Prevzaté správy zo Slovenska

23.02.2018
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. Sme pripravení diskutovať o riešeniach, ktoré tento zákon vylepšia, nie o pokusoch smerujúcich k obmedzovaniu práva verejnosti na informácie.
23.02.2018
Úrad vlády Slovenskej republiky bez diskusie s verejnosťou predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Upravuje tak zákon o jednom zo základných politických práv občanov - petičnom práve.
23.02.2018
Podľa poslancov mestskej časti Karlova Ves je zákon o slobodnom prístupe k informáciám dôležitým nástrojom kontroly samosprávy občanmi ale aj samotnými poslancami. Vyzývajú aj ďalších poslancov samospráv, aby podporili výzvu iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciám" a princípy dobrého infozákona.
23.02.2018
V týchto dňoch sa podnikatelia, ale aj jednotlivci môžu rozhodnúť využiť svoje právo, rozhodnúť o použití sumy 2% z daní ktoré odvedú štátu v prospech „svojej“ mimovládnej organizácie - v prospech „svojho“ verejného účelu ktorý táto organizácia napĺňa.
23.02.2018
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v marci 2014 rozhodnú o tom, či ostane na Slovensku uchovaná základná deľba moci, alebo sa všetká moc dostane do rúk jednej politickej strany. Podľa všetkých výsledkov výskumov verejnej mienky má v druhom kole protikandidát Roberta Fica reálnu šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky, pokiaľ ho budú voliť voliči všetkých rozhodujúcich protikandidátov z prvého kola.
23.02.2018
Občianske združenie Divé maky už po druhýkrát organizuje od 7. do 13. apríla 2014 Gipsy Food Festival. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov je festival možnosťou, ako sa zúčastniť na veľmi chutnej forme verejnej zbierky.
23.02.2018
Vážený pán prezident, prelomte mlčanie a vyjadrite solidaritu s obyvateľmi Gazy. Niekoľko izraelských civilistov bolo zabitých aj ostreľovaním Hamasu. Aj oni a ich rodiny si zaslúžia vyjadrenie solidarity. Každý násilne ukončený ľudský život je tragédiou. Masaker sa však odohral v Gaze.
23.02.2018
O necelé dva týždne nás opäť čakajú komunálne voľby a nálada medzi ľuďmi sa zdá byť zase o niečo mizernejšia, ako minule. Tentokrát sa voľby stretnú temer presne so štvrťstoročím našej spoločnej snahy o demokraciu.
23.02.2018
Spravovanie vecí verejných nie je politickým bojom, nemôže sa zataviť ani 60 a ani 6 dní pred Voľbami. Ak nemá byť zajtra odpoveďou na otázku „ Čo môžem ešte spraviť pre lepšie vzdelanie mojich detí?“, ich vozenie do škôl v susednom Rakúsku, musím dnes nabrať odvahu a verejne podporiť štrajk učiteľov.
23.02.2018
Otvorený list rodičov žiakov ZŠ Tupolevova v Bratislave vyjadrujúci nespokojnosť so súčasnou situáciou v školstve, vyjadrujúci podporu požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov.
22.02.2018

Aj Jana Kirschner sa rozhodla pomôcť pri záchrane lesov. Ďakujeme!

čítať viac

19.02.2018

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu Erika Baláža zo série Tajomné Karpaty NESMRTEĽNÝ LES a diskusiu s náčelníkom lesoochranárskeho zoskupenia VLK JURAJOM LUKÁČOM a jeho kolegyňou KATARÍNOU GRICHOVOU z kmeňa Čergov.

* Upresnenie programu: film začína od 17:00, diskusia od 18:00.

Vstupné: dobrovoľné ... odporúčané vstupné: 4 € / 2 € (študenti, ZŤP, deti) - celý výťažok ide na podporu aktivít lesoochranárskeho združenia VLK

čítať viac

19.02.2018

Pozývame vás do Prešova na 4. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O pôvode a evolúcii moderného človeka a jeho súpútnika psa bude rozprávať prof. RNDr. JURAJ KRAJČOVIČ, CSc., molekulárny biológ, genetik a antropológ.
Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 22. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

16.02.2018

Odborná porota vybrala z 56 doručených projektov 10 najlepších školských projektov, ktoré získajú podporu v grantovom programe "POMÁHAME VYRÁSŤ". Vďaka podpore dm drogerie markt s.r.o. vybrané školy podporíme sumou v celkovej výške 10 000 eur na realizáciu aktivít zameraných na praktickú environmentálnu výchovu, s cieľom znížiť ekologickú stopu v jednotlivých témach programu Zelená škola.

Podporené školy:

- Základná škola Postupimská 37, Košice

- Katolícka spojená škola Rajec

- Základná škola Dolná Tižina

- Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

- Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok

- Materská škola Lienka, Zvolen

​- Základná škola Ľ. Štúra, Modra

​- Odborné učilište internátne, Želovce

- Základná škola s materskou školou Š. Ďurovčíka, Palín

​- Základná škola T.J. Moussona, Michalovce

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školy, ktoré sa uchádzali o podporu v grantovom programe budú o výsledku informované aj prostredníctvom e-mailu.

V prípade otázok kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

Grantový program koordinuje Kancelária programu Zelená škola s podporou dm drogerie markt s.r.o.

 

14.02.2018

 

Niekedy je ťažké odlíšiť  aktivity  ekologickej od aktivít environmentálnej  výchovy. Pri práci s verejnosťou ale aj so školami sme si všimli, že pojmy environmentalistika a ekológia sú vnímané a vysvetlované rôzne, niektorí ich považujú dokonca za synonymá. Je však dôležité, aby sme s týmito pojmami vedeli pracovať a aby sme dokázali ekologickú výchovu od tej environmentálnej odlíšiť, a to nie len pri písaní environmentálneho akčného plánu, ale aj pri celom procese realizácie programu Zelená škola u Vás na škole. 

 

Keďže Zelená škola je program zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy, aj tretí seminár sme venovali rozdielom medzi eko a enviro-výchovou a ako správne nastaviť aktivity tak, aby aspĺňali  ciele a zámer programu (a venovali sa teda prioritne environmentálnej výchove).

 

Ekologická výchova (zo slova ekológia, je „vedný odbor biológie)

 skúma vzťahy medzi organizmami a životným   prostredím a vzťahy medzi živými organizmami   navzájom. Tento prístup sa zameriava najmä   na spoznávanie prírody – rastlín a živočíchov.

  Obľúbené "eko" aktivity sú napr. pozorovanie   a kŕmenie vtákov, poznávanie rastlín a   zakladanie herbárov, určovanie vtákov podľa   spevu, pozorovanie fenológie a pestovanie   rastlín, zisťovanie liečivých účinkov rastlín.

    Environmentálna výchova(EV)  vychádza z environmentalistiky-

   „náuky o životnom prostredí, ktorá využíva aj poznatky   vedného   odboru ekológie,   skúma pôsobenie človeka na   ekosystémy,   zaoberá sa prevenciou znečisťovania   životného   prostredia,   nápravou vzniknutých škôd a prevenciou   nežiaducich   zásahov.   Environmentalistika zahrňuje taktiež   ochranu prírody, monitoring   zložiek životného prostredia,   využívania prírodných zdrojov,   hospodárenia s energiami,   starostlivosť o zdravie ľudskej   populácie a pod. EV sa teda zaoberá najmä vplyvom človeka na svoje prostredie a jeho dôsledkami.

   Typické zaužívané aktivity EV sú napríklad minimalizácia           odpadu, znovupožívanie odpadových materiálov, monitoring     čistoty okolia školy/vodného toku/časti lesa a podnikanie   príslušných krokov na elimináciu negatívneho vplyvu, opatrenia   na šetrenie energiou, vodou, preferovanie pešej/cyklistickej   dopravy pred automobilovou, pomáhanie chráneným územiam –   napr. kosenie lúk, aktivizáciaa zapájanie verejnosti (výchova k   aktívnemu občianstvu) a pod.

 

Pri rozvoji EV je dôležité samozrejme aj to, keď žiaci upevňujú vzťah k prírode a poznávajú jej živé aj neživé zložky. "Eko" aktivity by však nemali tvoriť gró akčného plánu a našich aktivít počas certifikačného obdobia. "Eko" aktivity sa bežne vyučujú na biologických predmetoch a nemusia byť teda nutne súčasťou akčného plánu, i keď do istej miery sú dôležité. Treba však nakombinovať aktivity tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt. EV by mala obsahovať vzdelávanie, informovanie a zapojenie komunity a tiež akčný čin, ktorý by viedol k odstráneniu(alebo eliminácii) a prevencii pred nežiadúcim vplyvom človeka na životné prostredie.

 

 

Každú "eko" aktivitu môžeme pretaviť do enviro aktivity, pokiaľ ju dobre nastavíme už na začiatku. Napr. medzi     bľúbené enviro aktivity, ktoré si pan/i koordinátor/ky  vybrali na seminári v Žiline, patrí aj zeleninová a bylinková záhrada. Aby sme však nespadli len do ekologickej (biologickej) výuky a pestovateľstva, premyslíme si poriadne, ako do tejto aktivity zapracovať aj enviro aspekt. Na seminári sme spoločne prišli na to, že v záhrade by sme mohli robiť rovesnícke vzdelávanie napr. o včelách a ich dôlležitosti pre rozvoj biodiverzity. Opeľovače si treba chrániť a treba im vytvárať vhodné podmienky pre existenciu, pretože v dnešnej dobe sú ohrozené aj z dôvodu využívania stále väčšieho množstva pesticídov alebo zlého spôsobu kosenia. O vlastných bylinkách môžeme hovoriť aj z hľadiska spotreby čajov a iných rastlín, ktoré kupujeme v obchodoch zbytočne, pretože si ich dokážeme dopestovať sami. Okrem toho, že čaje a ovocie či zelenina sú častokrát balené aj v niekoľkých vrtvách obalov (a tak vzniká zbytočný odpad), väčšina z nich musí precestovať stovky až tisíce kilometrov, aby sa dostali k nám na pult (zbytočné kilometre=zbytočné emisie a vyplytvaná energia).

 

Ďalšou súčasťou seminára boli inšpirácie na aktivity k dňom Zeme- Dni Zelených škôl. Školy tentokrát dostali úlohu - doniesť plagát s aktivitami, ktoré počas dní Zeme realizovali a na ktoré boli naozaj hrdé. Spoločne sme si plagátmi prešli a o jednotlivých aktivitách sme sa rozprávali. Verím, že to bol pre mnohé školy prínosný blok a odniesli si z neho plno inšpirácií a nápadov. Príklady dobrej praxe nájdete k rôznym témam aj v prílohe v ppt. 

Poslednou časťou seminára boli infoblok (v prílohe) a konzultácie na rôzne témy. Veríme, že pre každého, kto sa seminára zúčastnil, bol prínosný a každý si z neho odniesol to, čo potreboval.

DOTAZNÍK SO SPäTNOU VäZBOU

Keďže sa stále snažíme zlepšovať náš imetodicky a info servis pre Vás, budeme radi, ak vyplníte spätnú väzbu z 3.regionálneho seminára (školy ktoré sa seminára zúčastnili a spätnú väzbu ešte nevyplnili). Dotazník nájdete tu.

Ďakujeme pekne.

PrílohaVeľkosť dzs_reg.seminar.pdf2.74 MB enviro-eko.pdf1.34 MB infoblok_2018.pdf3.92 MB
09.02.2018

Pozývame vás do Prešova na 3. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O Karpatoch na historických mapách bude rozprávať Peter Sabo. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 15. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

02.02.2018

Pozývame vás do Prešova na 2. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O divokej prírode a našom vzťahu k nej bude rozprávať náš náčelník Juraj Lukáč. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 8. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

28.01.2018

Od Ministerstva životného prostredia sme dostali odpoveď na viac ako 50 tisíc podpisov pod petíciou za NIČ. V nej minister ŽP László Sólymos uvádza

"... že ministerstvo požiadavky uvedené v petícii neodmieta a vie sa s nimi do veľkej miery stotožnit' z hľadiska cieľov, ktoré sledujú. Ďalej zdôrazňujem, že niektoré z požiadaviek uvedené v petícii sú už v súčasnosti zapracované do návrhu strategického dokumentu - Envirostratégia SR do roku 2030, ktorý navrhuje základné smerovanie pre vytváranie strategického rámca v oblasti ochrany životného prostredia."

Prečítajte si ju aj vy.

čítať viac

24.01.2018

Pozývame vás do Prešova na 1. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O antropocéne bude rozprávať náš obľúbený Petr Pokorný, štvrtohorný paleoekológ. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 1. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

23.01.2018

Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na trojdňový kurz „Minimalizmus v živote a v škole“, ktorý sa uskutoční 7. až 9. marca 2018 vo Vzdelávacom centre Zaježová

Stále častejšie sa stretávame s príbehmi jednotlivcov, ktorí vďaka svojmu odhodlaniu dokázali motivovať svoje okolie a vyriešiť na prvý pohľad neriešiteľné problémy vo svojej komunite, škole, či meste. Ako sa im podarilo presvedčiť ostatných? Osvedčeným receptom je osobný príbeh, v ktorom ukazujeme, že zmena je skutočne možná. Aj v Zelenej škole sa snažíme ukazovať len to, čo sami autenticky žijeme.

Príďte sa pozrieť na tému ODPAD z iného uhla pohľadu a zistiť čo “zodpovedná spotreba a životný minimalizmus” vlastne sú. Ukážeme si spôsoby a ako ich preniesť do svojej domácnosti a následne aj do svojej školy.

Inšpirovať vás budú:

  • aktivity zamerané na environmentálnu výchovu a globálne vzdelávanie, ktoré využijete v škole
  • praktické tipy a nápady zamerané na zodpovednú spotrebu
  • zaujímavý večerný hosť Juraj Hipš (riaditeľ CEEV Živica), ktorý vám predstaví existenciálnu ekovýchovu.
  • Učiteľka, konzultantka a bývalá koordinátorka Zelenej školy zo Súkromnej základnej školy u Filipa v Banskej Bystrici, Katarína Jánošová, ktorá vám predstaví koncept “zerowaste” v osobnom živote a v škole.
  • a veľa iného v téme zodpovednej spotreby a životného minimalizmu

Kurzom Vás prevedú lektorky programu Zelená škola Katarína Lepešková a Dorota Martincová. Viac infomácií o nich nájdete tu

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 23.2 2018 vyplnením tohto prihlasovacieho formulára. Účasť na kurze ja spoplatnená poplatkom vo výške 30 EUR.

Viac informácii nájdete v prílohe.

V prípade otázok neávhajte kontaktovať Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917353532

PrílohaVeľkosť pozvanka_na_kurz_minimalizmus_v_zivote_a_skole.pdf407.51 KB