Je nebezpečný, ale neškodí
Odber biologického materiálu oprávnenou osobou v predpísanom ochrannom odeve. (Autor: M. Večerková)

Je nebezpečný, ale neškodí

Čo sa deje s odpadom po testovaní na COVID-19? Pod pokrievku odpadu z testovania nahliadol žiak zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

Odpad z testovania je klasifikovaný ako nebezpečný, preto sa zberá zvlášť do vriec červenej farby. Podľa informácií od Ing. G. Krommera, prednostu Mestského úradu v Sládkovičove, za jeden týždeň vykonajú približne 3500 testov, pričom vzniknú papierové odpady, ktoré sú najmä z testov (20 resp. 25ks testov v jednej krabici, ktoré sú balené 48 resp. 30 krabíc v kartóne) a kartóny, resp. obaly z ochranných pomôcok – overalov (monky), rukavice, návleky, plášte, štíty. Z týchto vznikajú následne aj plastové odpady.

Vrecia červenej farby sa po uzavretí označujú identifikačným listom, označujúcim nebezpečný odpad. Potom, čo sú vyzdvihnuté z testovacích miest, sú uskladnené v zvláštnej miestnosti na zbernom dvore, až do ich odvozu kompetentnými osobami. Tento postup potvrdil aj Samuel Skokňa z firmy Envirolegal, ktorá sa zaoberá environmentálnou legislatívou a poradenstvom.

Na zbernom dvore sa odpad ďalej triedi, hoci už na testovacích miestach sa snažia počas prác jednotlivé komodity oddeľovať.Do biologicky nebezpečných (kontaminovaných) odpadov patrí testovací tampónik, kontrastná látka a samotný test.

Následne technické služby odovzdávajú odpad na ďalšie spracovanie zazmluvneným firmám. Biologicky nebezpečný odpad sa oddelene uskladňuje v uzatvorenom priestore na zbernom dvore a následne oprávnenou osobou sa prevážajú do firmy Duslo Šaľa, kde sa potom spaľuje.

Napriek tomu, že takáto forma odpadu nie je zvyčajná, musia si s ním jednotlivé obce poradiť okamžitým separovaním a odbornou likvidáciou prihliadnuc na ochranu životného prostredia. Občania, ktorí tieto testovacie miesta pravidelne navštevujú, však nemusia mať obavy z akejkoľvek nákazy zo vzniknutého odpadu a ani z kontaminácie životného prostredia.


Meno autora/autorov

Rudolf Večerka ml.

Veková skupina

11-14

Škola

Spojená škola, ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Tým, že sa s odpadmi bezpečne manipuluje a spracuvávajú sa podľa platnej legistlatívy, to je jedna z vecí, ktoré prispievajú k trvalo udržateľným mestám a ochrane jednotliých komunít.