Quo vadis tetrapaky v Seredi

Tetrapaky dnes končia medzi odpadkami. Autor: Katarína Plaštiaková
Napriek niekoľkoročnej tradícií zberu tetrapakových obalov, bol v Seredi od septembra 2016 pozastavený. Mladí reportéri pre životné prostredie hľadajú riešenie, ako v zbere pokračovať.
 
Nápojové kartóny- tetrapaky tvoria viacvrstvové kombinované materiály a obsahujú viac ako 70% papiera. Ako obaly na potraviny sa začali používať pred vyše 50 rokmi vo Švédsku a prvou potravinou, ktorá mala tetrapakový obal, bolo mlieko. Keďže na Slovensku nemáme veľa firiem, ktoré by ich spracovávali, tak ich veľa ľudí ani neseparuje.
 
Na ZŠ Juraja Fándlyho sa zber tetrapakov uskutočňoval pravidelne, prebiehal celý školský rok. Na konci júna bolo celkové vyzbierané množstvo vyhodnotené a triedy aj žiaci, ktorí sa najaktívnejšie zapojili, boli odmenení.
 
Oznam o ukončení zberu sa žiaci dozvedeli prostredníctvom školského rozhlasu. Podľa vyjadrenia školníka Ota Pauka bolo dôvodom ukončenia zberu problém so zaobstaraním firmy, ktorá by tento odpad odvážala. Je to veľká škoda, pretože podľa informácii zo sekretariátu školy bol zber úspešný. Len za minulý rok sa vyzbieralo až 599 kilogramov tetrapakov!
 
O ukončení zberu tetrapakov urobili krátky rozhovor aj so žiakom ZŠ J. Fándlyho, Marcelom Dobošom zo 4.C triedy, ktorému sa minulý školský rok podarilo nazbierať najväčšie množstvo tetrapakov. „Tetrapaky som získaval hlavne od svojej starej mamy, ktorá veľmi veľa pracuje s mliekom,“ prezradil Marcel Doboš. „Zbieram ich aj naďalej. Šetrím ich na nasledujúci školský rok.“
 
Chceli tiež zistiť, aká firma ich predchádzajúce roky odvážala, a či by nebolo možné obnoviť s ňou kontakt, a tak napísali Miriam Klottonovej, referentke odpadového hospodárstva na  referáte životného prostredia mesta Sereď. „Nezáleží od nás, či sa so zberom VKM bude naďalej pokračovať, všetko to záleží na úprave legislatívy. Podľa nového Zákona o odpadoch, všetky odpady z obalov patria organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV). Každé mesto či obec musí mať s takouto OZV-čkou podpísanú zmluvu (mesto Sereď má s OZV ENVI-PAK, a.s.) a tá následne zabezpečuje odvoz zozbieraných odpadov z obalov z mesta s následným zabezpečením ku koncovému spracovateľovi,“ informuje Miriam Klottonová. „Takže nám zatiaľ naďalej zostávajú tetrapaky v “rohu” zberného dvora. Podľa zákona je teda odpad materiálom OZV a tá musí zabezpečiť jeho následne nakladanie s ním. Ako mesto nemôžeme nič podniknúť, ani nemôžeme sami s koncovým spracovateľom uzavrieť zmluvu.“
 
O zbere tetrapakov na Slovensku bolo uverejnené v jednorazovej publikácii podporenej Recyklačným fondom s názvom “Odpady – suroviny 21. storočia”:
 
 „Odborníci odhadujú, že na Slovensku ročne končí v odpade okolo 30 000 ton odpadov z VKM. Spoločnosť KURUC-COMPANY má vybudované kapacity zatiaľ len na 20 tisíc ton. V budúcnosti môžu spracovateľské kapacity chýbať. Ak teda bude záujem odpady z VKM na Slovensku vôbec spracovávať. Dôvodov na pochybnosti je viacero. Jednak odpady z obalov z VKM sú zahrnuté pod komoditu papier, takže výrobcovia a dovozcovia môžu stanovené limity plniť odpadmi z papiera. Navyše, hrozí že, dobre rozbehnutý zber odpadov z VKM sa viditeľne pribrzdí. Spoločnosť KURUC – COMPANY do minulého roka nespolupracovala so žiadnou oprávnenou organizáciou a odpady z VKM si zabezpečovala tak, že z obcí a miest odoberala odpady bezodplatne a školám uhrádzala určité čiastky. Podľa nového zákona však vytriedený odpad vlastnia organizácie zodpovednosti výrobcov. Vzhľadom na skutočnosť, že KURUC- COMPANY nemá zmluvu ani s jednou OZV, nad dobre rozbehnutým zberom odpadov z obalov z VKM visí otáznik.“ (Vydavateľ: Zdenka Rabayová – ENVIRA Bratislava, rok vydania 2016.)
 
Firmu KURUC- COMPANY, ktorá zabezpečuje zber tetrapakov aj zo škôl, tiež kontaktovali, či by nebolo možné tento odpad odvážať tiež z ich školy. „Otázka, ktorú kladiete je trošku komplikovanejšia a obšírnejšia ako sa zdá. Problematika odvozu spomínanej komodity je otázkou zmeny zákona, ku ktorej prišlo. Z tohto dôvodu nie je možné, aby sme my na základe vlastného úsudku, úspešnosti či čohokoľvek iného nepodloženého zmluvou s kompetentnými stranami, rozhodli o niečom čo nie je naším majetkom, keďže i túto skutočnosť upravuje zákon,“ píše Erika Kurucová. „Veríme a robíme všetko čo je v našich silách, aby sa veci vrátili do „starých koľají“, pretože i naše skúsenosti so zberom komodity viacvrstvových kombinovaných obalov, „tetrapakov“, boli len pozitívne, koniec koncov, robíme to viac než 20 rokov.“
 
Nad zberom tohto odpadu z mesta Sereď, ako i z iných miest a obcí našej krajiny, teda visí otáznik. Dúfame, že pozastavený zber v školskom roku 2016/2017 bol len výnimkou a od septembra 2017 bude zber znovu obnovený.
 
Janka Kramárová, 8.A
 
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
 
Zdroj: www.triedenieodpadu.sk

Meno autora/autorov

Janka Kramárová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: