Problematické odpady. Kam s nimi?
Kam s blistrami od liekov

Problematické odpady. Kam s nimi?

V dnešnej dobe je triedenie odpadu neoddeliteľnou súčasťou našich životov. V množstve odpadu, ktoré každodenne vyprodukujeme, sa nájde aj veľa problematických druhov, s ktorými si často nevieme dať rady.

Dôvody, pre ktoré ľudia nevedia jednoznačne určiť, do akej zbernej nádoby patria, môžu byť rôzne. Buď sú vyrobené kombináciou rôznych druhov materiálov alebo sa svojím zložením nedajú zaradiť do žiadnej konkrétnej zbernej nádoby. Prípadne sa tvária ako iný materiál, akým v skutočnosti sú. Podľa zistení z ankety, ľuďom robili problémy najmä blistre od liekov, nápojové plechovky aj celofán.

Kam s nimi

Najčastejším problémom ľudí sú práve blistre od liekov. „Nespotrebované liečivo je potrebné vrátiť do lekárne, a vyprázdnené blistre následne separovať do plastov. V tomto prípade platí pravidlo väčšinového materiálu, ktorým je v prípade blistrov plast. Nápojové plechovky treba stlačiť, zbaviť ich vzduchu, a následne zahodiť do zbernej nádoby s kovmi. Celofán napriek tomu, že je vyrobený z celulózy, a mal by teda patriť do papiera, má viac vlastností plastu, a  preto patrí do plastov,“ hovorí odborníčka na triedený zber, Katarína Kretter z OZV ENVI-PAK.

Mnohým ľuďom tiež robí problém nepotrebné šatstvo a obuv. Na tento druh odpadu je konkrétny kontajner, kam tieto veci patria. Jednou z možností je tiež darovať toto nepotrebné oblečenie niekomu známemu, alebo ľuďom, ktorí to potrebujú, či už sú to detské domovy, domovy sociálnych služieb a charita.

V prípade, že by niekto nevedel, kam problematický odpad patrí, určite by nemal nepodľahnút pokušeniu dať ho do netriedeného zberu. Ak sa tak aj odpad dostane do nesprávnej nádoby, bude to vždy lepšie, ako by mal skončiť na skládke. Pracovníci triediacej linky posúdia, kam presne daný typ odpadu patrí, a ako bude zhodnotený.

Tipy pre správne triedenie

Užitočné rady, ako si uľahčiť triedenie problematického odpadu, ponúka Katarína Kretter: „ Pri viacdruhovom odpade sa riadime pravidlom väčšinového materiálu. Výbornou pomôckou sú tiež recyklačné symboly a značky, ktoré sa nachádzajú na obaloch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu."

Spotrebiteľ sa môže stretnúť s rôznymi značkami na obaloch. Napríklad značka PAP znamená, že daný odpad patrí do papiera, PP patrí do plastu, značka FE je železo, čiže odpad patrí do kovov. 

Výzva pre nás!

Triedenie odpadu je občas zložité.  Dostatok zdrojov, ktoré máme k dispozícii, nám môže triedenie výrazne uľahčiť. Aj keď nie každý bude triediť úplne dokonale, vždy sa cení aspoň snaha. Postupnými krokmi sa môžeme dostať k tomu, čo je cieľom Európskej únie. Do roku 2035 minimálne 65 % komunálneho dopadu recyklovať a maximálne 10 % odpadov ukladať na skládkach.


Meno autora/autorov

Ema Kúšiková, Sarah Procnerová, Martina Považanová

Veková skupina

15-18

Škola

Základná škola Vyhne

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

3. Triedenie odpadov priamo prispieva k zlepšenie životného prostredia a tým aj ku kvalite nášho zdravia a života.

12. Zodpovednou spotrebou znížime objem vyprodukovaného odpadu.