Smetisko pri kontajneroch v Sládkovičove

Čitajte tiež

Obyvatelia obce Sládkovičovo znečisťujú svoje životné prostredie odpadom, ktorý patrí do zberného kontajnera, alebo na zberný dvor.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Odpadkové koše v obci Sládkovičovo slúžia na komunálny odpad, no aj napriek tomu často zívajú prázdnotou. Obyvatelia obce nehádžu smeti do kontajnerov a neodvážajú do zberných dvorov, ale nimi znečisťujú prostredie a znižujú tak kvalitu svojho života.

Zvýšenú pozornosť je preto potrebné nasmerovať na nakladanie s komunálnym a iným odpadom v obciach, a tak znížiť nepriaznivý dopad na životné prostredie a miestne obyvateľstvo.

 

Meno autora/autorov

Laura Krišková, Anna Kuštárová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ M. Tareka Abrahám

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Znečisťovanie obce odpadom vedie k  zníženiu kvality života a zdravia  obyvateľov. Dôležité je preto znižovať produkciu odpadov pomocou redukcie, recyklácie a opätovného používania.