Nezatvárajme si oči pred problémami

Reportážny kontext/riešenie problému:

Nezatvárajme si oči pred množstvami odpadu, ktoré produkujeme. Ani maličkosťami, ako sú fixky. Minimalizujme odpad a recyklujme! Zmena začína v nás.

Meno autora/autorov

Eliška Bohunická

Veková skupina

15-18

Škola

Obchodná akadémia Trnava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: