Komunitný akčný deň - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

Prezentácia o programe Mladí reportéri pre životné prostredie a kampani Litter Less. Autor: Michaela Zenková
Komunitný akčný deň - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Dátum a miesto podujatia: 
11. 5. 2016 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Zrealizované aktivity: 
10:50 - 13:20 Prezentácia programu Mladí reportéri pre životné prostredie a Envirokvíz
10:50 - 13:20 Výroba recyklovaného papiera
10:50 - 13:20 Praktická ukážka ako správne triediť odpad, skladanie obrovského puzzle
10:50 - 13:20 Sadenie kvietkov a úprava oddychovej zóny v areáli školy

KAD bol zameraný na kategóriu mladších žiakov gymnázia. Cieľom bolo oboznámiť ich s programom, aby sa v budúcnosti stali nástupcami terajších mladých reportérov. Taktiež sme chceli, aby mali záujem o šetrenie životného prostredia a naučili sa správne separovať odpad, čo robí deťom v ich veku doteraz problémy (rozoznávať materiály).

KAD prebiehal formou rôznych aktivít (popísaných vyššie), ktoré prebiehali súbežne - žiaci boli rozdelení v skupinách.

V tomto školskom roku sme KAD zamerali výlučne na našich žiakov, pretože napriek oboznamovaniu s programom na zasadnutiach Študentského parlamentu i hodinách sa žiaci v tejto kategórii (11-14) do programu nezapájali. Podobná aktivita by sa ale mohla spraviť aj pre žiakov iných škôl, či už v tejto forme, alebo prostredníctvom workshopu.

Súčasťou KAD malo byť poôvodne i upratovanie mesta v rámci Dňa Zeme (uskutočnilo sa 19. 4. 2016). Keďže sme KAD nezorganizovali v danom termíne, starší žiaci boli oboznámení s výsledkami tohtoročnej kampane prostredníctvom násteniek v škole a na zasadnutí Študentského parlamentu (zástupcovia tried oboznámili následne svojich spolužiakov). Do každej triedy sa taktiež dostal minimálne jeden výtlačok najnovšieho čísla školského časopisu Slovo, v ktorom boli všetky príspevky a taktiež článok o programe a jeho tohtoročných výsledkoch. Záujemci si vzali i časopis navyše a tým pádom sa dostal i k ich rodičom a známym.

Cieľ KAD bol splnený a predpokladáme, že v budúcom školskom roku sa zapoja do programu a kampane i žiaci mladších ročníkov, teda v kategórii 11-14 rokov.

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Prezentácia o programe Mladí reportéri pre životné prostredie a kampani Litter Less. Autor: Michaela Zenková
Žiaci riešia envirokvíz. Autor: Patrícia Beličková
Žiaci sa učia správne triediť odpad. Autor: Patrícia Beličková
Výroba recyklovaného papiera. Autor: Patrícia Beličková
Skladanie puzzle. Autor: Michaela Zenková
Úprava areálu školy. Autor: Patrícia Beličková
Všetci zúčastnení. Autor: Patrícia Beličková
Fotoreportáž na nástenke v interiéri školy, prístupná aj na http://litterless.webnode.sk/a2015-2016/ . Autor: Michaela Zenková
Žiaci riešia envirokvíz. Autor: Patrícia Beličková
Žiaci sa učia správne triediť odpad. Autor: Patrícia Beličková
Výroba recyklovaného papiera. Autor: Patrícia Beličková
Skladanie puzzle. Autor: Michaela Zenková
Úprava areálu školy. Autor: Patrícia Beličková
Všetci zúčastnení. Autor: Patrícia Beličková
Fotoreportáž na nástenke v interiéri školy, prístupná aj na http://litterless.webnode.sk/a2015-2016/ . Autor: Michaela Zenková