Druhý dych pre použitý olej

Zbieranie oleja v domácnosti. Autor: Adriána Henčeková
Anketa. Autor: Adriána Henčeková

Stovky litrov použitého oleja končí vo výlevkách. Nie je to jediné riešenie ako sa ho zbaviť. Jeho druhotné využitie je však málo známe.

Likvidácia použitého oleja je na Slovensku aktuálny problém. Zatiaľ čo reštauráciám a stravovacím zariadeniam zákon prikazuje tento odpad zbierať a odovzdávať, pri domácnostiach to tak nie je.

Zákon uložil obciam povinnosť

Aj keď separácia použitého oleja pre domácnosti nie je povinná, podľa zákona o odpadoch sa olej zakazuje zneškodňovať skládkovaním. Z toho vyplýva, že sa nesmie dávať do kontajnera s ostatným komunálnym odpadom, ktorý putuje na skládku.

Obce však majú povinnosť podľa Zákona o odpadoch, § 81 odsek 7 „zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu: 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu... 2. jedlých tukov a olejov z domácnosti.“

Vyplývajúc zo zákona občania nemajú priamu povinnosť separovať. Ak odpad vznikne a občan ho vytriedi, obec musí zabezpečiť príslušné nádoby na triedený zber. To platí aj pre kuchynský olej.

Podľa slov Martiny Bozóky z firmy ENVI-PAK „obec má však právo vydať všeobecne záväzné nariadenie a zaviazať občana k triedeniu. Zároveň ho aj informuje, akým spôsobom a kde má triediť, či už sú to stojiská, kontajnerový, vrecový systém a podobne.

Možností je dosť

Občania mesta Spišská Nová Ves majú možnosť si vybrať spôsob, akým použitý olej odovzdajú. „Zber vykonávame spoločne s mobilným výkupom papiera. Ďalšou možnosťou je olej doniesť a odovzdať ho na zbernom dvore nášho mesta,“ hovorí Ing. Štefan Šlenker. Zber na zbernom dvore funguje v prevádzkových hodinách. Mobilný výkup sa uskutočňuje raz za mesiac pre bytové domy a približne šesťkrát do roka pre rodinné domy. Za jeden liter oleja dostanete jeden toaletný papier.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, pričom nesmie obsahovať vodu a zvyšky jedla. Zber použitého oleja uskutočňuje aj firma Slovnaft. V súčasnosti ho môžete odovzdať na 88 čerpacích staniciach. Spišská Nová Ves však túto možnosť nemá. Za uplynulý rok mesto nazbieralo 6,78 ton oleja, to je 7530 litrov, čo je o 3 tony viac ako v roku 2015.

Občania zber oleja príliš neriešia

Anketa v podobe internetového dotazníka ukázala, že 40 % ľudí z 80 opýtaných vylievajú olej  do výlevky. Len sedem ľudí ho odovzdáva na zbernom dvore. Traja využívajú možnosť vymeniť  ho za toaletný papier. Z ankety tiež vyplynulo, že niektorí ľudia vylievajú použitý olej do komunálneho odpadu, iní ho zase pridávajú do krmiva pre sliepky alebo zbierajú do fliaš.

Mesto informuje o zbere použitého oleja prostredníctvom letákov, ktoré sa nalepia na dvere bytových domov a v mestskom informátore Ičko. 

„K zberu použitého oleja by ma motivovalo, keby sa dal odovzdať niekde v tesnej blízkosti môjho bydliska. Napríklad by som uvítal kontajner na použitý olej na našej ulici,“ konštatuje obyvateľ Adam Vašák.

Dôvodov pre zber je veľa

Vylievanie prepáleného oleja ma hneď niekoľko negatívnych dôsledkov. Jedným z nich je znečistenie povrchových aj podzemných vôd. Tým sa môže poškodiť chod čistiarne odpadovej vody. Takýto olej tiež upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom. Naopak, použitý olej sa dá dobre zhodnotiť a je cennou priemyselnou surovinou.

Zo zberného dvora olej odváža firma EkoOil-Slovakia s.r.o. „Zjednodušene, všetok olej končí ako aditívum do nafty, ktoré je stanovené EÚ aby obsahovalo každé palivo, aj to najkvalitnejšie. To je 3-6% z jedného litra,“ informuje firma EkoOil prostredníctvom emailu. Z jedného litra použitého kuchynského oleja sa vyrobí až 0,9 litra biopalivovej zložky. Táto firma má v oblasti použitých olejov a tukov ako jediná na Slovensku vypracovanú a schválenú EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie - „Environmental Impact Asessment“).  Ide o nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočnenie trvalo udržateľného rozvoja.

„Výkupná cena oleja sa pohybuje od 200 do 400 eur za tonu, závisí to od čistoty. Neplatí sa za živočíšne tuky, ktoré sa v oleji často nachádzajú a ostávajú vo fľašiach ako sadlo, ktoré musíme v konečnom dôsledku likvidovať,“ informuje Ing. Štefan Šlenker, vedúci strediska Manipulácie s odpadom, Brantner Nova s.r.o.

Spišskonovovešťania teda majú dostatok možností na odovzdanie použitých jedlých olejov. K zvýšeniu aktivity občanov by mohla pomôcť lepšia osveta zo strany mesta a umiestnenie kontajnerov určených na tento druh oleja. 


Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Anketa. Autor: Adriána Henčeková