože obe fľaše boli naplnené rovnakou vodou – vodou z vodovodu. Autor: Ondrej Domin
Kto sa pýta, viac sa dozvie. Starších občanov zaujal problém s PET fľašami a pýtali sa prečo je dôležité stláčanie fliaš. Autor: Ondrej Domin
Povedali mladší starším. Žiaci ZŠ Jána Palárika Majcichov odovzdávali svoje vedomosti dospelým. Autor: Ondrej Domin
Z regiónu to najlepšie – Regionálne raňajky. Ochutnávka výrobkov z miestnej Farmy, ku ktorým bežný občan nemá prístup. Celá produkcia je zameraná na export do Nemecka firmou McDonald´s. Autor: Ondrej Domin
Nízkouhlíkové potraviny alebo Čo ponúkajú naše dvory. Návštevníci akčného dňa vytvárali Mapu regionálnych potravín obce Vlčkovce. Mapu sme venovali miestnej ZŠ s MŠ. Autor: Šimon Michálek
Aj s odpadom je zábava. Odpad sa dá znovupoužiť na výrobu hračiek. Autor: Šimon Michálek
Tvoj názor je dôležitý. Mladých reportérov pre životné prostredie zaujímal názor na akčný deň. Autor: Ondrej Domin
Kto sa pýta, viac sa dozvie. Starších občanov zaujal problém s PET fľašami a pýtali sa prečo je dôležité stláčanie fliaš. Autor: Ondrej Domin
Povedali mladší starším. Žiaci ZŠ Jána Palárika Majcichov odovzdávali svoje vedomosti dospelým. Autor: Ondrej Domin
Z regiónu to najlepšie – Regionálne raňajky. Ochutnávka výrobkov z miestnej Farmy, ku ktorým bežný občan nemá prístup. Celá produkcia je zameraná na export do Nemecka firmou McDonald´s. Autor: Ondrej Domin
Nízkouhlíkové potraviny alebo Čo ponúkajú naše dvory. Návštevníci akčného dňa vytvárali Mapu regionálnych potravín obce Vlčkovce. Mapu sme venovali miestnej ZŠ s MŠ. Autor: Šimon Michálek
Aj s odpadom je zábava. Odpad sa dá znovupoužiť na výrobu hračiek. Autor: Šimon Michálek
Tvoj názor je dôležitý. Mladých reportérov pre životné prostredie zaujímal názor na akčný deň. Autor: Ondrej Domin