Fejk zeleň

Ľudia by mali používať a starať sa radšej o pravú zeleń ako ich napodobneninu.

Meno autora/autorov

Tomáš Otrubčák

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠP

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: