Červený panter

Zmiznutie červeného pantera. Autor: Karolína Nullasová

Žiaci ZŠ v Družstevnej pri Hornáde už niekoľko rokov zvykli triediť odpad podľa druhu do viacerých košov – vedierok. V tomto školskom roku však jedno z farebných vedierok zmizlo. Na škole sa separuje bioodpad, papier, plasty a sklo, ostali teda zelený, modrý, žltý a biely kôš a samozrejme čierny kôš na nevytriedený odpad. Čo sa ale stalo s červeným? Kam zmizol? A hlavne – čo s odpadom, ktorý doňho patril?

Čo s tetrapakmi?

Viacvrstvové kombinované materiály známe ľudovo najmä ako tetrapaky – teda krabicové nápojové obaly - odrazu nemajú svoj vlastný kôš. Žiaci a učitelia sú preto nútení hádzať tieto obaly do koša na nevytriedený odpad.

Keďže ZŠ v Družstevnej patrí do spoločenstva Zelených škôl, žiakom nie je táto situácia ľahostajná. Preto sme sa rozhodli pátrať po príčine a prípadonom riešení problému.

Naše pátranie nás doviedlo k zisteniu, že jediná recyklačná linka na spracovanie tetrapakov je na západnom Slovensku v Šuranoch. Po zmene zákona o odpadoch nie je nová legislatíva úplne zabehnutá. Obec totiž môže odpad odovzdať len firme, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. V prípade Družstevnej pri Hornáde je to firma FURA.

V telefonickom rozhovore s predstaviteľom spoločnosti sme dostali informácie, že FURA neseparuje tetrapaky a to z vyššie uvedeného dôvodu – jediná firma, ktorá tetrapak spracuváva je firma Kuruc company a tá sídli príliš ďaleko. S touto by síce FURA mohla uzavrieť zmluvu, ale podľa našich informácií sa tetrapaky do Šurian dovážať neoplatí. Náklady na dopravu, skladovane, lisovanie a triedenie by boli väčšie ako príjem z predaja týchto obalov. Keďže nový zákon povinnosť separovať tetrapaky neukadá, menšie spoločnosti vyvážajúce odpad z obcí sa touto problematikou nemusia zaoberať.

Ako ďalej?

Červené koše chýbajú v triedach iba niekoľko mesiacov. Žiaci sa s krabičkou od mlieka ešte stále pri košoch rozhodujú, kam ju majú hodiť. Ešte z nich nevymizol zvyk separovať tieto obaly. Otázkou je, či sa novej situácii prispôsobia a prestanú ju vnímať ako problém, alebo či začnú konať. Naše pátranie po červenom panterovi nás doviedlo k dvom riešeniam.

Kolégium zelenej školy propaguje myšlienku minimalizácie produkcie odpadov. Ak by žiaci obmedzili pitie nápojov z krabíc, zmenšil by sa aj problém s týmto odpadom. Ďalším riešením je tieto obaly aj naďalej separovať, umývať a skladovať, kým sa opäť nenájde spôsob, ako nadviazať spoluprácu s firmou, ktorá by tetrapak spracovala. Druhé riešenie je ale náročné na čas i priestor. Preto budeme na škole propagovať aj naďalej znižovanie produkcie odpadov a dúfať, že raz sa červený panter v našich triedach opäť objaví.

 


Meno autora/autorov

Alžbeta Kupcová, Karolína Nullasová

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: