Z našich sŕdc do vašich domovov

Dobrovoľníci prichystaní do akcie. Zdroj: https://zsdruzstevna.edupage.org/album/?#gallery/326

Z našich sŕdc do vašich domovov

Jednotlivec – škola – obec

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde patrí medzi úspešné Zelené školy. Čas, ktorý učitelia a žiaci venovali tomuto projektu, sa ukazuje ako dobre využitý. Ochranu životného prostredia majú na srdci každý deň, a preto sa rozhodli o ich skúsenosti a vedomosti podeliť  aj s ostatnými. V zmysle hesla „mysli globálne, konaj lokálne“ sa žiaci zamerali práve na obyvateľov obce Družstevná pri Hornáde. Škola a obec sa zhodli na tom, že napriek tomu, že v obci funguje Zelená škola, málo občanov triedi odpad. Preto bolo načase zmonitorovať a vyhodnotiť reálnu situáciu v obci a zamerať sa na zefektívnenie triedenia a minimalizáciu odpadu.

V rámci Kolégia Zelenej školy bolo vyškolených 62 žiakov pod vedením pani učiteľky Ing. Evy Tóthovej. Žiaci sa dôkladne oboznámili s problematikou triedenia odpadov v obci, absolvovali tréning komunikačných zručností a dostali potrebné materiály. V čase od 20. do 30. decembra 2016 sa žiaci v tímoch po štyroch vydali po svojich pridelených uliciach a začali kampaň od domu k domu.

Dobrovoľníci najprv informovali obyvateľov o problematike odpadov. Nasledovali otázky a dotazník, v ktorom občania anonymne vyjadrovali svoje názory na triedenie odpadov a opisovali realitu u nich doma. (https://zsdruzstevna.edupage.org/news/?zac=20 )

Po vyplnení dotaníkov sa dobrovoľníci s občanmi ešte porozprávali a ponúkli aj návrhy, ako by mohli triedenie odpadu v domácnostiach zlepšiť. Upozornili najmä na fakt, že za odpad uložený na skládke obec platí, zatiaľ čo triedený odpad môže obci ušetriť tisíce eur. Odvoz tohto odpadu je totiž zadarmo. Ušetrené peniaze by sa obci zišli na rozvoj, na budovanie chodníkov, ihrísk, cyklotrás a pod. Dobrovoľníci tiež občanov upozornili, že spaľovať odpad na pozemku je nielen nebezpečné, ale aj nelegálne. Motivovali občanov, aby bioodpad využili na kompostovanie.

Kto chce, hľadá spôsoby

Po vyplnení dotazníkov a ich preštudovaní Kolégium získalo výsledky. Z nich mladí reportéri vyberajú nasledovné zistenia. Triedenie odpadu v obci by sa v každom ohľade dalo zlepšiť. Pozitívne ale je, že až 84% oslovených domácností aspoň čiastočne odpad triedi a cíti sa byť dostatočne informovaných v tejto oblasti. 62% priznalo, že v separácii majú rezervy a často vyhodia do komunálneho odpadu aj to, čo by mali separovať. Za najčastejšie dôvody uviedli občania lenivosť, nedostatok miesta na skladovanie vriec, nízku motiváciu a nedostatok času. Ako problémová sa ukázala oblasť nebezpečných odpadov, elektroodpadu, kovov, liekov a jedlých olejov. Obyvatelia majú veľmi málo informácii o tom, ako s týmito odpadmi zaobchádzať a kam vlastne patria. S cyklom zberu druhotných surovín je nespokojných 33% občanov. Toto percento sa však týka hlavne odvozu plastových fliaš v letnom období. Rozpis zberu môžete nájsť na stránke obce:

http://www.druzstevna.sk/uvod./zber-odpadu./

Dotazník naviedol Kolégium a reportérov k niekoľkým záverom, ktoré môžu obci v budúcnosti pomôcť. V prvom rade je potrebné viac sa venovať osvete a vysvetľovaniu dôležitosti triedenia.  Občania v dotazníku uviedli, že omnoho lepšie, skladnejšie a hygienickejšie by bolo separovať do nádob namiesto vriec. Toto je oblasť, ktorú už obec na základe námetu dotazníkového prieskumu rieši. Mladí reportéri na obecnom úrade zistili, že obec Družstevná pri Hornáde poskytla svojim občanom 300 nádob na separovaný zber plastov a na sklo 431 nádob. Všetky domácností, ktoré popri dotazníku prejavili záujem o nádoby, ich už dostali. Potešujúce je, že postupne sa na túto formu separovaného zberu hlási na obecnom úrade čím ďalej tým viac ľudí.

Z dotazníka tiež vyplynulo, že občania by viac ako uvítali zvýšenú frekvenciu odvozov plastov v letnom období. S týmto návrhom sa mladí reportéri tiež obrátili na obecný úrad. Odpoveď, ktorú dostali, poteší mnohých obyvateľov obce, pretože plast sa bude vyvážať v letnom  období dvakrát do mesiaca.

Dotazník ukázal, že občania potrebujú motiváciu. Vhodnou formou by bolo napríklad zníženie poplatkov za odpad pre občanov, ktorí poctivo triedia. To ale nie je to možné. Mladých reportérov o tom informoval obecný úrad v Družstevnej pri Hornáde. Obec totiž platí dva veľkoobjemové kontajnery. Jeden je na stavebný odpad, za ktorý sa platí pri vývoze poplatok za 1kg 0,022€. Druhý kontajner je na ostatný odpad, ktorý sa do klasických nádob nezmestí. Práve tento druhý kontajner zachytáva odpad, ktorý by možno skončil na nelegálnych skládkach (staré umývadlá, sprchové kúty, nábytok a pod.). Ide teda o investíciu do niečoho, čo obci pomáha zachovať čisté prostredie. Tieto finančné náklady musia byť rozpočítané medzi všetkých obyvateľov obce. Samozrejme, že obecný úrad by rád odmenil občanov, ktorí separujú. Zatiaľ však hľadá financie a vhodný spôsob.

Mladí reportéri za všetkých poctivých občanov dúfajú, že obec čoskoro dospeje k riešeniu. Prečo by totiž mali ľudia, ktorí separujú, mali platiť za tých, ktorí sú neporiadni alebo leniví triediť odpad?


Meno autora/autorov

Alžbeta Kupcová

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: