Aj v malej obci sú veľké problémy!

Smetné nádoby v obci Kameničany. Autor: Adrián Koníček

V malej obci Kameničany pri Dubnici nad Váhom sa ako v každej inej obci triedi odpad. Avšak triedenie nie je bez problémov. Hlavným problémom je to, že sa  nedajú triediť všetky druhy odpadov. Dajú sa tu triediť iba základné typy odpadov, ako je plast a plechovky, sklo, textil a samozrejme komunálny odpad, ale to je už samozrejmosť. Problém však nastáva, ak by sme chceli triediť tetrapaky, papier, batérie, elektroodpad, nadrozmerný odpad, bioodpad a ďalšie. Tieto problémy sa veľmi ťažko riešia v malej obci, ktorá sa nachádza niekde ďalej od mesta, v ktorom sa nachádza spoločnosť zameraná na vývoz odpadov.

Ako hovorí Gabriela Koníčková, ktorá pracuje na obecnom úrade, sú tu značné problémy, a to hlavne ohľadom triedenia plastov, aj keď sa  zberajú: ,, V našej obci sa zbiera plast, sklo a plechovky. A aj len s týmto malým, pre prírodu nedostačujúcim triedením, máme veľký problém. Problém nastáva, keď sa má odpad odviezť.´´ Samozrejme obec má, ako každá iná obec, zabezpečený odvoz odpadu od firmy, ktorá vlastní na odvoz smetiarske autá. Ako Gabriela Koníčková ďalej hovorí, táto firma nemá smetiarske autá na odvoz plastu: ,,Pre tento fakt musíme žiadať každé dva mesiace susednú obec Bolešov, aby poslala z poľnohospodárskeho družstva traktor s návesom.´´

Takéto riešenie má samozrejme pre obec značné nevýhody: nevýhoda je už len to, že obec musí mať zamestnancov na to, aby plasty naložili na vlečku, ďalšia nevýhoda je, že tento odpad treba nejako spracovať – za toto treba taktiež zaplatiť. V konečnom dôsledku musí obec zaplatiť ročne veľmi veľa, aj keď je to len raz za dva mesiace. Aj teraz tu ešte nastáva ďalší problém - ten sa týka toho, že spolu s plastmi sa zbierajú aj plechovky od piva do jedného vreca. A to znamená, že sa tento odpad musí zase triediť. ,,Jediná výhoda je to, že vrecia na plasty sa vracajú späť obyvateľom obce,´´ hovorí Gabriela Koníčková. No aj tento fakt je prospešný pre našu prírodu.

Dvakrát do roka sa tu zbiera nadrozmerný odpad a elektroodpad väčšinou jedenkrát za týždeň. Občania však majú aj  s týmto problém: ,,Elektroodpad a nadrozmerný odpad sa  v našej obci zbiera, ale keď potrebujeme vyhodiť niečo nadrozmerné na jar a odvoz je v jeseni, je problém, kde to uschovať.  Nemôžeme odpad len tak nechať v garáži, kde parkujeme auto. Tento odpad potrebujeme rýchlo odpratať a chýba tu aspoň malý provizórny zberný dvor. V ostatných mestách alebo dedinách nám nadrozmerný odpad odmietajú zobrať, pretože  tam môžu vyhadzovať odpad iba občania daného mesta alebo dediny. Musíme teda čakať so starým nábytkom, kým nebude zber nadrozmerných odpadov u nás,´´ hovorí Mária Mazánová.  Niektorým občanom sa však nechce čakať, a tak naložia tento, niekedy aj veľmi nebezpečný odpad, ako napríklad staré televízory, alebo iné elektronické súčiastky a vyhodia ich za dedinu na čiernu skládku. Chvalabohu, takýchto ľudí tu veľa nie je.

 Ak by ste chceli vyhodiť staré baterky alebo tetrapaky mohli by ste ich dať deťom, ktoré chodia do blízkej – asi kilometer vzdialenej školy v už spomínanej obci Bolešov. Aj tu je problém, pretože je v poriadku, ak do školy donesieme tetrapaky od mlieka, ale pri menších tetrapakoch, ako od smotany alebo džúsov nachádzame problém. Takto sa vyjadrilo vedenie školy: ,,Tetrapaky zbierame iba od mlieka pretože je tu  ,,súťaž´´, v ktorej sa tetrapaky počítajú na kusy.´´ Takto podobne sa v škole zbiera aj papier: ,, Dvakrát ročne sa v škole  zbiera papier.  Prebieha formou súťaže, aby sme deti zaujali. Papier sa už zbiera na tony.´´ Opäť je tu problém, pretože sa zbiera novinový papier a nie kartón, ktorý taktiež treba recyklovať.  ,,Dôležité však je, aby sme nezbierali papier a tetrapaky preto, aby sme vyhrali súťaž, ale aby sme pomohli našej prírode.´´

Aj v malej obci sú veľké problémy, ktoré treba rýchlo riešiť napríklad aj tak, že sa dediny spoja a budú odvážať odpad naraz.


Meno autora/autorov

Adrián Koníček

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: