Stráž prírody

Stráž predbehla motorky- Sára Zvěřinová
Mimo chodník a ešte ďalej- Sára Zvěřinová
Ako prevážame drevo my!- Sára Zvěřinová

Všeobecná mienka zastáva názor, že povolanie strážcu chráneného územia a prírody je stále vo verejnosti málo známa. V tomto článku sa pokúsime objasniť jej základné funkcie, velenie, rozdiel medzi členom ochrany prírody a jej strážcom a prínos povolania v oblasti ochrany prírody i v každodennom živote.

Kto je strážca?

Je to človek, stráž, ktorého úlohou je dbať na dodržiavanie zákonov na chránenom území. Môžete ho spoznať vďaka uniforme a  odznaku ochrany štátnej prírody. Majú povolenie vstupu na chránené územia pracovným vozidlom. Hlavnou inštitucionálnou zložkou je Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, ktorá zamestnáva profesionálnych strážcov prírody. Profesionálni strážcovia sa starajú o CHKO (Chránené krajinné oblasti) a NP (Národné parky). Na druhej strane tu máme krajské úrady, ktoré zamestnávajú dobrovoľných strážcov. Tí sú pridelení k profesionálnym strážcom ako výpomoc. Dobrovoľná stráž založila skupinu Ranger. Rangeri dosiahli výborné výsledky, vďaka čomu sa riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR BB rozhodlo niektorých rangerov zamestnať. 

Environmentálna výchova

Spojenie environmentálnej výchovy a stráže prírody je rozsiahle. Najlepším príkladom sú  environmentálne podujatia na školách a environmentálna výchova určená turistom. Na školách stráže prírody organizujú rôzne podujatia, ako napr. besedy, prednášky a výlety do prírody. Organizácia besied a prednášok nie je ľahká a musí sa vopred dobre pripraviť. Environmentálna výchova určená turistom sa zameriava na odovzdávaní informácií o okolí. Či už sú to informácie o odporúčaniach, varovania alebo zaujímavosti o lokalite a jej živočíchoch - zameranie záleží na strážcovi alebo turistovi. Strážca vám môže poskytnúť zaujímavé informácie, a tak sa neváhajte  opýtať!

Mimo chodník a ešte ďalej- Sára Zvěřinová

Právomoci

Právomoci strážcov  prírody často prevyšujú právomoci policajných jednotiek. Túto informáciu si nanešťastie mnoho ľudí neuvedomuje a tak môže dôjsť ku zbytočným konfliktom.

Môže:

  • nosiť a používať zbraň, donucovacie prostriedky
  • od páchateľa vypýtať doklady a prípadne ho predviesť na políciu
  • udeľovať pokuty
  • za daných okolností obmedziť slobodu

Problém

Toto povolanie je na našom území nové a množstvo ľudí ho nepozná, i keď je veľmi dôležité.  Stráži prírody vypomáhajú dobrovoľníci, aj to  nie je ale dostačujúce.  Povolanie je málo známe, záujem oň sa nezvyšuje. Je to jedno z mála profesionálnych povolaní na území Slovenska aktívne sa zaoberajúcich ochranou životného prostredia a preto je  nanajvýš naliehavé tento problém riešiť.

Riešenie

Je potrebné robiť osvetu medzi verejnosťou, aby záujemcov o toto povolanie bolo viac. Už len rozhovorom na tému o strážcoch prírody môže každý človek vyjadriť podporu stráži prírody. Takýmto činom sa stráž prírody môže dostať do povedomia verejnosti. Ďalšie riešenie je aktívna propagácia. Žiaci škôl môžu požiadať stráž prírody a dohodnúť prednášku alebo besedu, stráž prírody môže prezentovať toto povolanie pred žiakmi a učiteľmi.  Propagácia je časovo nenáročná a nič nestojí, ale môže  pomôcť.

Ako prevážame drevo my!- Sára Zvěřinová

Vršatecká akcia

Naše otázky nás zaviedli až na Vršatec (5 stupeň ochrany) , kde sa dňa 23.3. 2019, konala úprava terénu. Účelom akcie bolo odniesť drevo, ktoré sa nahromadilo cez zimu, z jednej lúky na druhú. Na prvej lúke bol zaznamenaný výskyt chránených motýľov. Kvôli drevu tam nemôžu rásť pre nich vhodné kvety, ktorými by sa mohli živiť.

Akcia začala zberom odpadu z okolia a stráž vyzbierala 5 vriec odpadu. Nasledovalo dlhé nosenie dreva na vozíky, ktorými ich prepravili na druhú lúku. Medzitým sme sa vybrali na obchôdzku s jedným strážcom, ktorý si všimol turistov mimo vyznačeného turistického chodníka. Narazili sme nielen na turistov mimo trasy, ale i na skupinku, ktorá opekala na nezákonnom ohnisku.  V tento deň sme sa stretli nielen s porozumením. Neskôr, jeden z turistov, ktorí išli mimo turistický chodník, sa vulgárne vyjadroval a kričal, pričom bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Stráž ho ignorovala a pokračovala vo vysvetľovaní pravidiel zvyšku skupiny. Našťastie vďaka rozvahe strážcu, nikto neprišiel k úrazu.

Vedúci rangerov

Marián Zvěřina, vedúci rangerov, je majiteľom strelnice DM Army v Trenčíne a vyštudoval Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Opýtali sme sa ho  na jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho rangerov.

Marián Zvěřina nám ochotne odpovedal: „Rozdelenie úloh, zabezpečenie technicko- materiálneho vybavenia, koordinovanie činnosti rangerov, zabezpečenie financií, monitorovanie veľkých šeliem, vzácnych rastlín a ich ochraňovania. Počas akcie je potrebné naplánovať techniku a dopravu, no a záleží na tom, kde a čo sa ide robiť.“

Tiež nás zaujímalo, ako na jeho povolanie reaguje verejnosť. „Ľudia vedia, čo rangeri robia. Problém je v tom, keď porušia zákon a sú prekvapení, aké veľké právomoci máme. Často ich máme väčšie ako polícia, a to si ľudia neuvedomujú. Ľudia zákon buď porušujú nevedomky, alebo zákon porušujú vedome. Ide hlavne o nepovolený vstup na chránené územie  motorovým vozidlom, zber plodov, nelegálny výrub drevín alebo pohyb turistov mimo vyznačených chodníkov v chránenom území s vyšším stupňom ochrany,“ skonštatoval pán Zvěřina. Tiež nás informoval o nových projektoch v ich práci: „Aktuálne pracujeme na ochrane tetrova a hlucháňa, chránených vtákov, a vraciame sa do lokalít, do ktorých sa v posledných rokoch chodilo menej často a ľudia tam začali porušovať zákon len preto, že ich nikto nekontroloval.“ Pán Zvěřina sa vyjadril i k problému nedostatočných informácií o stráži  prírody: „ Ľudia o stráži prírody vedia, ale nevedia, aké kompetencie a právomoci má strážca. Preto ich o týchto právomociach informujeme na rôznych spoločenských akciách, ale i celkovo o ochrane prírody. Veľa ľudí považuje strážcov za smetiarov, ktorí majú čistiť prírodu, no neuvedomujú si, že strážca je i represívna zložka (môže páchateľovi udeliť trest).A ešte by som chcel odkázať verejnosti, aby si fľašu alebo plechovku, ktorú si do lesa prinesú, z lesa aj odniesli. “

Záver

Rangeri a stráž prírody  sú  málo známym povolaním, no v súčasnosti bojujú za budúcnosť prírody, ale i nás všetkých. Práve preto by sme mali zamyslieť nad tým, čo môže naše konanie spôsobiť a ako môže prírodu poškodiť. Stráž prírody a rangeri zasvätili životy jej ochrane a to si získalo nielen priazeň, ale i rešpekt mnohých. Sú príkladom našej ľudskej zodpovednosti. Musíme si uvedomiť, že i vďaka nim závisí osud toho, čo najviac milujeme a potrebujeme.


Meno autora/autorov

Sára Zvěřnová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stráž chráni zákon na CHKO a udeluje trest, tým čo si to zaslúžia. 

Ľudia musia pochopiť, že nie každé povolanie, ktoré im dáva pokutu, je automaticky zlé alebo chamtivé. Stráž prírody si zaslúži rešpekt a mi by sme na seba mali zobrať zodpovednosť a uvedomiť si, že stupeň ochrany nie je len číslom na tabuli v lese. Musíme myslieť na to kde sa nachádzame a čo môžeme spôsobiť.