Múzeum stromov

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Bruno Jakubov

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: